studijní obor

cestovní ruch

Cestovní ruch je obor s obrovským potenciálem a velmi dobrým uplatněním na trhu práce.

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i praxi mnoha specializovaných oblastí cestovního ruchu, včetně legislativního rámce, lázeňství a hotenictví, geografie.

Proč studovat obor cestovní ruch?

Studenti se připraví na široké spektrum činností, které budou moci uplatnit v praxi cestovního ruchu i v oblasti poradenství. Také díky sledování a vnímání oboru i trhu práce a rychlému zavádění získaných poznatků do vzdělávací praxe školy.

PRAXE

Součástí studia je i odborná praxe ve 3. ročníku v délce 14 týdnů, která Vám umožní využít získané znalosti v reálných situacích a rozšířit si praktické dovednosti tak, abyste získali konkurenční výhodu na trhu práce při hledání svého uplatnění v oblasti cestovního ruchu.

Co všechno se naučíte?

V rámci oboru Cestovní ruch získáte znalosti v oblasti řízení, ať už se jedná o řízení lidí nebo řízení podniku, seznámíte se s potřebnou legislativou, nahlédnete do specializovaných oblastí cestovního ruchu jako je průvodcovství, hotelnictví, ale i historie.

Nebudou chybět ani komunikační dovednosti a etika, které jsou nezbytné pro výkon všech profesí nejen v oblasti cestovního ruchu. Umění komunikace a správné vyjadřování patří mezi důležité dovednosti při jednání s klienty, dodavateli, ale i v rámci společnosti. Kromě odborných znalostí získáte i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Co po škole?

Absolventi cestovního ruchu:

 • Ovládají základní principy stimulace a hodnocení pracovníků, znají význam kontrolního procesu a umí použít správné komunikační a prezentační prostředky.
 • Orientují se v teoretickém pojetí marketingu a vnímají marketingové řízení jako efektivní proces uspokojování potřeb zákazníků. Zároveň dovedou aplikovat marketingový přístup při postupech řízení firmy.
 • Získají přehled o geografických souvislostech pro cestovní ruch a jsou schopni v praxi vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých destinací pro cestovní ruch.
 • Ovládají základní principy kvality služeb poskytované cestovní kanceláří a cestovní agenturou a nové trendy v této oblasti.
 • Dovedou zajistit provozně řídící činnosti v ubytovacích zařízeních. Znají obsah činností jednotlivých úseků a oddělení hotelového a restauračního provozu. Znají základní techniky jednotlivých služeb cestovního ruchu.
 • Dovedou na profesionální úrovni zajistit nabídku kulturních produktů domácího cestovního ruchu. Mají teoretické vědomosti pro práci průvodce a umí je aplikovat v praktických činnostech.

Uplatnění:

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

 • průvodce
 • kvalifikovaný pracovník cestovní kanceláře
 • delegát
 • majitel cestovní agentury
 • a další.

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

vsechny predmety
anglictina
1yoooooooooo.
2yoooooooooo.
1yoooooooooo.
2yoooooooooo.
vsechny predmety
Anglictina
koukani na filmy v aj
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo
Mikro
Mikrooooo

Předměty oboru cestovní ruch

Anglický jazyk Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Poznají reálie anglofonních zemí, umí pracovat s literaturou, používat odvozování významu slov, hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Management v cestovním ruchu Povinný

Cíle předmětu

V předmětu management v cestovním ruchu studenti získají přehled o zásadách organizace, organizačních strukturách a metodách řízení používaných v ekonomické praxi a specifikách cestovního ruchu. Praktickým cílem je, že se studenti naučí rozhodovat, přijímat rozhodnutí, a osvojí si zásady pro jednání v rámci svého budoucího zaměstnání, zásady pro jednání se spolupracovníky, kolegy, nadřízenými i podřízenými a klienty.
Marketing Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí teoretické základy marketingové koncepce řízení firmy, měst a obcí a naučí se využívat je v praxi. Dále se naučí se orientovat v tržních mechanismech, provádět výzkum a analyzovat jeho výsledky. Studenti zvládnou organizaci prodeje a dokáží nalézt odbytové cesty. V rámci modulu získají poznatky o budování a obhájení úspěchu na trhu.
Účetnictví Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí základní účetní pojmy, získají ucelený pohled na stav a pohyb majetku a jeho zdrojů krytí. Naučí se zaznamenávat vybrané účetní operace, sestavovat účetní výkazy, vypočítat hospodářský výsledek, včetně stanovení daňové povinnosti hospodářského subjektu. Získají dovednosti v oblasti finanční analýzy a posuzování finanční situace hospodářského subjektu. Studenti budou vedení k systematickému ekonomicko- finančnímu myšlení tak, aby dokázali své poznatky uplatnit v praxi.
Právní nauka Povinný

Cíle předmětu

Studující se seznámí s právními normami a jejich užitím, naučí se pracovat s těmito normami, chápat jejich význam a obsah, naučí se sestavit jednotlivá podání, bude mít rozvinuté právní vědomí a naučí se právně vyjadřovat..
Dějiny kultury Povinně volitelný

Dějiny kultury a ochrana kulturního dědictví

Cíle předmětu

Student získá přehled o základních teoretických východiscích kulturních dějin a estetickém vnímání, z nějž vychází podněty pro střídání uměleckých směrů. Zároveň bude student obeznámen s problematikou uchování kulturních památek pro budoucí generace. Modul dotváří strukturu souvisejících odborných předmětů.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

V předmětu Základy psychologie studenti získají základní přehled o psychologii jako humanitní vědě. Studenti se naučí orientovat v oboru psychologie. Cílem je, aby se studenti naučili získané poznatky přenést do svého odborného i osobního života, dokázali je uplatnit v rámci dalšího studia i později v praxi. Předmět rovněž rozvíjí všeobecný přehled studentů, neboť cílem vzdělání nemůže být výchova odborníka se specializovanými znalostmi a dovednostmi, nýbrž vzdělaného člověka se všeobecným rozhledem.
Ekonomika cestovního ruchu Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají klíčové kompetence nezbytné pro odborné pracovníky v cestovním ruchu. Výuka předmětu umožňuje získat potřebné znalosti a dovednosti ve všech aspektech cestovního ruchu v oblasti makroekonomické, mikroekonomické i podnikové, v rovině regionální i mezinárodní. Studenti dále získají schopnosti potřebné pro posuzování činností v oboru cestovního ruchu v širokých společenských souvislostech.
Francouzština Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky ve francouzském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Gastronomie Povinně volitelný

Cíle předmětu

Student získá a rozšíří znalosti a dovednosti, jež jsou v praxi nezbytné pro úspěšné uplatnění absolventů. Studenti jsou vedeni k dovednosti aplikovat poznatky i z dalších předmětů, zejména Management v praxi řízení gastronomického provozu. Modul svým pojetím doplňuje komplex předmětů zaměřených na management a marketing v cestovním ruchu, resp. v průmyslu cestovního ruchu.
Geografie cestovního ruchu Povinný

Cíle předmětu

V průběhu kursu studenti získají přehled o rozmístění jednotlivých předpokladů pro cestovní ruch v geografických souvislostech. Absolvent předmětu bude schopen základní komparace jednotlivých území pro cestovní ruch tak, aby v praxi dokázal vyhodnotit výhody a nevýhody určité destinace pro cestovní ruch v porovnání s konkurencí.
Hotelnictví Povinně volitelný

Cíle předmětu

Student získá a rozšíří znalosti a dovednosti, jež jsou v praxi nezbytné pro úspěšné uplatnění absolventů. Studenti jsou vedeni k dovednosti aplikovat poznatky i z dalších předmětů, zejména Management v praxi řízení hotelového provozu. Modul svým pojetím doplňuje komplex předmětů zaměřených na management a marketing v cestovním ruchu, resp. v průmyslu cestovního ruchu.
ICT Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s moderními komunikačními technologiemi v oblasti cestovního ruchu a budou schopni je efektivně využít v poradenské/podnikové praxi. Naučí se na pokročilé úrovni pracovat s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), osvojí si práci s rezervačními systémy, cestovatelskými blogy a s grafy v řešení dopravních problémů.
Komunikační dovednosti Povinný

Cíle předmětu

V modulu komunikační dovednosti si studenti osvojí všechny druhy komunikačních dovedností nutných pro jejich další studium i pozdější praxi. V rámci komunikačních dovedností I. získají studenti základy rétoriky, naučí se vystupovat na veřejnosti, před auditoriem, ať s vlastním projevem či v diskusi. V rámci komunikačních dovedností II. si studenti osvojí všeobecně platné etické a morální normy.
Lázeňství Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají přehled o problematice lázeňských služeb na úrovni středně pokročilého kurzu. Modul svým pojetím doplňuje komplex předmětů zaměřených na management a marketing v cestovním ruchu, resp. v průmyslu cestovního ruchu a zvyšuje tak uplatnitelnost absolventa v praxi.
Makroekonomie Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí základy standardních témat moderního řízení národního hospodářství a jejich aplikaci v praxi.
Mikroekonomie Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí vybrané kapitoly z mikroekonomie a rozvinou základy ekonomických teorií využívaných pro řízení podniku v tržním hospodářství.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s pracovní činností jednotlivých zaměstnanců až po činnost řídících pracovníků pod přímým dohledem pověřeného pracovníka, který také za studenta odpovídá, provádí s ním pracovní postupy a umožňuje mu rozšířit si teoretické znalosti. Nejedná se však o produktivní činnost. Na odborné praxi je možné získat odborné materiály, statistické údaje, aktuální informace o destinacích, které lze použít jako podklad pro vypracování absolventské práce studenta, popř. provádět konzultace o absolventské práci přímo na pracovišti s jednotlivými odborníky.
Personální management Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je propojit znalosti účastníků z modulů Management I., II. s personálním managementem. Studenti získají přehled o personálních procesech a naučí se v nich orientovat, zároveň budou seznámeni s moderními trendy. Studenti budou připraveni na přijímací pohovor, vedení podřízených, motivaci a stimulaci, sebehodnocení a hodnocení kolegů a ukončování pracovních poměrů.
Průvodcovství Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají teoretické poznatky a nacvičí praktické dovednosti nezbytné pro výkon průvodcovské činnosti. Tento modul rozšiřuje možnost uplatnění absolventa v praxi.
Seminář k absolventské práci Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou své komunikační, analytické a metodologické kompetence nutné k úspěšnému napsání a obhájení absolventské práce.
Technika služeb cestovního ruchu Povinný

Cíle předmětu

Výuka předmětu orientuje studenty na získání přehledu o jednotlivých druzích služeb. Seznámí studenty se všemi předpoklady, aspekty a specifiky podnikatelské činnosti, realizované poskytování komplexu služeb v rámci cestovního ruchu.
Ruština Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.

Nejzajímavější předměty oboru cestovní ruch

Průvodcovství

Hotelnictví
a lázeňství

Geografie
cestovního ruchu

Technika služeb
cestovního ruchu

Jazyky

Management
a řízení lidí

Komunikační dovednosti a etika

Právo

Ekonomika
a účetnictví

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUKu na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUKu. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUKu jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Markéta Tatarová (marketa.tatarova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.