studijní obor

projektový management

Program je cíleně zaměřen na přípravu budoucích projektových manažerů. Student již při svém studiu na VOŠ může získat 1. stupeň mezinárodní certifikace v oblasti projektového managementu.

důvody, proč studovat obor projektový management

Studenti tohoto programu se svou vlastní aktivitou, odpovědností
a sledováním oboru, odvětví i trhu práce, připraví na širokou paletu projektových manažerských činností. Ty pak využijí v komerční praxi i poradenství.

PRAXE

V rámci tohoto oboru se seznámíte s odbornou terminologií a principy projektového řízení. Naučíte se, jak správně dosáhnout cíle projektu tak, abyste postupovali systematicky a s využitím všech nástrojů a metod. Setkáte se s metodami plánování, budete analyzovat rizika, vyzkoušíte si samotnou realizaci vybraného projektu i jeho kontrolu a hodnocení. Vzhledem ke skladbě vyučovaných předmětů získáte kromě těchto odborných znalostí i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Co všechno se naučíte?

Absolvent oboru Projektový management najde široké uplatnění na trhu práce v nejrůznějších oblastech. Od zavádění nových procesů ve firmě, pořádání konference, přes plánování a organizování stavby domu nebo uvedení nového výrobku na trh, až po žádosti o dotace. To vše řadíme mezi projekty, které je potřeba nejen realizovat, ale i řídit.

Absolventi oboru:

 • umí sestavit odborný pracovní tým, přidělovat úkoly, koordinovat průběh prací a plánovat jejich postupy
 • ovládají strategie a techniky plánování, řízení a kontroly projektu
 • mají osvojené dovednosti potřebné pro analýzu plánovacích podnikatelských činností, dovedou odhadnout rizika podnikání a projektově manažerské činnosti a navrhnout vhodnější směr a postup řešení
 • ovládají metody a nástroje řízení projektu v celém jeho průběhu
 • znají právní normy a předpisy a umí je využívat pro řešení problémů
 • chápou etické normy a principy, mají přiměřenou kulturu chování, řeči a osobního projevu
 • dovedou vytvořit vlastní taktiku pro řešení různých situací a dokáží volit vhodné prostředky řešení

Kde všude se můžete uplatnit?

Obor Projektový management vám umožní získat teoretický základ a praktické dovednosti k tomu, abyste mohli projekty tvořit a řídit.

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

 • projektant
 • projektový manažer
 • řízení vlastního podniku

Součástí studia je i odborná praxe, která vám umožní nahlédnout do oblasti projektového řízení v reálných situacích a zavedených společnostech.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru projektový management

Anglický jazyk Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Poznají reálie anglofonních zemí, umí pracovat s literaturou, používat odvozování významu slov, hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
ESIF projektování Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou základní poznatky z oblasti Evropských a strukturálních fondů. Naučí se vyhledávat výzvy, orientovat se v jednotlivých operačních programech, ovládat metodiky financování, publicity a dalších oblastí, aby mohli působit jako projektoví manažeři ESIF.
Marketing Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí teoretické základy marketingové koncepce řízení firmy, měst a obcí a naučí se využívat je v praxi. Dále se naučí se orientovat v tržních mechanismech, provádět výzkum a analyzovat jeho výsledky. Studenti zvládnou organizaci prodeje a dokáží nalézt odbytové cesty. V rámci modulu získají poznatky o budování a obhájení úspěchu na trhu.
Účetnictví Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí základní účetní pojmy, získají ucelený pohled na stav a pohyb majetku a jeho zdrojů krytí. Naučí se zaznamenávat vybrané účetní operace, sestavovat účetní výkazy, vypočítat hospodářský výsledek, včetně stanovení daňové povinnosti hospodářského subjektu. Získají dovednosti v oblasti finanční analýzy a posuzování finanční situace hospodářského subjektu. Studenti budou vedení k systematickému ekonomicko- finančnímu myšlení tak, aby dokázali své poznatky uplatnit v praxi.
Právní nauka I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s právními normami a jejich užitím, zejména v oblasti občanskoprávní, naučí se pracovat s těmito normami, chápat jejich význam a obsah, naučí se sestavit jednoduchá podání, žaloby atp. Modul je koncipován jako úvodní metodologický a praktický vhled do oblasti práva, který bude následně rozvíjen v dalších čtyřech obdobích.
Právní nauka III, IV, V, VI Povinný

Cíle předmětu

  studenti získají základní orientaci a přehled o právu a vymahatelnosti práva. Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student:
 1. znal právní normy a předpisy a jejich správné používání
 2. uměl tyto normy v jednotlivých právních odvětvích se zaměřením na znalosti
 3. občanského, obchodního, pracovního a správního práva využívat pro řešení problémů
 4. měl rozvinuté právní vědomí, naučil se právně vyjadřovat
 5. umělpracovatsezákonyijinýmiprávnímipředpisy
Finanční plánování Povinný

Dějiny kultury a ochrana kulturního dědictví

Cíle předmětu

Studenti získají základní přehled o principech podnikových financí, které řeší především otázky efektivního zhodnocení vloženého kapitálu podnikem, naučí se způsoby získávání podnikového kapitálu, dostanou přehled o majetkové a finanční struktuře podniku, finanční aspekty zániku podniku, analýza a hodnocení efektivnosti podnikových investic, problematika finanční analýzy podniku a sestavení finančního plánu, finanční a investiční rozhodování, rozhodování podle čisté současné hodnoty, seznámení s problematikou rizika, efektivnost finančního trhu, základní nástroje kapitálového trhu, fungování finančních trhů ve vyspělých zemích, objasnění úlohy finančních zprostředkovatelů, bankovní systém v ČR, postavení centrální banky v ekonomice, způsoby podnikání komerčních bank.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

V předmětu Základy psychologie studenti získají základní přehled o psychologii jako humanitní vědě. Studenti se naučí orientovat v oboru psychologie. Cílem je, aby se studenti naučili získané poznatky přenést do svého odborného i osobního života, dokázali je uplatnit v rámci dalšího studia i později v praxi. Předmět rovněž rozvíjí všeobecný přehled studentů, neboť cílem vzdělání nemůže být výchova odborníka se specializovanými znalostmi a dovednostmi, nýbrž vzdělaného člověka se všeobecným rozhledem.
Personalistika Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je propojit znalosti účastníků z modulů Organizace a management I. a II. s personalistikou. V rámci tohoto modulu se studenti naučí využívat metody personální práce a budou seznámeni s moderními trendy v personalistice. studenti se budou bezpečně orientovat ve všech stěžejních personálních procesech a pracovně právní legislativě..
Francouzština Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky ve francouzském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Podnikatelské plánování Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají komplexní přehled o základních otázkách problematiky podnikání malých a středních firem. Osvojí si postupy od založení firmy přes růst a řízení jednotlivých úsekůčinnosti firmy až po případnou krizi, fúzi a zánik. Naučí se chápat souvislosti v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti, tj. ekonomice a finančnímu řízení, daňové problematice, řízení lidských zdrojů, významu marketingu a úloze managementu. Rozvinou si dosavadní poznatky získané v příbuzných programech (např. ekonomika, metody oceňování podniku, právní nauka apod.).
Podniková ekonomie Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí základní teoretické principy pro efektivní řízení organizací v rámci hospodářských celků při respektování principu racionality. Rozšíří si znalosti z ekonomiky ve vztahu k manažerským činnostem. Umí se orientovat v ekonomické problematice podniku, firmy. Naučí se analyzovat plánování podnikatelské činnosti.Dokáže odhadnout rizika podnikání. Zvládne navrhovat vhodnější směr a postup řešení.
Projektové řízení Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají komplexní přehled o základních otázkách problematiky podnikání malých a středních firem. Osvojí si postupy od založení firmy přes růst a řízení jednotlivých úseků činnosti firmy až po případnou krizi, fúzi a zánik. Naučí se chápat souvislosti v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti, tj. ekonomice a finančnímu řízení, daňové problematice, řízení lidských zdrojů, významu marketingu a úloze managementu. Rozvinou si dosavadní poznatky získané v příbuzných programech (např. ekonomika, metody oceňování podniku, právní nauka apod.).
ICT Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s moderními komunikačními technologiemi v oblasti cestovního ruchu a budou schopni je efektivně využít v poradenské/podnikové praxi. Naučí se na pokročilé úrovni pracovat s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), osvojí si práci s rezervačními systémy, cestovatelskými blogy a s grafy v řešení dopravních problémů.
Statistika Povinný

Cíle předmětu

Studenti v modulu statistika získají přehled o statistice, o metodách a formách statistické práce. Studenti si osvojí statistickou terminologii a získají povědomí, proč a jak se statistické výpočty a analýzy provádějí, ať se alespoň na uživatelské úrovni naučí využívat statistiky a možnosti, které poskytují, pro své další působení zde ve škole i později dále v praxi. Taktéž si rozvinou své matematické dovednosti, jakož i logické myšlení.
Makroekonomie Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí základy standardních témat moderního řízení národního hospodářství a jejich aplikaci v praxi.
Mikroekonomie Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí vybrané kapitoly z mikroekonomie a rozvinou základy ekonomických teorií využívaných pro řízení podniku v tržním hospodářství.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s pracovní činností jednotlivých zaměstnanců až po činnost řídících pracovníků pod přímým dohledem pověřeného pracovníka, který také za studenta odpovídá, provádí s ním pracovní postupy a umožňuje mu rozšířit si teoretické znalosti. Nejedná se však o produktivní činnost. Na odborné praxi je možné získat odborné materiály, statistické údaje, aktuální informace o destinacích, které lze použít jako podklad pro vypracování absolventské práce studenta, popř. provádět konzultace o absolventské práci přímo na pracovišti s jednotlivými odborníky.
Personální management Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je propojit znalosti účastníků z modulů Management I., II. s personálním managementem. Studenti získají přehled o personálních procesech a naučí se v nich orientovat, zároveň budou seznámeni s moderními trendy. Studenti budou připraveni na přijímací pohovor, vedení podřízených, motivaci a stimulaci, sebehodnocení a hodnocení kolegů a ukončování pracovních poměrů.
Seminář Povinný

Cíle předmětu

Seminář k absolventské práci

Studenti si rozvinou své komunikační, analytické a metodologické kompetence nutné k úspěšnému napsání a obhájení absolventské práce.
Ruština Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.

Nejzajímavější předměty oboru projektového řízení

Projektové řízení

Angličtina

Management

Marketing

Komunikační dovednosti

ESIF projektování

Právo

Podniková ekonomika a účetnictví

Finanční plánování
a statistika

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUKu na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUKu. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUKu jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Markéta Tatarová (marketa.tatarova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.