studijní obor

Bezpečnostní management

Obor bezpečnostní management je ideální volbou pro ty, které zajímá kriminalistika a bezpečnost.
Připravujeme absolventy do sektoru státního, regionálního i soukromého.
Na CEDUKu vás připravíme pro praxi řízení a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

školné :

Školné na jeden školní rok činí 21 900 Kč.

délka studia :

Délka studia oboru je 6 semestrů, tedy 3 roky.

titul :

Studenti po dokončení studia získají titul DiS.

• Kriminalistika

• Bezpečnost

• Policie

Proč studovat obor bezpečnostní management?

Studiem získáte odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti pro plnění úkolů například u Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR nebo v soukromém sektoru jako security manager.

V těchto oblastech statistiky potvrzují vysoký podíl zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním.

Tento obor však není výhradně jen o státních záležitostech. Naši absolventi se mohou také uplatnit v regionálních službách či soukromých firmách.

PRAXE

Podstatnou součástí vzdělávacího programu je absolvování odborné praxe (probíhá po dobu 14 týdnů v posledním ročníku), která studentům umožní vhled do oboru. Studenti poznají konkrétní prostředí veřejného sektoru a bezpečnostních institucí, seznámí se s pracovními procesy a principy práce v oboru.

Co všechno se naučíte?

 • vést pracovní tým, zvolit vhodné metody a techniky „měkkých“ manažerských dovedností

 • vyhledávat a zpracovávat výsledky kriminalistického zkoumání

 • zanalyzovat rizika, která mají závažný celospolečenský dopad

 • identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby, plynoucí z bezpečnostní strategie ČR v jednotlivých segmentech

 • analyzovat současné i budoucí kybernetické hrozby

 • orientovat se v oblasti kriminalistiky

 • zpracovat krizové a havarijní plány.

 • zpracovat bezpečnostní dokumentaci v oblasti ochrany obyvatelstva

Co po škole?

 • Umožňuje posun do vyšší platové třídy při zaměstnání ve státní správě,

 • dokáží analyzovat problémy, např. s využitím SWOT analýzy, identifikovat dostupné alternativy řešení bezpečnosti prostředí,

 • odpovědně se rozhodovat jen v částečně známých bezpečnostních souvislostech na základě rámcového zadání,

 • aplikovat rozhodovací procesy v podmínkách nejistoty a za rizika s cílem adekvátní alokace technických, materiálových a personálních zdrojů,

 • samostatně vyhledávat a analyzovat informace potřebné k vytvoření komplexního náhledu na bezpečnostní systém státu,

 • realizovat plány naplnění zvolených variant při dodržení právního rámce a dalších technických a ekonomických norem a standardů,

 • dokáží se vyznat v kriminalistické problematice nutné k porozumění a řešení situací v oblasti veřejného pořádku,

 • samostatně vyhledávat data a bezpečnostní informace pro řešení problému v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku,

 • aplikovat pravidla a postupy projektového řízení,

 • používat své odborné znalosti, dovedností a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce,

 • týmově řešit a obhajovat profesní opatření v oblasti ochrany obyvatelstva a veřejného pořádku.


Uplatnění:

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

 • samostatný pracovník pro krizové stavy

 • referent v orgánech statní správy a samosprávy

 • samostatný pracovník pro správní agendu

 • odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

 • samostatný pracovník hasičského záchranného sboru

 • samostatný bezpečnostní pracovník v soukromém i veřejném sektoru

 • strážník obecní policie

 • policejní inspektor

 • policejní komisař

Názor studentů:

"Studuji bezpečnostní management a v budoucnu bych se chtěl uplatnit v zásahových jednotkách. Baví mě, že vyučující hodiny doplňují zkušenostmi z praxe."

- Matyáš

Chcete pokračovat ve studiu na VŠ?

Našim absolventům vybraných oborů umožňujeme doplnění vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia na Panevropské univerzitě a Vysoké škole finanční a správní.

Pusťte si záznam z livestreamu o studiu Bezpečnostního managementu


Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru bezpečnostní management

Základy práva Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, metodiky aplikace a realizace práva. Studenti budou absolvováním modulu připravení zorientovat se v právních textech, kterým dokáží porozumět a použít právní normy na jednoduché situace. Zároveň se budou orientovat v základních pravidlech týkajících se specifik práva v oboru bezpečnosti.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

Základy psychologie mají poskytnout přehled o psychologii jako humanitní vědě a pomoci studentům orientovat se nejen v samotné psychologii, nýbrž i obecně v životě. Ač jde primárně o teoretický a abstraktní předmět rozšiřující všeobecné vzdělání absolventů nad rámec jejich odbornosti, je v přednáškách a seminářích kladen důraz na pasáže, které mohou mít praktické uplatnění i jejich praxi – emoce a jednání pod jejich vlivem, osobnost, její vývoj a patologie, duševní zdraví a poruchy, traumata, sociopatolické jevy, sexuální deviace.
Základy managementu Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu Základy managementu je získání přehledu o obecných zásadách organizace. Studenti se naučí orientovat v organizačních strukturách organizace a používat moderní metody řízení v ekonomické praxi, s důrazem na specifika bezpečnostního managementu a bezpečnostních organizací. Praktickým cílem je získání kompetencí, spojených se základními funkcemi manažera bezpečnostní organizace, jako je plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování. Studenti si také osvojí metody přijímání rozhodnutí a jejich následné implementace do firemní praxe, jakož i zásady jednání s lidmi. V rámci praktických cvičení si studenti osvojí zásady týmové práce, samostatné vypracování projektu, jeho prezentaci a obhájení.
Kritické myšlení Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační gramotnosti. Dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzovaní kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě. V rámci praktických cvičení budou studenti provedeni procesem vyhledávání, hodnocení, použití a šíření kvalitních informací. Další snahou bude přispět k hlubšímu porozumění fungování médií v informačním věku. Důležitou roli hraje i kritické zhodnocení mediálních textů, společné hledání argumentů a vzájemné sdílení názorů formou diskuzí.
Úvod do sociální komunikace Povinný

Cíle předmětu

Modul přináší studentům praktickou formu výuky ucelený přehled o základních charakteristikách, typech, a účincích sociální komunikace. Studenti získají širší povědomí o jednotlivých sociálně-psychologických procesech v rámci interpersonální, skupinové, a interkulturní komunikace. Cílem je prostřednictvím praktických příkladů seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálně-komunikačních teorií, a poukázat na jejich specifika v daných kontextech včetně aplikací v rámci jednotlivých oborů. Na konkrétních příkladech má modul poukázat na pravidla fungování komunikace mezi lidmi a institucemi ve společnosti a na komunikační kompetence a bariéry interkulturní komunikace. Studenti jsou po ukončení modulu schopni orientovat se v základních pojmech sociální komunikace a jsou obeznámeni s možnostmi využití daných teorií pro komunikaci v jejich profesním i osobním životě.
Základy odborné práce a práce s informacemi Povinný

Cíle předmětu

Cílem výuky je naučit studenty nalézt správná místa pro vyhledávání informací. Efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci. Dobře volit klíčová slova, správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce. Lépe psát odborné práce a kriticky posoudit, který zdroj je pro danou potřebu ten vhodný. Vybrat vhodnou formu publikování a sebeprezentace a přemýšlet o vybraných tématech práce s informacemi v širším společenském kontextu.
IT dovednosti I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s kancelářskými programy, naučí se chápat logiku a způsob práce s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, prezentačním programem a databázovým systémem. Znalost principů práce s těmito programy je nutnou podmínkou pro úspěšné zapojení absolventů do praxe ve firmě či instituci. Studenti se naučí na pokročilé úrovni pracovat konkrétně s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access). Jejich znalost jim umožní i rychlejší zvládnutí obdobných programů.
Angličtina I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Cílem je poskytnout absolventům schopnost získat odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti pro plnění úkolů bezpečnostní politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku orgány a institucemi v rámci veřejného a soukromého sektoru v anglickém jazyce. Studenti si osvojí odbornou terminologii daného předmětu na základech znalostí gramatiky a slovní zásoby běžné angličtiny. Studující získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i na odborné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, praktického užívání jazyka. Studenti se dále naučí porozumět (i s využitím slovníku) odborným materiálům, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, zvládnou komunikovat v úředním styku, vést pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce. Studenti jsou schopni používat gramaticky správně anglický jazyk v běžných situacích i na odborné úrovni v rámci terminologie daného oboru.
Němčina I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studující získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i na odborné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, praktického užívání jazyka. Studenti se dále naučí porozumět (i s využitím slovníku) odborným materiálům, napsat životopis, zvládnou komunikovat v úředním styku, vést pracovní jednání, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy dopisů. Hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce. Studenti jsou schopni používat gramaticky správně německý jazyk v běžných situacích i na odborné úrovni v rámci terminologie daného oboru.
Základy veřejného práva Povinný

Cíle předmětu

Modul slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce ke speciálním bezpečnostním, kriminologickým, kriminalistickým a právním disciplínám, které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia. Posluchači jsou seznámeni se základními atributy právního státu, ústavního systému a fungování veřejné moci v České republice a tím je jim umožněno prohloubit si v širokém kontextu společenských věd základy vlastního právního vědomí souvisejícím s výkonem veřejné moci.
Bezpečnostní systém ČR Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s bezpečnostním prostředím, bezpečnostní politikou státu a jejími základními pilíři utvářejícími bezpečnostní systém v České republice. Studenti se také seznámí s obsahem koncepčních a strategických dokumentů v oblasti zajišťování bezpečnosti státu. Bude jim přiblížena náplň činností jednotlivých orgánů a složek zajišťujících bezpečnost státu na institucionální i lokální úrovni. Studenti nabydou vědomostí v oblastech právních norem a získají dovednosti ve věcech řešení vnější i vnitřní bezpečnosti státu, veřejného pořádku a ochrany obyvatelstva, včetně prosazování bezpečnostních zájmů státu v mezinárodní dimenzi.
Úvod do kriminalistiky Povinný

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základy úvodu do kriminalistiky, jakožto základní bezpečnostní vědy a dále s vybranými obecnými metodami kriminalistiky, zejména s technickými a přírodovědnými metodami a dále s metodami taktickými. Po úspěšném absolvování modulu získají studenti znalosti o základních teoretických postulátech úvodu do kriminalistiky a též možnosti kriminalistiky při zkoumání jednotlivých kriminalistických stop, budou vědět, jak by se mělo při zajišťování materiálních stop postupovat, aby byly využitelné při dokazování. Dále studenti poznají jednotlivé kriminalisticko taktické metody a taktické postupy.
Vybrané problémy kriminalistické techniky, taktiky a metodiky Povinný

Cíle předmětu

Modul je zaměřen zejména na problematiku současného stavu kriminalistického poznání a využití těchto poznatků nejen v kriminalisticko technické, ale i kriminalisticko taktické praxi a dále při metodice vyšetřování vybraných druhů trestných činů.
Mapy a GIS s využitím v bezpečnostních činnostech Povinný

Cíle předmětu

Hlavním cílem je seznámit studenty s metodami sběru geografických dat a se základními informačními zdroji o objektově orientovaných jevech (např. projevy klimatické změny, ochrana kritické infrastruktury, vizualizace různých forem kriminality apod.). Dalším cílem modulu je seznámit studenty se základními metodami tvorby tematických map, kategoriemi mapových děl a metod zobrazení jevů tak aby byli schopni si uvědomit plně vztah mezi realitou a jejím zobrazením prostřednictvím klasických map a mapových aplikací. Podstatná část výuky je věnována základní analýze získaných dat v procesech ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Součástí výuky bude základní úvod do geografických informačních systémů (GIS). Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni získávat, ověřit si a tvořit data vztahující se k problematice bezpečnostního managementu. Budou schopni data interpretovat, vyhodnotit a vytvářet jednoduché analýzy a syntézy. Během studia budou studenti pracovat s dostupnými programovými editory GIS dat (OpenGIS) a budou jim předvedeny i ukázky profesionálních programů pro vytváření, analýzy a interpretace dat.
Projektový management Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají základní přehled o problematice projektového řízení zaměřeného zejména pro oblast bezpečnosti při podnikání malých a středních firem a činnosti neziskových organizací a státní a veřejné správy. Osvojí si postupy a metodiky vhodné pro uplatňování zásad projektového řízení, tvorbu a řízení projektů a také hodnotících a kontrolních mechanismů při vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů. Probírané učivo navazuje a doplňuje poznatky získané v příbuzných programech, jako je management, marketing, ekonomika, účetnictví, právní nauka apod. Úspěšní absolventi tak budou mít představu o základním uplatnění metod a technik projektového řízení v uvedených oblastech.
Trestní právo a správní trestání Povinný

Cíle předmětu

Modul je zaměřen na problematiku trestního práva hmotného a procesního; správního práva na oblast správního trestání v ČR. Účelem je seznámení studentů s aktuální úpravou trestního práva (zejména trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže) a správního trestání podle nového zákona o přestupcích. Studenti budou seznámeni nejen s teorií trestního práva a přestupkového práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního a správního práva - trestání v praxi (de lege aplicata).
Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je seznámit studenty s definicí, právní interpretací a právními prostředky zajištění vnitřní bezpečnosti. Obsahem bude seznámení s činností institucí zajišťující vnitřní bezpečnost (ozbrojené bezpečnostní sbory zvláště Policie ČR) a veřejný pořádek (činnost státních i samosprávných orgánů - obce, obecní policie). Pozornost bude věnována i sankcím za narušení veřejného pořádku v právu trestním i správním.
Analýza rizik Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými základy činností v rozhodovacím procesu a procesu managementu rizik v různých hospodářských oblastech, které jsou ovlivněny činností lidí a v přírodních podmínkách s vlivy antropogenní činností. Dále klasifikace specifických metod užívaných v procesu managementu rizik, a to metody kvalitativní a metody kvantitativní. Studenti budou umět využít základní kvalitativní metody v praxi krizového řízení.
Informační a kybernetická bezpečnost Povinný

Cíle předmětu

Cílem výuky je poskytnout studentům základní informace o problematice informační a kybernetické bezpečnosti, zejména o klíčových faktorech ovlivňující efektivní implementaci a fungování informační a kybernetické bezpečnosti v organizaci působící v ČR. Dále je cílem výuky analyzovat slabiny informačních systémů a v obecné a konkrétní rovině vymezit kybernetické útoky a možnou obranu před nimi.
Základy etiky Povinný

Cíle předmětu

Modul přinese studentům základní vhled do tématu etiky a morálky. Studenti se seznámí se základními pojmy a tématy etiky, s historickým vývojem hlavních etických teorií, stejně tak jako významem etiky a morálky v současné společnosti. Modul by jim měl taktéž sloužit jako vodítko v etických úvahách v pracovních situacích a profesním životě. Podstatnou část modulu patří totiž tématu etiky v profesním životě a v oblasti bezpečnosti.
Technická ochrana objektů Povinný

Cíle předmětu

Cílem výuky modulu je znát základní principy činnosti a základní možnosti použití technických prostředků ochrany objektů, především mechanických zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů, systémů kontroly vstupu a technologie bezpečnostních prohlídek osob zavazadel a zásilek.
E-government Povinný

Cíle předmětu

Seznámení se s konceptem E-governmentu a způsobu jeho aplikace v ČR. Tj. východiska, očekávané přínosy, koncepce a jejich cíle, dosažené výsledky. Kritický pohled na stav E-governmentu v ČR.
Strategické plánování Povinný

Cíle předmětu

Student získá základní přehled o metodách a technikách strategického plánování, seznámí se jak s obecnou strukturou a s obsahem strategických plánů, tak i se základními kroky procesu tvorby těchto dokumentů tak, aby se v praxi dokázal orientovat ve strategických a rozvojových dokumentech na všech úrovních.
Krizové řízení I Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je dosažení znalostí, dovedností a kompetencí v multidisciplinárním oboru. Cílem je získat znalosti o krizovém řízení; poznat jeho prioritní úkoly a pochopit odlišnosti od běžných způsobů řízení; organizační, personální, finanční zajištění; hospodářská opatření pro krizové stavy; právní normy, zásady ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury; role jednotlivých zúčastněných se zaměřením na veřejnou správu v regionech. Záměrem předmětu je poskytnout vědomosti a další jiné kompetence pro oborové specializované nižší a manažerské pozice v oblasti krizového řízení.
Ochrana obyvatelstva Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je získat základní znalosti o problematice ochrany obyvatelstva, jejích základních úkolech varování a informování, evakuace, nouzové přežití a individuální ochrana a proces ochrany obyvatelstva při vybraných mimořádných událostech, které mohou nastat na území České republiky. Dále poznání legislativní základny týkající se bezpečnosti, bezpečnostní dokumentace a základního fungování integrovaného záchranného systému.
Globální bezpečnostní hrozby Povinný

Cíle předmětu

Modul si klade za cíl seznámit studenty s hrozbami a riziky, které se sebou nese moderní věk typický intenzivními globalizačními procesy. V kursu bude zohledněno nové pojetí výzkumu bezpečnosti a nebude tedy zdaleka omezen pouze na výzkum klasické vojenské bezpečnosti. Sledovány budou tzv. nové bezpečnostní hrozby a také výzkum soudobých ozbrojených konfliktů, které mají poněkud odlišný charakter než klasická konvenční clausewitziánská válka. Student by měl získat ucelený přehled o soudobých hrozbách a rizicích, kterým čelí lidská společnost. Zároveň s tím kurz slouží jako výhled do možných oblastí výzkumu v rámci bezpečnostních studií. Student získá přehled o hlavních bezpečnostních hrozbách, který čelí současný vzájemně propojený svět.
Kriminologie a prevence kriminality Povinný

Cíle předmětu

Studenti budou schopni vysvětlit a vyargumentovat vybrané případy kriminálního chování. Stejně tak budou schopni interpretovat základy kriminální politiky, vývoj kriminálního chování, kriminologické teorie a školy.
Integrovaný záchranný systém Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je seznámit studenty s integrovaným záchranným systémem (IZS) a jeho rolí v bezpečnostním systému České republiky. Vymezit postavení a úkoly základních a ostatních složek IZS, postavení a působnost orgánů veřejné správy, právnických osob a fyzických osob v rámci IZS. Studenti dokáží rozpoznat vazby a vztahy ve fungování IZS, stanovit zásady koordinace záchranných a likvidačních prací a způsoby zabezpečování připravenosti složek IZS a dalších dotčených subjektů na řešení mimořádných událostí.
Seminář k absolventské práci I, II Povinný

Cíle předmětu

Studující se v modulu dozvědí základní organizační a časové informace ohledně zpracování a odevzdání absolventské práce. Seznámí se s jejími formálními náležitostmi. Naučí se vybírat vhodné prameny a pracovat s nimi (včetně správných citací a odkazování). Zároveň studenti rozvíjí své analytické a metodologické kompetence nutné k úspěšnému napsání absolventské práce. Prostor je věnován i základním komunikačním dovednostem potřebných k jejímu obhájení.
Krizové řízení II Povinný

Cíle předmětu

Prohloubení znalostí absolventa v oblasti strategického řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí. Důraz je kladen na postavení krizového managementu v dimenzích bezpečnostních strategií Evropské unie a Severoatlantické aliance. Student umí popsat a prezentovat nástroje krizového managementu, přípravu na krizové situace a zvládání jejich dopadů z pohledu EU, NATO i ČR. Následným cílem výuky je poskytnutí znalostí v oblasti civilní nouzové připravenosti EU a NATO, civilní nouzové připravenosti, nouzového plánování, plánování pro zajištění bezpečnosti území v NATO, EU a ČR. Věcný obsah studia vychází také z právních norem a příslušných dokumentů nelegislativního charakteru. Absolvent získané poznatky a vědomosti aplikuje v činnosti sjednocování postupů, opatření a nástrojů krizového managementu v oblasti orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob při jejich přípravě a řešení krizových situací. Obecnou způsobilostí studenta je pak schopnost samostatně pracovat s právními normami, národními a mezinárodními dokumenty z oblasti krizového managementu a řešení krizových stavů.
Bezpečnost obcí a regionů Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je umět vymezit a popsat systém subjektů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů, včetně právních institutů jejich součinnosti a spolupráce. Dále umět definovat a podrobně popsat právní základy, postavení, působnost, organizaci, řízení a teritoriální působnost Policie ČR a obecní policie. Student dokáže vyjmenovat, vyložit, komparovat a aplikovat základní oprávnění a povinnosti policisty a strážníka obecní policie s predikcí možných výkladových a aplikačních komplikací. Následně na základě odborných znalostí bude student schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení strukturovaných a nestrukturovaných problémů bezpečnostní praxe a získá způsobilost analyzovat, zdůvodnit, právně a eticky zhodnotit postup strážníků a policistů při úkonu zasahujícího do lidských práv a svobod.
Hospodářská opatření pro krizové stavy Povinný

Cíle předmětu

Studenti budou znát a umět vysvětlit strukturu potřebných prvků pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku. Dílčím cílem je seznámit studenty s úlohou a významem hospodářských opatření při zabezpečování nezbytných a mobilizačních dodávek formou výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Studenti umí samostatně analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení bezpečnosti prostředí a realizovat plány zvolených variant při dodržení stávajícího právního rámce.
Krizová komunikace Povinný

Cíle předmětu

Seznámit studenty s hlavními principy krizové komunikace ve firemní a institucionálním prostředí. Studenti jsou po ukončení modulu schopni orientovat se v základních nástrojích krizové komunikace, dokáží vnímat význam profesionálního a efektivního vedení krize a krizové komunikace, umí aplikovat získané poznatky do návrhu vhodného komunikačního postupu v případě nenadálé nebo potenciální krize různého stupně rozsahu. Cílem modulu je zároveň blíže studenty seznámit s nejrůznějšími rolemi a jejich specifika uvnitř firmy v oblasti krizové komunikace, přiblížit podstatu rozdělení kompetencí, chápat základní pravidla krizové komunikace a to nejen z hlediska firmy, ale rozumět jim i z úhlu pohledu dalších aktérů krizové komunikace, tj. potenciálního zaměstnance firmy, uživatele, dodavatele, zástupce PR agentury, zástupců médií apod.
Korupce a protikorupční politika Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je přispět u studentů k pochopení problematiky korupce a možností boje proti ní. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi korupčních případů. Kurz studenty seznámí s hlavními směry a pojmy ve výzkumu korupce (problematika vymezení korupce, měření míry korupce atd.). Studenti získají základní orientaci v přístupech v boji proti korupci, informace o právní úpravě, náhled na fenomén systémové korupce.
Veřejná správa a Evropská unie Povinný

Cíle předmětu

Osvojení si základních poznatků o postavení a roli veřejné správy a jejím fungování v ČR. Rozlišení činnosti státní správy a samosprávy z pohledu občana, podniku, NNO. Osvojení si základních poznatků o postavení a rolích EU, jejích orgánech, způsobech rozhodování, realizovaných politikách s dopadem na ČR.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

V rámci modulu odborné praxe studující budou moci prohloubit znalosti a dovednosti nabité ve všech ostatních modulech. Cílem praxe je, aby poznali profesní prostředí svého oboru, získali vlastní první pracovní zkušenosti a návyky, poznali konkrétní pracovní pozice, procesy a činnosti. Kromě toho začnou studenti budovat své první profesní kontakty (některé organizace mohou následně studentům na praxi nabídnout pracovní uplatnění). Na odborné praxi je taktéž možné získat podklady pro vypracování absolventské práce. Stejně tak je možné po dohodě konzultovat v místě své praxe svoji absolventskou práci. Cílem je především co nejvíce propojit získané teoretické poznatky s praxí tak, aby absolventi byli prakticky připraveni vykovat konkrétní pracovní pozice v daném oboru.
Komunikační dovednosti I, II Volitelný

Cíle předmětu

Modul Komunikační dovednosti slouží k tomu, aby si studenti osvojili všechny druhy komunikace nutné pro jejich studium, pozdější praxi i život. Předně se naučí vypracovávat odborné (akademické) písemné práce, osvojí si formální stránky tvorby odborného textu a základy heuristiky, práce s prameny, získávání a zpracování informací, čímž získají základní návyky pro vědecký způsob myšlení. Následně budou seznámeni se základy rétoriky, jako umění vystupování na veřejnosti, ať již s vlastním projevem či v diskusi. Vedle toho je modul koncipován do jisté míry jako úvod do studia mající seznámit studenty i s výukou na vyšší odborné škole, jakož i navzájem mezi sebou.
Prezentační dovednosti I, II Volitelný

Cíle předmětu

Studenti se naučí prakticky zvládat prezentační dovednosti. Teoreticky se seznámí s komplexní přípravou na prezentaci, s principy tvorby dobrého mluveného projevu a v rámci cvičení si budou schopni připravit profesionální prezentaci a komunikaci projektu, služby nebo výrobku. Zároveň zvládnou adekvátně reagovat na námitky, podněty a dotazy při prezentaci. Po absolvování modulu bude student připraven realizovat efektivní prezentaci a profesionální mluvený i psaný projev.
Ochrana obyvatelstva – praktické terénní cvičení Volitelný

Cíle předmětu

Cílem modulu je praktická ukázka chování a nouzového přežití v přírodě. Studenti v rámci praktických ukázek budou aplikovat získané teoretické znalosti v praxi. Dále budou umět základy orientace v terénu a v mapových podkladech, základy první pomoci, základy chemické ochrany a ochrany obyvatelstva.
Vybrané kapitoly k závěrečným zkouškám Volitelný

Cíle předmětu

Cílem modulu je zopakovat se studenty stěžejní kapitoly z odborných předmětů absolutoria. Odborná zkouška je složena ze dvou odborných modulů.

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Obor studia, na který se hlásíte*

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info ), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy k přijímacímu řízení