studijní obor

Bezpečnostní management

Obor bezpečnostní management je ideální volbou pro ty, které zajímá kriminalistika a bezpečnost.
Připravujeme absolventy do sektoru státního, regionálního i soukromého.
Na CEDUKu vás připravíme pro praxi řízení a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Proč studovat obor bezpečnostní management?

Studiem získáte odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti pro plnění úkolů u například u Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR nebo v soukromém sektoru jako security manager.

V těchto oblastech statistiky potvrzují vysoký podíl zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním.

Tento obor však není výhradně jen o státních záležitostech, naši absolventi se mohou také uplatnit v regionálních službách, či soukromých firmách.

PRAXE

Podstatnou součástí vzdělávacího programu je absolvování odborné praxe (probíhá po dobu 14 týdnů v posledním ročníku), která studentům umožní vhled do oboru. Studenti poznají konkrétní prostředí veřejného sektoru a bezpečnostních institucí, seznámí se s pracovními procesy a principy práce v oboru.

Pusťte si záznam z livestreamu o studiu Bezpečnostního managementu

Co všechno se naučíte?

 • vést pracovní tým, zvolit vhodné metody a techniky „měkkých“ manažerských dovedností
 • vyhledávat a zpracovávat výsledky kriminalistického zkoumání
 • zanalyzovat rizika, která mají závažný celospolečenský dopad
 • identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby, plynoucí z bezpečnostní strategie ČR v jednotlivých segmentech
 • analyzovat současné i budoucí kybernetické hrozby
 • orientovat se v oblasti kriminalistiky
 • zpracovat krizové a havarijní plány.
 • zpracovat bezpečnostní dokumentaci v oblasti ochrany obyvatelstva

Co po škole?

Absolventi bezpečnostní činnosti:

 • Umožňuje posun do vyšší platové třídy při zaměstnání ve státní správě
 • dokáží analyzovat problémy, např. s využitím SWOT analýzy, identifikovat dostupné alternativy řešení bezpečnosti prostředí
 • odpovědně se rozhodovat jen v částečně známých bezpečnostních souvislostech na základě rámcového zadání
 • aplikovat rozhodovací procesy v podmínkách nejistoty a za rizika s cílem adekvátní alokace technických, materiálových a personálních zdrojů
 • samostatně vyhledávat a analyzovat informace potřebné k vytvoření komplexního náhledu na bezpečnostní systém státu
 • realizovat plány naplnění zvolených variant při dodržení právního rámce a dalších technických a ekonomických norem a standardů
 • dokáží se vyznat v kriminalistické problematice nutné k porozumění a řešení situací v oblasti veřejného pořádku
 • samostatně vyhledávat data a bezpečnostní informace pro řešení problému v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
 • aplikovat pravidla a postupy projektového řízení
 • používat své odborné znalosti, dovedností a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce
 • týmově řešit a obhajovat profesní opatření v oblasti ochrany obyvatelstva a veřejného pořádku.

Uplatnění:

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

 • samostatný pracovník pro krizové stavy
 • referent v orgánech statní správy a samosprávy
 • samostatný pracovník pro správní agendu
 • odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 • samostatný pracovník hasičského záchranného sboru
 • samostatný bezpečnostní pracovník v soukromém i veřejném sektoru
 • strážník obecní policie
 • policejní inspektor
 • policejní komisař

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru bezpečnostní management

Anglický jazyk Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Poznají reálie anglofonních zemí, umí pracovat s literaturou, používat odvozování významu slov, hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Základy Práva Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, metodiky aplikace a realizace práva. Studenti budou absolvováním předmětu připravení zorientovat se v právních textech, kterým dokáží porozumět a použít právní normy na jednoduché situace. Zároveň se budou orientovat v základních pravidlech týkajících se specifik práva v oboru bezpečnosti.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

Základy psychologie mají poskytnout přehled o psychologii jako humanitní vědě a pomoci studentům orientovat se nejen v samotné psychologii, nýbrž i obecně v životě. Ač jde primárně o teoretický a abstraktní předmět rozšiřující všeobecné vzdělání absolventů nad rámec jejich odbornosti, je v přednáškách a seminářích kladen důraz na pasáže, které mohou mít praktické uplatnění i jejich praxi – emoce a jednání pod jejich vlivem, osobnost, její vývoj a patologie, duševní zdraví a poruchy, traumata, sociopatolické jevy, sexuální deviace.
Základy managementu Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu Základy managementu je získání přehledu o obecných zásadách organizace. Studenti se naučí orientovat v organizačních strukturách organizace a používat moderní metody řízení v ekonomické praxi, s důrazem na specifika bezpečnostního managementu a bezpečnostních organizací.
Kritické myšlení Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační gramotnosti. Dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzovaní kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě.
Úvod do sociální komunikace Povinný

Úvod do sociální komunikace

Cíle předmětu

ředmět přináší studentům praktickou formu výuky ucelený přehled o základních charakteristikách, typech, a účincích sociální komunikace. Studenti získají širší povědomí o jednotlivých sociálně-psychologických procesech v rámci interpersonální, skupinové, a interkulturní komunikace. Cílem je prostřednictvím praktických příkladů seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálně-komunikačních teorií, a poukázat na jejich specifika v daných kontextech včetně aplikací v rámci jednotlivých oborů.
Základy odborné práce a práce s informacemi Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem. Pozornost bude také věnována problematice citací a plagiátorství.
IT dovednosti I., II. Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s kancelářskými programy, naučí se chápat logiku a způsob práce s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, prezentačním programem a databázovým systémem. Znalost principů práce s těmito programy je nutnou podmínkou pro úspěšné zapojení absolventů do praxe ve firmě či instituci. Studenti se naučí na pokročilé úrovni pracovat konkrétně s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access). Jejich znalost jim umožní i rychlejší zvládnutí obdobných programů.
Základy veřejného práva Povinný

Cíle předmětu

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce ke speciálním bezpečnostním, kriminologickým, kriminalistickým a právním disciplínám, které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia. Posluchači jsou seznámeni se základními atributy právního státu, ústavního systému a fungování veřejné moci v České republice a tím je jim umožněno prohloubit si v širokém kontextu společenských věd základy vlastního právního vědomí souvisejícím s výkonem veřejné moci.
Bezpečnostní systém ČR Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s bezpečnostním prostředím, bezpečnostní politikou státu a jejími základními pilíři utvářejícími bezpečnostní systém v České republice. Studenti se také seznámí s obsahem koncepčních a strategických dokumentů v oblasti zajišťování bezpečnosti státu. Bude jim přiblížena náplň činností jednotlivých orgánů a složek zajišťujících bezpečnost státu na institucionální i lokální úrovni.
Úvod do kriminalistiky Povinný

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základy úvodu do kriminalistiky, jakožto základní bezpečnostní vědy a dále s vybranými obecnými metodami kriminalistiky, zejména s technickými a přírodovědnými metodami a dále s metodami taktickými.
Vybrané problémy kriminalistické techniky, taktiky a metodiky Povinný

Cíle předmětu

Hlavním cílem je seznámit studenty s metodami sběru geografických dat a se základními informačními zdroji o objektově orientovaných jevech (např. projevy klimatické změny, ochrana kritické infrastruktury, vizualizace různých forem kriminality apod.)
Projektový management Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají základní přehled o problematice projektového řízení zaměřeného zejména pro oblast bezpečnosti při podnikání malých a středních firem a činnosti neziskových organizací a státní a veřejné správy. Osvojí si postupy a metodiky vhodné pro uplatňování zásad projektového řízení, tvorbu a řízení projektů a také hodnotících a kontrolních mechanismů při vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů.
Trestní právo a správní trestání Povinný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku trestního práva hmotného a procesního; správního práva na oblast správního trestání v ČR. Účelem je seznámení studentů s aktuální úpravou trestního práva (zejména trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže) a správního trestání podle nového zákona o přestupcích. Studenti budou seznámeni nejen s teorií trestního práva a přestupkového práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního a správního práva - trestání v praxi (de lege aplicata).
Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s definicí, právní interpretací a právními prostředky zajištění vnitřní bezpečnosti. Obsahem bude seznámení s činností institucí zajišťující vnitřní bezpečnost (ozbrojené bezpečnostní sbory zvláště Policie ČR) a veřejný pořádek (činnost státních i samosprávných orgánů - obce, obecní policie).
Analýza rizik Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými základy činností v rozhodovacím procesu a procesu managementu rizik v různých hospodářských oblastech, které jsou ovlivněny činností lidí a v přírodních podmínkách s vlivy antropogenní činností.
Informační a kybernetická bezpečnost Povinný

Cíle předmětu

Cílem výuky je poskytnout studentům základní informace o problematice informační a kybernetické bezpečnosti, zejména o klíčových faktorech ovlivňující efektivní implementaci a fungování informační a kybernetické bezpečnosti v organizaci působící v ČR. Dále je cílem výuky analyzovat slabiny informačních systémů a v obecné a konkrétní rovině vymezit kybernetické útoky a možnou obranu před nimi.
Základy etiky Povinný

Cíle předmětu

Modul přinese studentům základní vhled do tématu etiky a morálky. Studenti se seznámí se základními pojmy a tématy etiky, s historickým vývojem hlavních etických teorií, stejně tak jako významem etiky a morálky v současné společnosti. Modul by jim měl taktéž sloužit jako vodítko v etických úvahách v pracovních situacích a profesním životě. Podstatnou část modulu patří totiž tématu etiky v profesním životě a v oblasti bezpečnosti.
Technická ochrana objektů Povinný

Cíle předmětu

Cílem výuky předmětu je znát základní principy činnosti a základní možnosti použití technických prostředků ochrany objektů, především mechanických zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů, systémů kontroly vstupu a technologie bezpečnostních prohlídek osob zavazadel a zásilek.
E-government Povinný

Cíle předmětu

Seznámení se s konceptem E-governmentu a způsobu jeho aplikace v ČR. Tj. východiska, očekávané přínosy, koncepce a jejich cíle, dosažené výsledky. Kritický pohled na stav E-governmentu v ČR.
Strategické plánování Povinný

Strategické plánování

Cíle předmětu

Student získá základní přehled o metodách a technikách strategického plánování, seznámí se jak s obecnou strukturou a s obsahem strategických plánů, tak i se základními kroky procesu tvorby těchto dokumentů tak, aby se v praxi dokázal orientovat ve strategických a rozvojových dokumentech na všech úrovních.
Krizové řízení I. Povinný

Cíle předmětu

Cílem je získat znalosti o krizovém řízení; poznat jeho prioritní úkoly a pochopit odlišnosti od běžných způsobů řízení; organizační, personální, finanční zajištění; hospodářská opatření pro krizové stavy; právní normy, zásady ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury; role jednotlivých zúčastněných se zaměřením na veřejnou správu v regionech.
Ochrana obyvatelstva Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je získat základní znalosti o problematice ochrany obyvatelstva, jejích základních úkolech – varování a informování, evakuace, nouzové přežití a individuální ochrana – a proces ochrany obyvatelstva při vybraných mimořádných událostech, které mohou nastat na území České republiky.
Globální bezpečnostní hrozby Povinný

Cíle předmětu

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s hrozbami a riziky, které se sebou nese moderní věk typický intenzivními globalizačními procesy. V kursu bude zohledněno nové pojetí výzkumu bezpečnosti a nebude tedy zdaleka omezen pouze na výzkum klasické vojenské bezpečnosti. Sledovány budou tzv. nové bezpečnostní hrozby a také výzkum soudobých ozbrojených konfliktů, které mají poněkud odlišný charakter než klasická konvenční clausewitziánská válka.
Kriminologie a prevence kriminality Povinný

Cíle předmětu

V předmětu kriminologie a prevence kriminality se studenti seznámí nejprve se základní terminologií, definicemi a koncepty. Dále bude přistoupeno k představení stavu, struktury a vývoje kriminality, následně bude probrána politika proti kriminalitě, jak na národní úrovni, tak z hlediska mezinárodní trendů, spolupráce a legislativy. Zohledněna budou i specifika kriminality mládeže, kriminality cizinců. Blíže budou představeny vybrané druhy kriminality a nové jevy v kriminalitě.
Integrovaný záchranný systém Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s integrovaným záchranným systémem (IZS) a jeho rolí v bezpečnostním systému České republiky. Vymezit postavení a úkoly základních a ostatních složek IZS, postavení a působnost orgánů veřejné správy, právnických osob a fyzických osob v rámci IZS.
Seminář k absolventské práci I.,II. Povinný

Cíle předmětu

Studující se v modulu dozvědí základní organizační a časové informace ohledně zpracování a odevzdání absolventské práce. Seznámí se s jejími formálními náležitostmi. Naučí se vybírat vhodné prameny a pracovat s nimi (včetně správných citací a odkazování). Zároveň studenti rozvíjí své analytické a metodologické kompetence nutné k úspěšnému napsání absolventské práce. Prostor je věnován i základním komunikačním dovednostem potřebných k jejímu obhájení.
Krizové řízení II. Povinný

Cíle předmětu

Prohloubení znalostí absolventa v oblasti strategického řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí. Důraz je kladen na postavení krizového managementu v dimenzích bezpečnostních strategií Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Bezpečnost obcí a regionů Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je umět vymezit a popsat systém subjektů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů, včetně právních institutů jejich součinnosti a spolupráce. Dále umět definovat a podrobně popsat právní základy, postavení, působnost, organizaci, řízení a teritoriální působnost Policie ČR a obecní policie.
Hospodářská opatření pro krizové stavy Povinný

Cíle předmětu

Studenti budou znát a umět vysvětlit strukturu potřebných prvků pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku. Dílčím cílem je seznámit studenty s úlohou a významem hospodářských opatření při zabezpečování nezbytných a mobilizačních dodávek formou výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.
Krizová komunikace Povinný

Cíle předmětu

Seznámit studenty s hlavními principy krizové komunikace ve firemní a institucionálním prostředí. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základních nástrojích krizové komunikace, dokáží vnímat význam profesionálního a efektivního vedení krize a krizové komunikace, umí aplikovat získané poznatky do návrhu vhodného komunikačního postupu v případě nenadálé nebo potenciální krize různého stupně rozsahu.
Korupce a protikorupční politika Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je přispět u studentů k pochopení problematiky korupce a možností boje proti ní. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi korupčních případů. Kurz studenty seznámí s hlavními směry a pojmy ve výzkumu korupce (problematika vymezení korupce, měření míry korupce atd.). Studenti získají základní orientaci v přístupech v boji proti korupci, informace o právní úpravě, náhled na fenomén systémové korupce.
Veřejná správa a Evropská unie Povinný

Cíle předmětu

Osvojení si základních poznatků o postavení a roli veřejné správy a jejím fungování v ČR. Rozlišení činnosti státní správy a samosprávy z pohledu občana, podniku, NNO. Osvojení si základních poznatků o postavení a rolích EU, jejích orgánech, způsobech rozhodování, realizovaných politikách s dopadem na ČR.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

V rámci modulu odborné praxe studující budou moci prohloubit znalosti a dovednosti nabité ve všech ostatních modulech. Cílem praxe je, aby poznali profesní prostředí svého oboru, získali vlastní první pracovní zkušenosti a návyky, poznali konkrétní pracovní pozice, procesy a činnosti. Kromě toho začnou studenti budovat své první profesní kontakty (některé organizace mohou následně studentům na praxi nabídnout pracovní uplatnění).
Ruský Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Německý Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Francouzský Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Spanělský Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUKu na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUKu. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUKu jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.