studijní obor

digitální marketing

V dnešním světě se digitální marketing stal nepostradatelnou formou komunikace firem.

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i jak funguje koordinace, řízení, plánování a vyhodnocování projektů postavených na digitální komunikaci pomocí v praxi běžně používaných nástrojů.

Proč studovat obor digitální marketing?

Digitální neboli online marketing je vysoce žádaná specializace v oblasti marketingu. Odpovídá nejnovějším trendům marketingového průmyslu a je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí. Tomu odpovídá i rostoucí poptávka po zaměstnancích na trhu práce a spolu s tím i poptávka po absolventech vycházejících z takto obsahově zaměřených studijních oborů.

PRAXE

Podstatnou součástí vzdělávacího programu je absolvování odborné praxe (probíhá po dobu 14 týdnů v posledním ročníku), která studentům umožní vhled do oboru. Studenti poznají konkrétní firemní prostředí, budou se podílet na reálných marketingových projektech, seznámí se marketingovými i firemními procesy.

Pusťte si záznam z livestreamu o studiu Digitálního marketingu

Co všechno se naučíte?

 • získáte všeobecný přehled v oboru
 • osvojíte si základy marketingového přemýšlení
 • porozumíte nástrojům digitálního marketingu
 • dokážete naplánovat, koordinovat, řídit a vyhodnotit projekty postavené na digitální komunikaci
 • ovládnete základní principy a nástroje při tvorbě mediálního obsahu a jsou schopni plánovat, vytvářet a spravovat efektivní marketingové strategie, weby a kampaně
 • poznáte základní principy budování značky a umí je v praxi použít
 • dokážete provádět marketingové analýzy a užívat k tomu základní statistické nástroje a osvojené kvantitativní metody

Co po škole?

Absolventi digitálního marketingu:

 • užívání mluvené i psané podoby v rámci různých marketingových kanálů a nástrojů – tvorba mediálních obsahů, prezentování
 • pokročilé využívání počítačových programů, nových technologií a aplikací
 • zpracování, realizování a vyhodnocování marketingové strategie
 • provádění marketingových analýz a výzkumů
 • zpracování webových a datových analýz
 • prezentování jednotlivých marketingových aktivit
 • vedení jednotlivých zakázek od zadání až po vyhodnocení
 • navrhování, zajišťování a vyhodnocení reklamních a propagačních akcí
 • návrh, správa a realizace digitálních kampaní
 • navrhování designu webů

Uplatnění:

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

 • specialista online marketingu
 • mediální konzultant
 • mediální plánovač
 • UX konzultant
 • specialista digitálních kampaní
 • specialista sociálních médií

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru digitální marketing

Anglický jazyk Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Poznají reálie anglofonních zemí, umí pracovat s literaturou, používat odvozování významu slov, hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
IT dovednosti I., II. Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s kancelářskými programy, naučí se chápat logiku a způsob práce s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, prezentačním programem a databázovým systémem. Znalost principů práce s těmito programy je nutnou podmínkou pro úspěšné zapojení absolventů do praxe ve firmě či instituci. Studenti se naučí na pokročilé úrovni pracovat konkrétně s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access). Jejich znalost jim umožní i rychlejší zvládnutí obdobných programů.
Úvod do sociální komunikace Povinný

Cíle předmětu

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky ucelený přehled o základních charakteristikách, typech, a účincích sociální komunikace. Studenti získají širší povědomí o jednotlivých sociálně- psychologických procesech v rámci interpersonální, skupinové, a interkulturní komunikace.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

Základy psychologie mají poskytnout přehled o psychologii jako humanitní vědě a pomoci studentům orientovat se nejen v samotné psychologii, nýbrž i obecně v životě. Ač jde primárně o teoretický a abstraktní předmět rozšiřující všeobecné vzdělání absolventů nad rámec jejich odbornosti, je přednáškách a seminářích kladen důraz na pasáže, které mohou mít praktické uplatnění i v hospodářské praxi – otázky myšlení, rozhodování, osobnost a její vývoj, motivace a zvláště motivace práce.
Kritické myšlení Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační a mediální gramotnosti. Dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzovaní kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě. V rámci praktických cvičení budou studenti provedeni procesem vyhledávání, hodnocení, použití a šíření kvalitních informací.
Základy marketingového myšlení a komunikace I. Povinný

Základy marketingového myšlení a komunikace I.

Cíle předmětu

Modul je zaměřen na získání znalostí základů teorie marketingu a marketingové komunikace a její aplikaci pro hlavní segmenty trhu. Studenti získají základní povědomí o tradičních podnikatelských koncepcích i současně používané holistické podnikatelské koncepci a jejích komponent. Rovněž se studenti seznámí s marketingovým a komunikačním mixem a jejich transformaci do nových dalších konceptů z pohledu firmy i z pohledu zákazníka
Základy managementu Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu Základy managementu je získání přehledu o obecných zásadách organizace. Studenti se naučí orientovat v organizačních strukturách organizace a používat moderní metody řízení v ekonomické praxi, s důrazem na specifika firem pracujících na základech digitálního marketingu.
Základy odborné práce a práce s informacemi Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji.
Základy marketingového myšlení a komunikace II. Povinný

Cíle předmětu

Modul navazuje na modul Základy marketingového myšlení a komunikace I a rozšiřuje znalosti studentů zejména o nejnovější trendy v marketingu v návaznosti na využívání nových technologií a internetu (e- commerce, online marketing), ale i dalších disciplín spojených s psychologií a chováním zákazníků v digitální době jako je např. neuromarketing.
Kvantitativní metody Povinný

Cíle předmětu

Naučí posluchače praktické aplikaci nejvíce užívaných statistických metod v obru digitálního marketingu – Posluchač bude znát mezinárodně užívanou terminologii a pochopí práci s daty - od základních principů sběru a validace dat, přes vyhodnocování a interpretaci až po induktivní statistické úsudky a vytváření modelů a vyhodnocování závislostí.
Projekt management Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají základní přehled o problematice projektového řízení zaměřeného zejména pro oblasti podnikání malých a středních firem, neziskových organizací a státní a veřejné správy. Osvojí si postupy a metodiky vhodné pro uplatňování zásad projektového řízení, tvorbu a řízení projektů a také hodnotících a kontrolních mechanismů při vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů.
Základy digitálního marketingu Povinný

Cíle předmětu

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o jednotlivých částech digitálního marketingu. Studenti získají širší povědomí o fungování digitálního marketingu a jeho role v komunikaci firmy či instituce. Cílem je na praktických příkladech seznámit studenty s principy fungování jednotlivých možností online propagace, ukázat formou případových studií, kdy a v jakém mixu je vhodné jednotlivé nástroje použít a jak je využít pro efektivní komunikaci firmy.
Základy práva pro marketing Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, metodiky aplikace a realizace práva, a to s důrazem na oblast práva soukromého ve vztahu k otázkám managementu. Studenti budou absolvováním předmětu připravení zorientovat se v právních textech, kterým dokáží porozumět a použít právní normy na jednoduché situace.
Čeština I.,II. Povinný

Cíle předmětu

Absolvent modulu je vybaven takovým rozhledem a znalostmi, aby byl schopen odhalit zásadní chyby v marketingových textech a aby byl schopen na budoucí pozici digitálního marketéra sám produkovat texty bez jazykových chyb, které by mohly odradit potenciální cílovou skupinu a uškodit tak brandbuildingu firmy celkově či konkrétnímu produktu.
Web Design Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí se všemi důležitými aspekty web designu. Naučí se znát možnosti tvorby webu vlastními silami, vybírat a komunikovat s dodavatelem, řešit základní problémy při tvorbě webu. Poznají technologie pro tvorbu webové prezentace, systémy používané pro tvorbu webu.
Grafika a design Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je představit studentům teoretický a praktický přehled v současné problematice grafiky a designu a jeho v historických základech. Studující se budou schopni orientovat v dané problematice. Studium rozvíjí individualitu a nutí studenta ke kritické reflexi své práce a podněcuje jej hledat nové přístupy a formy vyjádření. Student bude schopen dané dovednosti samostatně využít.
Brand marketing I. Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na osvojení si základních znalostí Brandu/Značky a jeho souvislosti s marketingem a marketingovou komunikací podnikatelských subjektů a dalších institucí. Vrámci předmětu jsou vysvětlovány související pojmy jako je reputace, Image, logo, Corporate Identity a obchodní značka na Brand/značku.
Sociální média Povinný

Cíle předmětu

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky přehled o sociálních médiích a jejich role v osobním i profesním životě. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálních médií a to kdy a jak je použít, ale i to jaký mají dopad na naši společnost. Na konci předmětu by měl být student schopný spravovat sociální sítě pro sebe i menší firmu.
Budování vztahu se zákazníky Povinný

Cíle předmětu

Student získá přehled o budování vztahu se zákazníky a jednotlivých kanálech, včetně specifik jednotlivých nástrojů. Po absolvování předmětu studenti budou znát různé nástroje budování vztahu se zákazníky na podporu budování loajality zákazníků a marketingové komunikace firmy, produktu nebo instituce.
Tvorba a správa digitálních kampaní I., II. Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je, aby studující uměli navrhnout digitální strategii, uměli nastavit a spravovat kampaně na všech kanálech a stejně tak koordinovat malý tým specialistů nebo externích dodavatelů. Seznámí se různými digitálními kampaněmi, s jejich základními principy, nástroji na jejich vytvoření i udržování, tvorbou i analýzou a vyhodnocením jejich úspěšnosti.
Řízení změn Povinný

Řízení změn

Cíle předmětu

Seznámit studenty s principy řízení změn, různé psychologické i praktické aspekty změnového procesu, variabilitu člověka a instituce v přijímání změn. Demonstrovat na příkladech fáze změnového procesu a význam přijímání změn, rizika a příležitosti řízení změn ve podnikové prostředí
Copywriting Povinný

Cíle předmětu

Absolvent modulu ovládá základy copywritingu. Má dobré povědomí o tom, jakým způsobem by měl být vystavěn text tak, aby zaujal cílovou skupinu. Zná pravidla psaní nadpisů/titulků, které zaujmou, a je schopen text přizpůsobit cílové skupině a svému záměru. Rovněž má základní povědomí o problematice SEO a možnostech otestování úspěšnosti svých textů.
Public relations Povinný

Cíle předmětu

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v prostředí PR, chápou nastavení základního komunikačního mixu v rámci PR kampaní, budou znát specifika jednotlivých rolí z hlediska fungování PR. Znají jednotlivé formáty nástrojů PR, včetně jejich principů a zaměření pro účely podpory marketingu a firemní komunikace.
Brand marketing II Povinný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí získaných v modulu Brand marketing I o problematiku jeho vytváření a budování z hlediska návaznosti na celofiremní vizi a cíle. Studenti si osvojí proces řízení a plánování značky a zejména její komunikaci ve vztahu k veřejnosti a různým cílovým skupinám zákazníků tradičními i online médii.
Seminář k absolventské práci I.,II. Povinný

Cíle předmětu

Studující se v modulu dozvědí základní organizační a časové informace ohledně zpracování a odevzdání absolventské práce. Seznámí se s jejími formálními náležitostmi. Naučí se vybírat vhodné prameny a pracovat s nimi (včetně správných citací a odkazování).
Trendy v digitálním marketingu Povinný

Cíle předmětu

Hlavním cílem modulu je orientovat se v trendech online marketingu, získat schopnost odhadovat nové trendy a vědět, kde je hledat. V modulu se studující zaměří na rychlost vývoje trendů, automatizaci a personalizaci komunikace, budou se zabývat influencery, inovátory i umělou inteligencí v marketingu, poznají soudobé trendy v médiích, marketingu i komunikaci, stejně tak se budou zabývat i trendy, které se neujaly.
Strategický marketing Povinný

Cíle předmětu

Modul se zaměřuje na vysvětlení podstaty podnikatelských koncepcí, a vysvětlení základních pojmů (strategie, strategický marketing, strategický management, marketingové strategie). Obsahuje výklad základních analytických metod a výstupů marketingového informačního systému pro strategické rozhodování firem podle hlavních segmentů trhu.
SEO analýzy Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je seznámit studující s metodami a technikami SEO (search engime optimalization, optimalizace pro vyhledávače), tedy techniky optimalizace webů pro vyhledávače, s jejich principy, nástroji a fungováním. Studující poznají základní SEO nástroje, naučí se s nimi pracovat, naučí se je vyhodnocovat. Budou schopni techniky a metody samostatně používat.
Kybernetická bezpečnost Povinný

Cíle předmětu

Studenti si nejprve osvojí základní terminologii a legislativní rámec vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a po této teoretické přípravě analyzují slabiny jednotlivých bezpečnostních opatření, systémů a aplikací. Na konkrétních případech z praxe jsou demonstrovány jednotlivé kybernetické hrozby a útoky, včetně jejich původu, průběhu, možnosti obrany před nimi.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

V rámci modulu odborné praxe studující budou moci prohloubit znalosti a dovednosti nabité ve všech ostatních modulech. Cílem praxe je, aby poznali profesní prostředí svého oboru, získali vlastní první pracovní zkušenosti a návyky, poznali konkrétní pracovní pozice, procesy a činnosti. Kromě toho začnou studenti budovat své první profesní kontakty (některé organizace mohou následně studentům na praxi nabídnout pracovní uplatnění).
Komunikační dovednosti I., II. Povinný

Cíle předmětu

Seminář Komunikační dovednosti slouží k tomu, aby si studenti osvojili všechny druhy komunikace nutné pro jejich studium, pozdější praxi i život. Předně se naučí vypracovávat odborné (akademické) písemné práce, osvojí si formální stránky tvorby odborného textu a základy heuristiky, práce s prameny, získávání a zpracování informací, čímž získají základní návyky pro vědecký způsob myšlení.
Ruský Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Německý Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Francouzský Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Spanělský Jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUKu na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUKu. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUKu jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.