studijní obor

Digitální marketing

V dnešním světě se digitální marketing stal nepostradatelnou formou komunikace firem.

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i jak funguje koordinace, řízení, plánování a vyhodnocování projektů postavených na digitální komunikaci pomocí v praxi běžně používaných nástrojů.

školné :

Školné na jeden školní rok činí 21 900 Kč.

délka studia :

Délka studia oboru je 6 semestrů, tedy 3 roky.

titul :

Studenti po dokončení studia získají titul DiS.

• Kreativita

• Sociální sítě

• Eshopy & Ecommerce

Proč studovat obor digitální marketing?

Digitální neboli online marketing je vysoce žádaná specializace v oblasti marketingu. Odpovídá nejnovějším trendům marketingového průmyslu a je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí. Tomu odpovídá i rostoucí poptávka po zaměstnancích na trhu práce a spolu s tím i poptávka po absolventech vycházejících z takto obsahově zaměřených studijních oborů.

PRAXE

Podstatnou součástí vzdělávacího programu je absolvování odborné praxe (probíhá po dobu 14 týdnů v posledním ročníku), která studentům umožní vhled do oboru. Studenti poznají konkrétní firemní prostředí, budou se podílet na reálných marketingových projektech, seznámí se s marketingovými i firemními procesy.

Co všechno se naučíte?

 • získáte všeobecný přehled v oboru

 • osvojíte si základy marketingového přemýšlení

 • porozumíte nástrojům digitálního marketingu

 • dokážete naplánovat, koordinovat, řídit a vyhodnotit projekty postavené na digitální komunikaci

 • ovládnete základní principy a nástroje při tvorbě mediálního obsahu a budete schopni plánovat, vytvářet a spravovat efektivní marketingové strategie, weby a kampaně

 • poznáte základní principy budování značky a budete je umět použít v praxi

 • dokážete provádět marketingové analýzy a užívat k tomu základní statistické nástroje a osvojené kvantitativní metody

Co po škole?

Absolventi digitálního marketingu:

 • užívání mluvené i psané podoby v rámci různých marketingových kanálů a nástrojů – tvorba mediálních obsahů, prezentování

 • pokročilé využívání počítačových programů, nových technologií a aplikací

 • zpracování, realizování a vyhodnocování marketingové strategie

 • provádění marketingových analýz a výzkumů

 • zpracování webových a datových analýz

 • prezentování jednotlivých marketingových aktivit

 • vedení jednotlivých zakázek od zadání až po vyhodnocení

 • navrhování, zajišťování a vyhodnocení reklamních a propagačních akcí

 • návrh, správa a realizace digitálních kampaní

 • navrhování designu webů


Uplatnění:

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

• specialista online marketingu
• mediální konzultant
• mediální plánovač
• UX konzultant
• specialista digitálních kampaní
• specialista sociálních médií

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Názor studentů:

"Ceduk mi doporučil kamarád. Líbí se mi, že profesoři věnují čas i jednotlivcům, není to jako by nás bylo 300 v posluchárně."

- Adam

Chcete pokračovat ve studiu na VŠ?

Našim absolventům vybraných oborů umožňujeme doplnění vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia na Panevropské univerzitě a Vysoké škole finanční a správní.

Pusťte si záznam z livestreamu o studiu Digitálního marketingu


Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru digitální marketing

Angličtina I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studující získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, praktického užívání jazyka. Studenti si osvojí marketingovou komunikaci na základě digitálních technologií, resp. nových médií jako je internet, mobilní komunikace, digitální komunikační prostředky, naučí se číst (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, budou umět okamžitě reagovat v cizím jazyce na aktuální situaci, osvojí si termíny reklamního marketingu, zvládnou komunikovat v úředním styku, vést pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Poznají reálie anglofonních zemí, umí pracovat s literaturou, používat odvozování významu slov, hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Němčina I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studující získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i na odborné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, praktického užívání jazyka. Studenti se dále naučí porozumět (i s využitím slovníku) odborným materiálům, napsat životopis, zvládnou komunikovat v úředním styku, vést pracovní jednání, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy dopisů. Hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce. Studenti jsou schopni používat gramaticky správně německý jazyk v běžných situacích i na odborné úrovni v rámci terminologie daného oboru.
IT dovednosti I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s kancelářskými programy, naučí se chápat logiku a způsob práce s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, prezentačním programem a databázovým systémem. Znalost principů práce s těmito programy je nutnou podmínkou pro úspěšné zapojení absolventů do praxe ve firmě či instituci. Studenti se naučí na pokročilé úrovni pracovat konkrétně s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access). Jejich znalost jim umožní i rychlejší zvládnutí obdobných programů.
Úvod do sociální komunikace Povinný

Cíle předmětu

Modul přináší studentům praktickou formu výuky ucelený přehled o základních charakteristikách, typech, a účincích sociální komunikace. Studenti získají širší povědomí o jednotlivých sociálně-psychologických procesech v rámci interpersonální, skupinové, a interkulturní komunikace. Cílem je prostřednictvím praktických příkladů seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálně-komunikačních teorií, a poukázat na jejich specifika v daných kontextech včetně aplikací v rámci jiných oborů. Na konkrétních příkladech má modul poukázat na pravidla fungování komunikace mezi klienty a institucemi ve společnosti a na komunikační kompetence a bariéry interkulturní komunikace. Studenti jsou po ukončení modulu schopni orientovat se v základních pojmech sociální komunikace a jsou obeznámeni s možnostmi využití daných teorií pro komunikaci ve svém profesním i osobním životě.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

Základy psychologie mají poskytnout přehled o psychologii jako humanitní vědě a pomoci studentům orientovat se nejen v samotné psychologii, nýbrž i obecně v životě. Ač jde primárně o teoretický a abstraktní předmět rozšiřující všeobecné vzdělání absolventů nad rámec jejich odbornosti, je přednáškách a seminářích kladen důraz na pasáže, které mohou mít praktické uplatnění i v hospodářské praxi – otázky myšlení, rozhodování, osobnost a její vývoj, motivace a zvláště motivace práce atd..
Kritické myšlení Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační a mediální gramotnosti. Dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzovaní kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě. V rámci praktických cvičení budou studenti provedeni procesem vyhledávání, hodnocení, použití a šíření kvalitních informací. Další snahou bude přispět k hlubšímu porozumění fungování médií v informačním věku. Důležitou roli hraje i kritická četba odborných i mediálních textů, společné hledání argumentů a vzájemné sdílení názorů formou debat.
Základy marketingového myšlení a komunikace I Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je: - získat znalost teorie marketingu a její aplikaci v různých segmentech trhu, vč. nových směrů, kam se teorie a praxe v marketingu 21. století ubírá, - objasnit základní pojmy a postupy teorie a praxe marketingu a marketingové komunikace a pochopit marketing v jeho vývoji do současné podoby jeho uplatňování v digitálním světě, - získat znalost tradičních i současných podnikatelských koncepcí, vč. holistického přístupu, - porozumět transformaci tradičního marketingového a komunikačního mixu do jejich nejmodernějších forem a přístupů, - seznámit studenty s hlavními analytickými metodami uplatňovanými pro marketingové rozhodování a plánování, - naučit studenty marketingovému myšlení, které jim umožní v budoucí praxi chápat marketing jako nezbytný předpoklad zajištění dlouhodobé prosperity firem a porozumět změnám na trhu a v chování zákazníka.
Základy managementu Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu Základy managementu je získání přehledu o obecných zásadách organizace. Studenti se naučí orientovat v organizačních strukturách organizace a používat moderní metody řízení v ekonomické praxi, s důrazem na specifika firem pracujících na základech digitálního marketingu. Praktickým cílem je získání kompetencí, spojených se základními funkcemi manažera, jako je plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, v oblasti digitálního marketingu. Studenti si také osvojí metody přijímání rozhodnutí a jejich následné implementace do firemní praxe, jakož i zásady jednání s lidmi. V rámci praktických cvičení si studenti osvojí zásady týmové práce, komunikace, leadershipu, samostatné vypracování projektu, jeho prezentaci a obhájení.
Základy odborné práce a práce s informacemi Povinný

Cíle předmětu

Cílem výuky je naučit studenty: - nalézt správná místa pro vyhledávání informací, - efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci, - dobře volit klíčová slova, - správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce, - lépe psát odborné práce, - kriticky posoudit, který zdroj je pro danou potřebu ten vhodný, - vybrat vhodnou formu publikování a sebeprezentace, - přemýšlet o vybraných tématech práce s informacemi v širším společenském kontextu.
Základy marketingového myšlení a komunikace II Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je: - navázat na získané znalosti teorie marketingu, tj. na podnikatelské koncepce, marketingový a komunikační mix, používané analytické metody a problematiku marketingových výzkumů v modulu Základy marketingového myšlení a komunikace I - detailně se věnovat marketingové komunikaci a jejím tradičním i moderním nástrojům spojeným s novými technologiemi a internetem (e-commerce, online marketing) - získat znalosti v řízení a plánování marketingové činnosti - seznámit studenty s metodami měření efektivnosti v marketingu a marketingové komunikaci - získat orientaci v dalších nových směrech marketingu a marketingové komunikace (neuromarketing, green marketing) a spojených s analýzami chování zákazníků v digitální době - orientovat se v možných dopadech Průmyslu 4.0 do marketingové teorie a praxe.
Kvantitativní metody Povinný

Cíle předmětu

Naučí posluchače praktické aplikaci nejvíce užívaných statistických metod v obru digitálního marketingu – Posluchač bude znát mezinárodně užívanou terminologii a pochopí práci s daty - od základních principů sběru a validace dat, přes vyhodnocování a interpretaci až po induktivní statistické úsudky a vytváření modelů a vyhodnocování závislostí. Umožní vést posluchačům dialog s odborníky na zpracování dat a porozumět případně zhodnotit jimi předložené výsledky. Důraz je kladen na praktické ukázky na reálných datech.
Projekt management Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají základní přehled o problematice projektového řízení zaměřeného zejména pro oblasti podnikání malých a středních firem, neziskových organizací a státní a veřejné správy. Osvojí si postupy a metodiky vhodné pro uplatňování zásad projektového řízení, tvorbu a řízení projektů a také hodnotících a kontrolních mechanismů při vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů. Probírané učivo navazuje a doplňuje poznatky získané v příbuzných programech, jako je management, marketing, ekonomika, účetnictví, právní nauka apod. Úspěšní absolventi tak budou mít představu o základním uplatnění metod a technik projektového řízení v uvedených oblastech.
Základy digitálního marketingu Povinný

Cíle předmětu

Modul přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o jednotlivých částech digitálního marketingu. Studenti získají širší povědomí o fungování digitálního marketingu a jeho role v komunikaci firmy či instituce. Cílem je na praktických příkladech seznámit studenty s principy fungování jednotlivých možností online propagace, ukázat formou případových studií, kdy a v jakém mixu je vhodné jednotlivé nástroje použít a jak je využít pro efektivní komunikaci firmy. Na konkrétních příkladech je demonstrován vývoj, příležitosti i hrozby online komunikace, trendy digitální marketingu a ukázky dobrých příkladů z praxe.
Základy práva pro marketing Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, metodiky aplikace a realizace práva, a to s důrazem na oblast práva soukromého ve vztahu k otázkám managementu. Studenti budou absolvováním modulu připravení zorientovat se v právních textech, kterým dokáží porozumět a použít právní normy na jednoduché situace. Zároveň se budou orientovat v základních pravidlech týkajících se specifik autorského práva a specifik legislativních norem v oblasti marketingu a reklamy.
Čeština I, II Povinný

Cíle předmětu

Absolvent modulu je vybaven takovým rozhledem a znalostmi, aby byl schopen odhalit zásadní chyby v marketingových textech a aby byl schopen na budoucí pozici digitálního marketéra sám produkovat texty bez jazykových chyb, které by mohly odradit potenciální cílovou skupinu a uškodit tak brandbuildingu firmy celkově či konkrétnímu produktu. (Případně na kvalitu takových textů z hlediska jazykové správnosti alespoň rámcově dohlížet.)
Web Design Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí se všemi důležitými aspekty web designu. Naučí se znát možnosti tvorby webu vlastními silami, vybírat a komunikovat s dodavatelem, řešit základní problémy při tvorbě webu. Poznají technologie pro tvorbu webové prezentace, systémy používané pro tvorbu webu. Dozvědí se, jak podporovat propagaci v internetu, i jak analyzovat návštěvnost stránek. Poznají zásady navrhování webu, řízení procesu jeho tvorby i základní legislativu týkající se webdesignu.
Grafika a design Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je představit studentům teoretický a praktický přehled v současné problematice grafiky a designu a jeho v historických základech. Studující se budou schopni orientovat v dané problematice. Studium rozvíjí individualitu a nutí studenta ke kritické reflexi své práce a podněcuje jej hledat nové přístupy a formy vyjádření. Student bude schopen dané dovednosti samostatně využít.
Brand marketing I – Stavební základy značky Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je: - rozšířit a prohloubit znalosti marketingu a marketingové komunikace o problematiku Brandu/značky, - pochopit smysl značky jako konkurenční výhody v oslovování zákazníků, - porozumět souvisejícím pojmům jako je reputace, Image, logo, Corporate Identity a obchodní značka, - pochopit podstatu značky a prvky, které značku tvoří, - rozlišit způsoby různé interpretace vnímání značky spotřebitelem a důsledků do jeho chování, - osvojit si základní nástroje měření a hodnocení značky.
Sociální média Povinný

Cíle předmětu

Modul přináší studentům praktickou formu výuky přehled o sociálních médiích a jejich role v osobním i profesním životě. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálních médií a to kdy a jak je použít, ale i to jaký mají dopad na naši společnost. Na konci modulu by měl být student schopný spravovat sociální sítě pro sebe i menší firmu.
Budování vztahu se zákazníky Povinný

Cíle předmětu

Student získá přehled o budování vztahu se zákazníky a jednotlivých kanálech, včetně specifik jednotlivých nástrojů. Po absolvování modulu studenti budou znát různé nástroje budování vztahu se zákazníky na podporu budování loajality zákazníků a marketingové komunikace firmy, produktu nebo instituce. Cílem je na praktických příkladech seznámit studenty s principy fungování jednotlivých možností budování vztahu se zákazníky, včetně nástrojů CRM, ukázat, jak sledovat a vyhodnocovat zákaznickou zkušenost a jak výstupy lze využít pro efektivní komunikaci s klienty. Na konkrétních příkladech jsou demonstrován všeobecný vývoj, příležitosti i hrozby a ukázky dobrých příkladů z praxe.
Tvorba a správa digitálních kampaní I, II Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je, aby studující uměli navrhnout digitální strategii, uměli nastavit a spravovat kampaně na všech kanálech a stejně tak koordinovat malý tým specialistů nebo externích dodavatelů. Seznámí se různými digitálními kampaněmi, s jejich základními principy, nástroji na jejich vytvoření i udržování, tvorbou i analýzou a vyhodnocením jejich úspěšnosti.
Řízení změn Povinný

Cíle předmětu

Seznámit studenty s principy řízení změn, různé psychologické i praktické aspekty změnového procesu, variabilitu člověka a instituce v přijímání změn. Demonstrovat na příkladech fáze změnového procesu a význam přijímání změn, rizika a příležitosti řízení změn ve podnikové prostředí
Copywriting Povinný

Cíle předmětu

Absolvent modulu ovládá základy copywritingu. Má dobré povědomí o tom, jakým způsobem by měl být vystavěn text tak, aby zaujal cílovou skupinu. Zná pravidla psaní nadpisů/titulků, které zaujmou, a je schopen text přizpůsobit cílové skupině a svému záměru. Rovněž má základní povědomí o problematice SEO a možnostech otestování úspěšnosti svých textů.
Public relations Povinný

Cíle předmětu

Studenti jsou po ukončení modulu schopni orientovat se v prostředí PR, chápou nastavení základního komunikačního mixu v rámci PR kampaní, budou znát specifika jednotlivých rolí z hlediska fungování PR. Znají jednotlivé formáty nástrojů PR, včetně jejich principů a zaměření pro účely podpory marketingu a firemní komunikace. Umí přenést získané poznatky do návrhu vhodné základní PR kampaně a jejího napojení na marketingovou strategii firmy. Cílem modulu je zároveň blíže představit nejrůznější role a pozice v PR, jejich specifika, přiblížit rozdělení jednotlivých nástrojů PR a komunikace, demonstrovat na příkladech moderní trendy v PR.
Brand marketing II – Komunikace značky Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je: - rozšířit znalosti o významu Brandu/značce jako konkurenční výhodě o problematiku vytváření a budování a komunikování značky ve vztahu k veřejnosti a zákazníkům, - pochopit důležitost vize značky a její cíle, - osvojit si podstatu řízení a plánování značky - seznámit se s možnostmi jak značku komunikovat tradičními i novými online médii - porozumět důvodům pro její přeměnu, tj. rebranding značky, - seznámit se s etickými aspekty při její komunikaci a s právní ochranou značky.
Seminář k absolventské práci I, II Povinný

Cíle předmětu

Studující se v modulu dozvědí základní organizační a časové informace ohledně zpracování a odevzdání absolventské práce. Seznámí se s jejími formálními náležitostmi. Naučí se vybírat vhodné prameny a pracovat s nimi (včetně správných citací a odkazování). Zároveň studenti rozvíjí své analytické a metodologické kompetence nutné k úspěšnému napsání absolventské práce. Prostor je věnován i základním komunikačním dovednostem potřebných k jejímu obhájení.
Trendy v digitálním marketingu Povinný

Cíle předmětu

Hlavním cílem modulu je orientovat se v trendech online marketingu, získat schopnost odhadovat nové trendy a vědět, kde je hledat. V modulu se studující zaměří na rychlost vývoje trendů, automatizaci a personalizaci komunikace, budou se zabývat influencery, inovátory i umělou inteligencí v marketingu, poznají soudobé trendy v médiích, marketingu i komunikaci, stejně tak se budou zabývat i trendy, které se neujaly.
Strategický marketing Povinný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je: - získat znalosti a dovednosti pro realizaci podnikatelských dlouhodobých vizí a formování marketingové strategie do reálného prostředí hlavních segmentů trhu a firmy, - seznámit studenty s analytickými metodami, marketingovými výzkumy a marketingovým informačním systémem používanými pro strategická rozhodnutí firem, - rozvinout schopnosti studentů identifikovat budoucí tržní změny a reagovat na ně s předstihem v oblasti investičního rozhodování, marketingové a obchodní politiky, - pochopit principy marketingové strategie, - samostatně formulovat strategické tržní scénáře a marketingovou strategii v oblasti produktů, cen, distribuce i komunikace firmy, - sestavit strategický marketingový plán, - pochopit nezbytnost marketingového auditu.
SEO analýzy Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je seznámit studující s metodami a technikami SEO (search engime optimalization, optimalizace pro vyhledávače), tedy techniky optimalizace webů pro vyhledávače, s jejich principy, nástroji a fungováním. Studující poznají základní SEO nástroje, naučí se s nimi pracovat, naučí se je vyhodnocovat. Budou schopni techniky a metody samostatně používat.
Kybernetická bezpečnost Povinný

Cíle předmětu

Studenti si nejprve osvojí základní terminologii a legislativní rámec vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a po této teoretické přípravě analyzují slabiny jednotlivých bezpečnostních opatření, systémů a aplikací. Na konkrétních případech z praxe jsou demonstrovány jednotlivé kybernetické hrozby a útoky, včetně jejich původu, průběhu, možnosti obrany před nimi.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

V rámci modulu odborné praxe studující budou moci prohloubit znalosti a dovednosti nabité ve všech ostatních modulech. Cílem praxe je, aby poznali profesní prostředí svého oboru, získali vlastní první pracovní zkušenosti a návyky, poznali konkrétní pracovní pozice, procesy a činnosti. Kromě toho začnou studenti budovat své první profesní kontakty (některé organizace mohou následně studentům na praxi nabídnout pracovní uplatnění). Na odborné praxi je taktéž možné získat podklady pro vypracování absolventské práce. Stejně tak je možné po dohodě konzultovat v místě své praxe svoji absolventskou práci. Cílem je především co nejvíce propojit získané teoretické poznatky s praxí tak, aby absolventi byli prakticky připraveni vykovat konkrétní pracovní pozice v daném oboru.
Komunikační dovednosti I, II Volitelný

Cíle předmětu

Seminář Komunikační dovednosti slouží k tomu, aby si studenti osvojili všechny druhy komunikace nutné pro jejich studium, pozdější praxi i život. Předně se naučí vypracovávat odborné (akademické) písemné práce, osvojí si formální stránky tvorby odborného textu a základy heuristiky, práce s prameny, získávání a zpracování informací, čímž získají základní návyky pro vědecký způsob myšlení. Následně budou seznámeni se základy rétoriky, jako umění vystupování na veřejnosti, ať již s vlastním projevem či v diskusi. Vedle toho je seminář koncipován do jisté míry jako úvod do studia mající seznámit studenty i s výukou na vyšší odborné škole, jakož i navzájem mezi sebou.
Prezentační dovednosti I.,II. Volitelný

Cíle předmětu

Studenti se naučí prakticky zvládat prezentační dovednosti. Teoreticky se seznámí s komplexní přípravou na prezentaci, s principy tvorby dobrého mluveného projevu a v rámci cvičení si budou schopni připravit profesionální prezentaci a komunikaci projektu, služby nebo výrobku. Zároveň zvládnou adekvátně reagovat na námitky, podněty a dotazy při prezentaci. Po absolvování modulu bude student připraven realizovat efektivní prezentaci a profesionální mluvený i psaný projev na úrovní zástupce firmy, agentury nebo médií.
Založení startupu Volitelný

Cíle předmětu

Cílem tohoto modulu je: - naučit studenty identifikovat vhodné podnikatelské příležitosti a hodnotit možnosti jejich transformace v komerční projekt, - pochopit podstatu business modelu CANVAS, který je možné aplikovat pro startup projekt, - získat praktickou dovednost, jak při založení startupu přemýšlet, jaké nezbytné kroky uskutečnit a startup úspěšně založit, a zajistit jeho další rozvoj v malou a střední firmu, - připravit nezbytné podklady a analýzy pro realizaci podnikatelských aktivit projektu startupu, - seznámit se s právními aspekty založení startupu.
Obchodní vyjednávání Volitelný

Cíle předmětu

Student: - chápe smysl modulu Obchodní vyjednávání ve vztahu k marketingu, - orientuje se v problematice vyjednávání, - zná metody úspěšné komunikace v obchodním styku, - umí metody používat při praktickém jednání, - ví, jak komunikovat v případě řešení problémů, - zná specifika jednání jiných kultur při obchodním jednání.
Vybrané kapitoly k závěrečným zkouškám Volitelný

Cíle předmětu

Cílem je zopakovat se studenty stěžejní kapitoly k odborné zkoušce absolutoria. Odborná zkouška je složena ze dvou odborných modulů.

Další studijní obory


přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Obor studia, na který se hlásíte*

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info ), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy k přijímacímu řízení