Informace o provozu podatelny VOPŠ a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat

CEDUK – VOPŠ Vyšší odborná škola s r.o
Eliášová 827/22
160 00 Praha

Úřední hodiny podatelny

Čtvrtek 9:30-11:00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty)

Podatelna-vops@ceduk.info

Identifikátor datové schránky
dmybi3w

Další možnosti elektronické komunikace
info@ceduk.info
studijni@ceduk.info

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických či jiných parametrů

Formáty datové zprávy, které C:EDUK v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

(pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd)

Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany C:EDUK omezena. Pro email je maximální velikost do 15 MB, pro elektronické podání prostřednictvím on-line systému maximálně do 20 MB. Omezena ze strany provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové schránky. Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

CD, DVD, USB
Velikost podání z hlediska množství dat není ze strany C:EDUKu nijak omezena.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích (škodlivý kód)

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, C:EDUK ho vyrozumí a vyzve k nápravě.

Důsledky vad dokumentů

Pokud C:EDUK zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se C:EDUKu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, C:EDUK dokument dále nezpracovává. Není-li C:EDUK schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu (elektronické) podatelny (nepovinné)