studijní obor

Interiérový design

Vyzkoušejte nový obor s obrovským potenciálem. Studujte interiérový design.

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i praxi specializovaných oblastí interiérového designu, včetně kultury bydlení, společenské zodpovědnosti a životního prostředí.

školné :

Školné na jeden školní rok činí 26 900 Kč.

délka studia :

Délka studia oboru je 6 semestrů, tedy 3 roky.

titul :

Studenti po dokončení studia získají titul DiS.

• Návrhy interiérů

• Architektura & design

• Umění

Proč studovat obor interiérový design?

Studenti se připraví na práci samostatného designéra, návrháře pro profesionální designová studia, odborníka interiérového designu i odborníka ve studiích a firmách.

PRAXE

Součástí studia je i odborná praxe v délce 20 týdnů (4 týdny v prvním ročníku, 8 týdnů ve druhém, 8 týdnů ve třetím), která Vám umožní využít získané znalosti v reálných situacích a rozšířit si praktické dovednosti tak, abyste získali konkurenční výhodu na trhu práce při hledání svého uplatnění v oblasti interiérového designu.

Kde můžete praxe realizovat?

Co všechno se naučíte?

V rámci oboru interiérový design:

  • Získáte znalosti v oblasti interiérového návrhářství, grafiky a dějin kultury

  • Osvojíte si myšlení designéra, psychologii prostoru a charakteristiku materiálů

  • Naučíte se pracovat s profesionálními grafickými programy, samovolně vytvářet návrhy, dispozice a studie objektů s důrazem na jejich udržitelnost, stabilitu, estetiku a využití.

Co po škole?

Absolventi interiérového designu:

  • Splňují nejpřísnější požadavky na vlastní uměleckou tvorbu i na spolupráci v rámci velkých studií a uplatnění v nich.

  • Jsou schopni samostatným a tvůrčím způsobem reagovat na individuální potřeby občanů i na společenské zakázky týkající se kultury bydlení, společenské zodpovědnosti a životního prostředí.

  • Disponují schopnostmi své vzdělání uplatňovat v pracovních kolektivech, orientují se v aktuálních systémech organizace práce a soudobých technologických postupech.

  • Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci samostatného designéra, návrháře pro profesionální designová studia, průmyslové podniky, výrobní družstva a dílny, marketingové pozice nadnárodních firem v oblasti nábytkářství a interiérů.


Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

• Designér interiéru
• Návrhář designového studia
• Marketér v oblasti nábytkářství a interiérů
• Pracovník kreativního odvětví
• Pracovník státní správy

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

O programu interiérový design

Chcete pokračovat ve studiu na VŠ?

Našim absolventům vybraných oborů umožňujeme doplnění vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia na Panevropské univerzitě a Vysoké škole finanční a správní.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru interiérový design

Angličtina I, II, III, IV, V, VI Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají komunikační dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Mluví gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Španělský jazyk I, II, III, IV, V, VI Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnosti pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v ústní i písemné podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje ke schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky ve španělském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Dějiny umění, architektury a designu I, II, III, IV, V, VI Povinný

Cíle předmětu

Předmět seznamuje posluchače s dějinami výtvarného umění od pravěku po 20.století, napříč světadíly, v souvislostech s politicko ekonomickým a sociálním prostředím doby. Hlouběji se zaměřuje na umění evropské (románské - secese), umělecké slohy a styly 19. a 20.století a s jeho dynamikou a proměnami. Smyslem studia je pochopení stylotvornosti interiérů v návaznosti na umění doby a schopnost transformovat teorii do vlastní praxe. Cílem kurzu je vysvětlit estetické, historické, sociální a etické souvislosti, hodnoty a význam vizuální kultury. Ve vyšších ročnících se pak zaměřuje na detailnější vývoj dějin architektury a interiérové tvorby, uměleckých řemesel a nábytkářství a také umělců a návrhářů 19., 20. a 21.století.
3D modeling a vizualizace I, II, III, IV, V, VI Povinný / Volitelný

Cíle předmětu

Studenti se naučí používání základních i pokročilých nástrojů programu při běžném modelování, od nastavení výchozího výkresu, prostředí programu, nastavení vlastních šablon, používání kreslících nástrojů, editačních a manipulačních nástrojů, kótování, zobrazování ploch, až po tvorbu skupin a komponent. Budou pracovat s tělesy, mapování materiálu a textur, importovat materiály na jejich plochy a budou umět tisknout v perspektivě. Studenti budou umět pracovat ve 2D i 3D zobrazení. Studenti se naučí vytvářet rendrované vizualizace v programu Podium. Nakonec studenti budou tvořit kompletní prezentaci vlastního produktu v prezentačním modulu Layout. Předmět je povinný v 1-4. období, 5. a 6. období je volitelné.
Technické a konstrukční kreslení I, II Povinný

Cíle předmětu

Základy technického kreslení v rozsahu platných učebních osnov, tj. normalizace v technickém kreslení, kreslicí pomůcky a základní geometrické konstrukce, kótování, způsoby zobrazování, základy technického zobrazování, rozměrové určení zobrazovaných součástí, předepisování přesnosti konstrukčních materiálů na výkresech, výrobní výkresy, kreslení náčrtů a čtení výkresů, atd. Seznámení se základy technického kreslení od počátečních teoretických základů přes praktická cvičení až po řešení rozsáhlejších oborově zaměřených projektů. Praktické využití - úzká integrace technického kreslení s nejmodernějšími postupy navrhování pomocí aplikované výpočetní techniky. Úvod pro práci s CAD systémy a CA technologiemi.
Výtvarná příprava I, II, III, IV, V Povinný

Cíle předmětu

Rozvoj kreativity studentů, jejich praktických výtvarných dovedností a uměleckých aktivit, převedení teoretických poznatků získaných v dějinách umění do praktických cvičení. Praktická příprava pro práci interiérového designéra. Tvorba portfolií a presentací. Základem modulu je praktické i teoretické studium kresby, malby, seznámení se základními grafickými technikami, grafický design, koláže, designérské kreslení, modelování, fotografie a prostorové tvorby, atd. Struktura studia podporuje individuální talenty studentů.
Ateliéry I, II, III, IV, V, VI Povinný

Cíle předmětu

Ateliér je předmět, v němž studenti zužitkují teoretickou výzbroj. Cílem modulu je propojení znalostí a dovedností studenta interiérového designu při konkrétních zadáních. Výuka směřuje k ověření podstatných předpokladů pro obor a rozvíjení tvůrčí kreativity. Cílem je propojit koncepční myšlení s metodikou designerské práce a základním způsobům zobrazování designu. Součástí ateliérové výuky jsou případové cvičení a navrhování, jejichž cílem je tříbení, vnímání a osvojení souvislostí navrhování jednotlivých funkčních prostorů (úložné prostory, kuchyně, koupelny, dětské prostory - rezidenční prostory, komerční prostory-kanceláře, restaurace). Ateliér klade důraz na individuální přístup a na velmi úzkou spolupráci studentů s pedagogy. Ve zvoleném ateliéru se setkávají s interiérovým designerem z praxe a při práci na každém zadaném úkolu může student se svým „guru“ strávit spoustu času probíráním zvoleného přístupu a debatami o nejvhodnějším řešení.
Fotografie a grafika I, II Povinný / Volitelný

Cíle předmětu

Studenti se naučí pracovat v prostřední programu Adobe Illustrator, aplikaci k tvorbě tištěných, multimediálních a webových obrázků. Naučí se pracovat s AI k dosažení kvalitních profesionálních výsledků. Předmět je povinný pro 3. období, 4. období je volitelné.
Psychologie prostoru – základy architektury I, II, III Povinný / Volitelný

Cíle předmětu

V souladu s Vitruviovým výrokem, že struktura jakékoli stavby musí vykazovat tři základní vlastnosti – firmitas, utilitas, venustas, tj. musí být trvanlivá, užitečná a krásná, se studenti učí chápat strukturu designu interiéru a jeho souvislosti a návaznosti s architekturou, se základními principy a pravidly architektury prostoru, s genius loci i samotnou funkcí. Studenti se učí vnímat kvalitu prostoru a seznamují se s prostorovým uspořádáním i samotným plánováním prostoru. Součástí výuky je studium základů urbanismu, krajiny i udržitelného rozvoje. Snahou je pochopení všech vazeb interiéru-proporcí, orientace, vztahu k místu a v neposlední řadě i samotného budoucího uživatele. Tak jak přemýšlí správný architekt při návrhu samotné stavby. Předmět je povinný pro 1. a 2. období, 4. období je volitelné.
Psychologie pro potřeby interiérového designéra I, II, III, IV, V Povinný

Cíle předmětu

V prvním roce studia vyučujeme základní disciplíny psychologie - obecnou psychologii, dějiny psychologie a terminologii a tím přinášíme studentům ucelený přehled o základních charakteristikách psychických jevů, vnímání, prožívání a chování. Studenti také získají širší povědomí o sociální psychologii. Jednotlivé sociálně-psychologické procesy v rámci interpersonální, skupinové, a interkulturní komunikace. Praktickou formu výuky získají ucelený přehled o základních charakteristikách, typech, a účincích sociální komunikace. Cílem druhého roku studia je porozumět sami sobě a tím budovat schopnost porozumět ostatním. Poznat své silné stránky, hodnoty a v neposlední řadě porozumět svým motivům, co může být klíčem k úspěšnému vedení lidí. Studující se seznámí s psychologií chování klienta jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejiž poznatky mohou uplatnit v praxi. Obsah předmětu je zaměřen na porozumění rozhodování a chování jako klienta, tak i samého sebe v současném globalizovaném světě. Cílem třetího roku studia je prostřednictvím praktických příkladů a případových studií seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálně- komunikačních teorií a poukázat na jejich specifika v daných kontextech včetně aplikací v rámci jejich oboru. Na konkrétních příkladech má modul poukázat na pravidla fungování komunikace mezi klienty a institucemi ve společnosti a na komunikační kompetence a bariéry interkulturní komunikace. Studenti jsou po ukončení modulu
Designové myšlení I, II Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je naučit studenty myslet jako designér. Těžko se to měří a prověřuje, vždyť interiérový design a architektura jsou spíš pohled na svět než klasická věda a dobrý designér musí disponovat nejen konkrétními znalostmi, ale i sadou různorodých dovedností. Ale nejde jen o zvládnutí technických dovedností. Základem je designové myšlení, které by si designér měl osvojit pro pochopení navrhování interiérů uživatelům, pro které navrhuje. Student se seznámí s fázemi designového myšlení a naučí se jej používat pro potřeby procesu tvorby, naučí se pracovat s vlastní kreativitou a ji také rozvíjet. Naučí se používat myšlenkové mapování, interiér definovat, prototypovat a testovat. Osvojí si základní konceptuální odkazy, jazyk designu, různorodost současné produkce designérů interiéru, role designéra a v neposlední řadě proces navrhování interiéru. Podstatnou součástí modulu je empatie k danému prostoru, vcítění se do provozu a jeho uživatelů. Studenti jsou vedeni k užívání designérských prostředků pro formování celkového výrazu a atmosféry prostředí.
Marketing Povinný

Cíle předmětu

Modul přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o základních principech marketingu, aplikovaných jak v klasické (off-line), tak online formě. Studenti získají základní informaci o obecných principech marketingu a jejich aplikovaném využití pro marketingové činnosti v kontextu s jejich studijním oborem. Cílem je na praktických příkladech seznámit studenty se základními formami marketingových postupů, činností, s marketingovou komunikací a propagací. Vzhledem k neustálému překotnému vývoji v tomto odvětví je rovněž cílem seznámit studenty s aktuálním stavem a vývojem marketingové praxe, s nejnovějšími nástroji a vhodnosti jejich využívanými pro marketingovou práci, trendy v digitálním marketingu a nově vznikajícími tématy a oblastmi praktické marketingové činnost. Studenti na základě praktických příkladů získají základní znalosti o významu marketingu a jeho roli v každodenní činnosti komerčního subjektu – firmy, organizace, instituce.
Základy managementu I, II Povinný

Cíle předmětu

V modulu Management získají studenti přehled o obecných zásadách organizace, organizačních strukturách a moderních metodách řízení v manažerské praxi. Naučí se rozhodovat, osvojí si zásady jednání s kolegy i zákazníky a naučí se přijímat rozhodnutí. Programový management je strategický, zaměřený na dosažení určených strategických obchodních výsledků prostřednictvím koordinace rozmanitých činností. Studenti se naučí integrovat jednotlivé složky činností a projektů k dosažení cíle a dodání celistvého produktu na trh.
Projektový management Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají základní přehled o problematice projektového řízení zaměřeného zejména pro oblasti živnostenského podnikání a podnikání malých a středních firem. Osvojí si postupy a metodiky vhodné pro uplatňování zásad projektového řízení, tvorbu a řízení projektů a také hodnotících a kontrolních mechanismů při vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů. Probírané učivo navazuje a doplňuje poznatky získané v příbuzných programech, jako je management, marketing, ekonomika, účetnictví, právní nauka apod. Úspěšní absolventi tak budou mít představu o základním uplatnění metod a technik projektového řízení v podnikání.
Technologie, konstrukce a materiály I, II, III Povinný

Cíle předmětu

Přehlednou formou seznamuje studenty se základy technologií a konstrukcí, staveb, nábytku a interiérů (textil, keramika, dřevo, kámen, kov,,..) spojování materiálů a výrobních procesů, týkajících se interiérů. Studenti získají základní poznatky o fyzikálních, chemických, mechanických a technologických vlastnostech nejdůležitějších strojírenských materiálů, dále o způsobu zpracování technických materiálů a jejich použití. Přináší informace o široké škále povrchových úprav zahrnující techniky a technologie od nejstarších po nejnovější.
Start-up a podnikání Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět propojuje znalosti podnikatelského plánování, management, marketingu a dalších podnikových oblastí, přičemž je orientován na praktickou aplikaci nabytých znalostí a zkušeností. Na problematiku je nahlíženo z pohledu začínajícího podnikatele, který formuje a rozvíjí nový podnikatelský záměr. Absolvent předmětu bude umět identifikovat vhodné podnikatelské příležitosti, hodnotit možnost využití daných příležitostí a jejich přeměnu na úspěšný podnikatelský záměr, vysvětlit bariéry omezující růst firem, identifikovat krizové situace v jednotlivých fázích života společnosti, přičemž primární zaměření se bude týkat jednotlivých stádií růstu začínající společnosti, a dále navrhovat opatření pro řešení krizových situací. Absolvent předmětu bude též umět definovat a popsat strategie vstupu a průniku na nový trh, identifikovat rozdílné přístupy k finančnímu řízení, řízení lidských zdrojů, přístupu k marketingu a managementu v rámci růstové fáze firmy a připravit nezbytné podklady a analýzy pro realizaci podnikatelských aktivit projektu v podobě start-upu. Studenti získají ucelený přehled o kariéře ve start-upu, právních aspektech založení start-upu, tvorbě podnikatelského plánu start-upu až po prezentaci před záměru investory a hodnotiteli ze start-up inkubátoru. Během výuky v rámci daného modulu budou studentům prezentovány úspěšné inovativní podnikatelské záměry a start-upy.
Podnikatelské plánování Povinně volitelný

Cíle předmětu

V rámci studia daného předmětu jsou seznámení se základními aspekty podnikání, přičemž důraz je kladen na specifickou kategorii malých a středních podniků. Studenti se naučí chápat souvislosti v rámci jednotlivých oblastí podnikatelských činností, tj. ekonomické a finanční řízení společnosti, řízení lidských zdrojů, marketing a management. Absolvent daného předmětu bude schopen připravit podnikatelský záměr a plán, identifikovat vhodné podnikatelské příležitosti, zvolit správnou právní formu podnikání, adekvátně prezentovat podnikatelský záměr a plán za účelem získání externích finančních zdrojů realizace, vyhodnotit očekávanou návratnost investovaných prostředků, analyzovat podnikatelské prostředí a identifikovat konkurenci, navrhnout a zvládat základní procesy finančního, obchodního a marketingového řízení podniku, pracovat se získanými daty a analyzovat je a na jejich základě stanovit cíle pro jednotlivé manažerské aktivity podniku. Během výuky v rámci daného modulu budou studentům prezentovány praktické příklady podnikatelských záměrů a plánů, úspěšné podnikatelské záměry a start-upy. Rozvoj znalostí a dovedností studentů bude směřovat k praktické aplikaci získaných poznatků v rámci projektu založení a řízení vlastního podniku.
Seminář k absolventské práci I, II Povinný

Cíle předmětu

Studující se v modulu dozvědí základní organizační a časové informace ohledně zpracování a odevzdání absolventské práce. Seznámí se s jejími formálními náležitostmi. Naučí se vybírat vhodné prameny a pracovat s nimi (včetně správných citací a odkazování). Zároveň studenti rozvíjí své analytické a metodologické kompetence nutné k úspěšnému napsání absolventské práce. Prostor je věnován i základním komunikačním dovednostem potřebných k jejímu obhájení.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

V rámci modulu odborné praxe studující budou moci prohloubit znalosti a dovednosti nabité ve všech ostatních modulech. Cílem praxe je, aby poznali profesní prostředí svého oboru, získali vlastní první pracovní zkušenosti a návyky, poznali konkrétní pracovní pozice, procesy a činnosti. Kromě toho začnou studenti budovat své první profesní kontakty (některé organizace mohou následně studentům na praxi nabídnout pracovní uplatnění). Na odborné praxi je taktéž možné získat podklady pro vypracování absolventské práce. Stejně tak je možné po dohodě konzultovat v místě své praxe svoji absolventskou práci. Cílem je především co nejvíce propojit získané teoretické poznatky s praxí tak, aby absolventi byli prakticky připraveni vykovat konkrétní pracovní pozice v daném oboru.
Základy ekologie a trvalé udržitelnosti Volitelný

Cíle předmětu

Cílem modulu je získání přehledných vědomostí o základech ekologie a trvale udržitelného rozvoje. Modul je součástí environmentálního vzdělávání, které se zabývá klade důraz na vztahy člověka a jeho prostředí. Důraz je kladen na získání znalostí pro využití v modulu zabývajícím se materiály používaných v interiérech.
Leadership Volitelný

Cíle předmětu

Cílem modulu je dosažení znalostí a dovedností v oblasti vedení lidí. Studenti získají přehled o moderních metodách leadershipu používaných v ekonomické praxi, seznámí se se styly vedení a klíčovými rolemi, úlohami a kompetencemi leadra, jako je řízení procesů v organizaci a práce s lidskými zdroji, vedení týmů a multikulturních organizací. Dílčím cílem modulu je osvojení si schopností sebeřízení a seberozvoje. Tyto znalosti lze využít jak v profesním životě, tak v osobní rovině, kdy studenti budou schopni aplikovat získané dovednosti v pracovní, studijní i osobní sféře.
Komunikační dovednosti Volitelný

Cíle předmětu

V modulu komunikační dovednosti si studenti prohloubí a zdokonalí komunikační dovedností nutné pro jejich pozdější praxi. V rámci komunikačních dovedností získají studenti základy rétoriky, naučí se vystupovat na veřejnosti, před auditoriem, ať s vlastním projevem či v diskusi. V rámci komunikačních dovedností si studenti osvojí všeobecně platné etické a morální normy. Budou umět lépe zvládat náročné situace, přijmout i dát zpětnou vazbu.

O garantech programu interiérový design

Gabriela Hámová

designérka, scénografka, podnikatelka, produkční

"Snažím se vždy vytvářet interiéry “nově” a “neotřele”, fascinují mne pozoruhodná technická řešení prostoru a miluji staré ověřené designové kousky nábytku. Jako zásadní vnímám řemeslné zpracování a kladu důraz na detail. Ráda se i sama zapojuji do vznikajícího díla. Třeba uměleckou výmalbou, vytvořením doplňků, jinde navržením a ušitím polštářků, speciálních úchytů, … Mám tak stále dojem, že do interiéru dávám i kousek sebe a dílo považuji za víc osobní."

Alžbeta Macíková

designérka, podnikatelka, mentorka, lektorka kreativity

"Interiérový design je můj životní styl. Jsem nadšencem pro kreativitu. Práci interiérového designéra jsem si vybrala z jednoduchého důvodu - je to pro mě zábava s prvky práce. Velmi mě na tom baví, že je to strukturovaný proces, kde mohu využívat všechny svoje schopnosti ve prospěch klienta. Jedná se o konceptuální přístup a využití praktické psychologie, která je absolutně neodmyslitelnou součástí nejen našeho života, ale i práce interiérového designéra."

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Obor studia, na který se hlásíte*

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info ), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy k přijímacímu řízení