studijní obor

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i praxi předškolních pedagogických disciplín. Díky oborníkům z praxe si osvojíte klíčové kompetence výchovně-vzdělávacího procesu.

školné :

Školné na jeden školní rok činí 21 900 Kč.

délka studia :

Délka studia oboru je 6 semestrů, tedy 3 roky.

titul :

Studenti po dokončení studia získají titul DiS.

• Školy & školky

• Psychologie

• Alternativní vzdělávání

🛈 Studium oboru probíhá výhradně prezenční formou!

Proč studovat obor předškolní a mimoškolní pedagogika?

Studiem oboru se připravíte na pedagogické činnosti mateřských škol a dalších zařízeních pro děti a mládež. Zaměříte se na klíčové oblasti výchovy a podpory rozvoje s důrazem na poskytnutí toho nejkvalitnějšího vzdělání. Jako absolventi se budete moct realizovat v alternativních, anglických i cizojazyčných mateřských školách a díky tomu získat řadu profesních příležitostí v oblasti pedagogiky.

PRAXE

Součástí studia je i odborná praxe v délce 21 týdnů (2 týdny v třetím semestru, 15 týdnů ve čtvrtém semestru a 4 týdny v pátém semestru studia), která Vás připraví na bezproblémový vstup na pracovní pozici a okamžitou adaptaci v pracovním kolektivu.

Naše partnerské školy pro praxi

Co všechno se naučíte?

V rámci oboru předškolní a mimoškolní pedagogika:

• používat vhodně jazyk ke sdělování informací a komunikaci s dětmi a mládeží
• diagnostikovat a identifikovat potřeby účastníků pedagogického procesu
• projektovat, realizovat a hodnotit výuku
• rozvíjet rozumové, jazykové, výtvarné, tělesné dovednosti a zručnost předškolních dětí
vést děti k osvojování zdravých hygienických návyků
• využívat znalosti cizího jazyka
• identifikovat rizikové chování a výchovně řešit pedagogické situace

Co po škole?

Absolventi předškolní a mimoškolní pedagogiky:

  • Jsou schopni plánovat, realizovat, organizovat a monitorovat výchovně-vzdělávací procesy

  • Umí zvolit vhodné metody hodnocení výsledků učení i způsob komunikace a kooperace se zákonnými zástupci dětí

  • Zvládnou systematicky rozvíjet vrozené i získané dispozice dětí a používat didaktické postupy pro získání jejich pozornosti

  • Dokáží vytvořit příznivé psychosociální prostředí pro učení, umí pracovat s dětmi jiných národností a ví, jak využít prostředků informačních a komunikačních technologií v rámci výuky


Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

  • Učitel mateřské školy

  • Vychovatel

  • Animátor

  • Asistent pedagoga

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Chcete pokračovat ve studiu na VŠ?

Našim absolventům vybraných oborů umožňujeme doplnění vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia na Panevropské univerzitě a Vysoké škole finanční a správní.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Angličtina I, II, III, IV, V Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají komunikační dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Mluví gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Didaktika předškolního věku Povinný

Cíle předmětu

Studenti se naučí několik klíčových dovedností a znalostí souvisejících s vzděláváním dětí předškolního věku. Specifika učení dítěte předškolního věku: Studenti se naučí rozlišovat vývojové fáze dítěte předškolního věku a pochopí, jaké jsou vývojové specifika v oblasti kognitivního, jazykového, sociálního a emocionálního vývoje. Obsah vzdělávání: Studenti se naučí porozumět obsahu vzdělávání a jaké jsou cíle vzdělávacího procesu v předškolním věku. Získají přehled o rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Výukové metody a kritéria didaktické účinnosti: Studenti se naučí definovat výukovou metodu a pochopí, jaké jsou kritéria pro to, aby byla metoda didakticky účinná. Získají znalosti o nejčastěji používaných metodách v předškolním věku. Klasifikace metod: Studenti se naučí klasifikovat didaktické metody a pochopí, jaké jsou klíčové rozdíly mezi nimi. Získají přehled o konkrétních metodách a technikách, jako je například projektová výuka, herectví nebo manipulace s materiálem. Didaktické prostředky a zásady: Studenti se naučí popisovat a klasifikovat didaktické prostředky, jako jsou například učebnice, pracovní sešity, audiovizuální materiály, hry a podobně. Pochopí, jaké jsou zásady pro výběr a použití těchto prostředků. Organizační formy: Studenti se naučí popisovat a klasifikovat organizační formy vhodné pro předškolní vzdělávání a pochopí, jaký je jejich význam pro dítě v tomto věku. Získají přehled o běžných organizačních formách, jako jsou například skupinová práce, individuální práce, projekty a podobně. Hry jako edukační prostředek: Studenti se naučí využívat hry jako edukační prostředek pro naplňování vzdělávacího obsahu.
Úvod do pedagogiky Povinný

Cíle předmětu

Po dokončení tohoto předmětu bude student schopen porozumět základnímu obsahu a terminologii v oblasti pedagogiky. Bude také schopen číst běžné texty z těchto oblastí, které jsou určeny pro pedagogy, a s tvořivostí jim porozumět. Dále bude student schopen rozlišovat mezi akademickými pedagogickými poznatky a běžnými lidovými pedagogickými poznatky.
Obecná psychologie Povinný

Cíle předmětu

Studenti budou umět využívat psychologické poznatky při výuce a výchově dětí a mládeže. Proto je pro ně důležité umět číst a porozumět běžným psychologickým textům, budou znát klíčové pojmy a definice, rozumí metodám výzkumu a interpretaci dat. Umět spojovat teorii s praxí a aplikovat ji na konkrétní situace.
Zdravotní problematika předškolního věku Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět poskytuje základní znalosti anatomie a fyziologie lidského organismu a jeho jednotlivých systémů. Studenti se také naučí porozumět vybraným infekčním a neinfekčním patologickým procesům a budou schopni realizovat řadu preventivních opatření. Dále se naučí základy laické první pomoci. Po absolvování předmětu budou studenti mít celkovou představu o fungování lidského organismu a budou mít schopnost jednat v situacích vyžadujících základní lékařské znalosti.
Základy dramatické výchovy Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na studium dramatické výchovy a zahrnuje její pedagogicko-psychologická a umělecká východiska. Studenti se seznámí s postavením dramatické výchovy v systému předškolního a mimoškolního vzdělávání v České republice. Hlavním cílem předmětu je osvojení metod a technik dramatické výchovy a jejich praktické využití při práci s příběhem. Studenti se seznámí se skupinovou citlivostí a improvizací a naučí se techniky vyprávění příběhů a storytellingu. Dalšími tématy zahrnutými v předmětu jsou hra v roli, psychosomatická jednota, divadelní znak, divadelní zkratka a metafora. Studenti se také seznámí s hrou s předmětem a různými typy rekvizit, a to reálnými, zástupnými a imaginárními. Důraz je kladen i na strukturovaný dramatický celek a tematizaci příběhu.
Základy hudební teorie Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na důkladné porozumění a ovládnutí základních prvků hudební teorie a jejich aplikaci v praxi. Studenti se seznámí s vlastnostmi tónu a notovou soustavou, včetně znaků, zápisu, klíčů, znamének a značek, které jsou spojeny s vlastnostmi tónů. Dále se budou zabývat různými druhy stupnic, jako jsou diatonické, chromatické, církevní, celotónové a pentatonické stupnice. Budou studovat kvartový a kvintový kruh stupnic a získají teoretické a konstrukční dovednosti v jejich ovládání. Dalším důležitým tématem jsou intervaly. Studenti se naučí rozpoznávat a konstruovat základní, odvozené, svrchní a spodní intervaly a získají analytické a konstrukční schopnosti v jejich ovládání. Akordy, včetně kvintakordů a septakordů a jejich obratů, budou také studovány. Studenti se seznámí s funkcionalitou akordů ve stupnicích a kadencemi. Další částí předmětu je užívání akordických značek, zejména na kytarovém nástroji. Studenti se naučí rozpoznávat a používat kytarové akordické značky. Důležitou součástí předmětu je také přehled dějin hudby, kde studenti získají základní orientaci v historii hudby. Předmět bude zakončen zápočtovým písemným testem, který zahrnuje orientaci v durových a mollových stupnicích, vyhledávání charakteristických intervalů, konstrukci svrchních a spodních intervalů základních a odvozených, konstrukci kvintakordů a jejich obratů, konstrukci septakordů dle kytarových a funkčních značek, konstrukci kadencí v durových i mollových tóninách a znalost italské terminologie tempa, výrazu, dynamiky a agogiky, a základní orientace v dějinách hudby.
Literatura pro děti Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na studium a porozumění literatuře určené dětem a mládeži. Během absolvování tohoto předmětu se studenti naučí periodizovat literaturu pro děti a mládež v souvislosti s vývojem celonárodního písemnictví. Dále budou schopni analyzovat vliv světové literatury pro děti na domácí tvorbu. Studenti se také seznámí s literárními směry, proudy a skupinami, které ovlivňovaly tvorbu literatury pro děti. Budou schopni identifikovat a analyzovat díla výrazných literárních osobností, které zanechaly významný otisk v této oblasti. Dalším tématem předmětu bude charakterizace jednotlivých žánrů literatury pro děti a mládež v porevolučním vývoji. Studenti budou schopni porozumět různým žánrům, jako jsou pohádky, dobrodružné příběhy, fantasy, realismus, sci-fi a další, a analyzovat jejich charakteristiky a vývoj po revoluci. Předmět rovněž zahrnuje analýzu aktuálních témat a trendů v literatuře pro děti. Studenti se seznámí s moderními literárními díly, které se zaměřují na aktuální témata, jako jsou rozmanitost, genderová rovnost, environmentální otázky, sociální problémy atd. Budou schopni analyzovat tyto díla z hlediska jejich významu a relevance pro děti a mládež. Předmět umožní studentům vysledovat vliv obecných společensko-kulturních událostí na vývoj literatury pro děti a mládež. Tímto způsobem budou moci porozumět širšímu kontextu, ve kterém se literatura pro děti vyvíjela. Po absolvování předmětu budou studenti schopni kriticky analyzovat literární díla určená pro děti a mládež a porozumět jejich historickému, kulturnímu a sociálnímu kontextu. Tato znalost jim umožní lépe porozumět a interpretovat literaturu pro děti a mládež a posílit jejich schopnost kritického myšlení a literárního hodnocení.
Informační a komunikační technologie Povinný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na pokročilé ovládnutí programů sady Microsoft Office: MS WORD: formát písma a odstavce, seznamy, tyl odstavce, vkládání, vytváření a úprava grafických objektů, nastavení formátu stránky, záhlaví a zápatí, odkazy, obsah práce s oddíly, poznámka pod čarou, rejstříky sledování změn a revize, tisk, PDF konverze, word v podnikové/firemní praxi MS EXCEL: listy, buňky, typy dat, řady, formát buněk, styly, vzorce a funkce základní i pokročilé (logické funkce, absolutní a relevantní adresování), grafy, word v podnikové praxi MS POWERPOINT: snímky, jejich rozložení a řazení, zobrazení prezentace – normální, osnova, poznámky, vkládání objektů, přechody, animace, časování, nastavení prezentace, návrh, pravidla pro tvorbu efektivní prezentace, Powerpoint v podnikové/firemní praxi ECDL: European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programové prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Předmět je zaměřen na dílčí části mezinárodní zkoušky ECDL, metodologie jejího testování a prohloubení obecných ICT kompetenci studentů v oblastech: základy práce s počítačem a správa souborů, základy práce s internetem a komunikace, zpracování textu, práce s tabulkami, prezentace, použití databází
Praktické činnosti Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na praktické dovednosti a kreativitu studentů v oblasti předškolního vzdělávání. Studenti se seznámí s různými multimediálními softwarovými aplikacemi, které se používají v předškolním vzdělávání, a naučí se je vybírat a aplikovat v praxi. Dále se studenti naučí základní techniky práce s papírem, přírodními a technickými materiály. Během předmětu budou mít příležitost se seznámit s různými typy materiálů a naučit se je správně používat při tvůrčích aktivitách v předškolním a neformálním vzdělávání. Další součástí předmětu je osvojení základních technik práce s textilními materiály. Studenti se naučí zpracovávat textilní materiály a využívat je při tvorbě různých pomůcek a nástrojů pro práci s přírodními a technickými materiály. Studenti budou mít také za úkol navrhnout a popsat pomůcky a nástroje, které se používají při práci s přírodními a technickými materiály. Budou se zabývat jejich funkcí, správným použitím a případnými modifikacemi pro účely předškolního vzdělávání. Součástí předmětu je také tvorba zásobníku námětů z různých materiálů. Studenti budou vytvářet a shromažďovat inspirativní nápady a náměty, které lze využít při tvůrčích aktivitách s dětmi v předškolním i neformálním vzdělávání. Poslední částí je návrh a definování vhodných typů konstrukčních a elektrotechnických stavebnic, které jsou vhodné pro předškolní vzdělávání. Studenti se seznámí s různými typy stavebnic a naučí se vybrat ty, které jsou nejenom bezpečné, ale také stimulují dětskou kreativitu a rozvoj motorických dovedností.
Výtvarné činnosti Povinný

Cíle předmětu

Předmět umožňuje studentům experimentovat s výtvarnými vyjadřovacími prostředky a rozvíjet svou kreativitu. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni uplatnit získané zkušenosti, výtvarné znalosti a dovednosti ve vlastní jedinečné tvorbě a její interpretaci. Během předmětu se seznámí s různými výtvarnými technikami, médii a materiály a budou povzbuzováni k objevování a rozvíjení vlastního výtvarného projevu. Důraz je kladen na rozvoj estetického vnímání, schopnost pozorování a vyjádření se prostřednictvím výtvarného jazyka. Předmět Výtvarné činnosti podporuje studenty v jejich osobním růstu a umožňuje jim vyjádřit svou individualitu a originalitu skrze výtvarné umění.
Alternativní směry výuky Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na představení a prozkoumání různých alternativních přístupů a metod ve výuce pro oblast předškolního a mimoškolního vzdělávání. Studenti budou seznámeni s inovativními pedagogickými směry a technikami, které přispívají k rozvoji dětské kreativity, samostatnosti a celkového rozvoje osobnosti. Během předmětu se studenti budou seznamovat s různými alternativní pedagogickými přístupy, které budou dále analyzovat např. Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, problematika lesních školek a další. Budou zkoumat jejich teoretické základy, filozofii a praktické aplikace ve vzdělávacím prostředí pro děti předškolního a mimoškolního věku. Studenti se seznámí s konkrétními metodami a technikami, které jsou spojeny s alternativními směry výuky. Budou zkoumat, jak tyto přístupy podporují holistický vývoj dítěte a jaké jsou jejich výhody a omezení.
Předškolní pedagogika Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí základních znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, s důrazem na předškolní vzdělávání. Studenti budou prostřednictvím tohoto předmětu schopni porozumět a interpretovat klíčové pedagogické pojmy, analyzovat současný školský systém a jeho vývoj v kontextu soudobé vzdělávací politiky. Dále budou schopni prezentovat cíle a obsahy výchovy a vzdělávání ve vztahu k různým historickým obdobím a aktuálním trendům. Studenti také získají povědomí o specifikách výchovného procesu a budou rozumět základním rolím vychovávaného a vychovatele v procesu vzdělávání. Důležitým aspektem bude také pochopení významu rodiny jako nedílné součásti výchovného procesu. Během předmětu studenti pochopí význam sebereflexe pro učitele a reflexe vlastního pojetí edukačního procesu pro rozvoj pedagogických kompetencí. Budou mít schopnost analyzovat svou vlastní pedagogickou praxi a zlepšovat ji na základě reflektovaného uvažování.
Sociální psychologie Povinný

Cíle předmětu

Předmět "Sociální psychologie" se zaměřuje na studium chování a vztahů mezi lidmi ve společnosti. Studenti se seznámí s klíčovými pojmy sociální psychologie a naučí se je vysvětlit. Získají tak lepší přehled o základních termínech a konceptech, které se v této oblasti používají. Důležitou součástí předmětu je také studium klíčových teorií sociální psychologie. Studenti se seznámí s teoriemi týkajícími se citových vazeb, sociálního učení, frustrace-agrese, základních emocí a atribucí. Tyto teorie jim pomohou lépe porozumět lidskému chování a vysvětlit, jak sociální faktory ovlivňují naše jednání a myšlení. Další důležitou částí předmětu je zkoumání sociálních jevů. Studenti se budou zabývat konformitou, poslušností vůči autoritám, vznikem stereotypů a jiných zkreslení ve vnímání sociální reality. Tímto způsobem si rozšíří své povědomí o sociálních mechanismech a jejich dopadu na náš každodenní život. Předmět se také zaměřuje na vliv skupinového prostředí na jednotlivce, formování stereotypů a předsudků a vzájemné vztahy mezi skupinami. Studenti se budou zabývat otázkami tlaků uvnitř skupiny a jak to ovlivňuje naše chování a vnímání. Důležitou součástí předmětu je také aplikace sociální psychologie v pedagogickém prostředí. Studenti si uvědomí využití poznatků sociální psychologie při plánování výuky a reflexi vlastní pedagogické praxe, získají schopnost sebereflexe a budou schopni lépe porozumět sociálním jevům a jejich vlivu na vzdělávací proces. Kromě toho se studenti budou zabývat také problematikou inkluze z perspektivy sociální psychologie. Budou reflektovat, jak sociální faktory ovlivňují začleňování jedinců do společnosti a jak můžeme podporovat inkluzi a snižovat sociální vyloučení.
Psychologie osobnosti Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na studium procesů a faktorů ovlivňujících vývoj a formování osobnosti. Studenti získají základní znalosti o teoretických přístupech a výzkumných metodách v oblasti psychologie osobnosti. Studenti budou povzbuzováni k reflexi a aplikaci získaných poznatků prostřednictvím pedagogických situací a cvičení.
Pedagogika volného času (A) Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá organizací a plánováním volnočasových aktivit pro děti. Studenti získávají teoretické a praktické znalosti v oblasti pedagogiky volného času, včetně kreativních, sportovních, sociálních a technologických aktivit. Dvě hodiny jsou věnovány přednáškám, kde studenti získávají teoretické základy a informace o důležitých tématech spojených s organizací a plánováním volnočasových aktivit pro děti. Další dvě hodiny je vyhrazeno pro semináře, kde se studenti aktivně zapojují do diskuzí, prezentují své nápady a řeší praktické příklady.
Didaktika hudební výchovy I Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností a znalostí ve hře na hudební nástroje a aplikaci hudebních her. Studenti získají praktické schopnosti v hře na zobcovou sopránovou flétnu a budou schopni vytvářet a aplikovat hudební hry pro posilování dechové opory, hlasových cvičení a navození hlavového tónu. Ve spojení s prvky hry na tělo se budou rozvíjet senzomotorické dovednosti, rytmická pulzace a cítění. Studenti se také seznámí se základními taktovacími schématy a budou schopni je aplikovat při práci s dětským kolektivem.
Základy tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Povinný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na poskytnutí studentům základních teoretických a praktických znalostí v oblasti tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, s důrazem na děti předškolního věku a mládež. Cílem předmětu je připravit studenty tak, aby byli schopni interpretovat a aplikovat tyto poznatky v praxi. Během absolvování předmětu studenti získají přehled o současném pojetí tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a porozumí zásadám, metodám a formám práce v této oblasti. Seznámí se s významem tělesné aktivity a jejím dopadem na zdraví a vývoj dětí předškolního věku. Studenti se seznámí s různými pohybovými aktivitami vhodnými pro děti předškolního věku a mládež naučí se je navrhovat, organizovat a provádět. Budou také vedeni k pochopení významu zdravého životního stylu a získají informace o výživě, hygieně a prevenci zdravotních problémů u dětí.
Základy atletiky Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí základních poznatků a dovedností v oblasti atletiky na vyšší odborné úrovni. Studenti budou seznámeni s různými disciplínami atletiky a získají hlubší porozumění a praktickou aplikaci základních lokomočních činností, včetně chůze, běhů, skoků, poskoků a lezení.
Hra na hudební nástroj a zpěv Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět poskytuje studentům příležitost naučit se hrát klavír. Studenti se seznámí s technikami hry na tento hudební nástroje a rozvinou své dovednosti prostřednictvím pravidelného cvičení. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopný uplatnit klavírní doprovod při vokálních cvičeních a s využitím získaných dovedností hrát písně ve spojení se zpěvem, s ohledem na specifické potřeby v oblasti hlasového vývoje. Předmět poskytuje studentům dovednosti a znalosti v oblasti zpěvu a hlasové výchovy, které jim umožní efektivně využívat zpěv jako pedagogický nástroj při práci s dětmi. Během tohoto předmětu studenti seznámí se základy techniky zpěvu, vývojem a péčí o hlasové orgány, správným dýcháním a artikulací. Budou se také učit pracovat s hlasem jako hudebním nástrojem a rozvíjet své hudební sluchové schopnosti. Speciální důraz bude kladen na poznávání a vhodnou volbu písní pro děti předškolního a mimoškolního věku, a to s ohledem na jejich vývojové možnosti a zájmy.
Pedagogická psychologie Povinný

Cíle předmětu

Jedná se o předmět, který poskytuje studentům důležité znalosti a dovednosti v oblasti psychologie aplikované na vzdělávání a výchovu s ohledem na získané znalosti z Úvod do pedagogiky, Obecná psychologie, Sociální psychologie a Psychologie osobnosti. Po absolvování tohoto předmětu studenti budou schopni používat základní odbornou terminologii pedagogické a školní psychologie. Budou schopni aplikovat tuto terminologii a poznatky pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a hodnocení vybraných výukových situací. Důležitou schopností, kterou studenti získají, je schopnost charakterizovat edukační prostředí školy. Budou také schopni v psychologických termínech popsat a vysvětlit individuálně specifické procesy učení na konkrétních příkladech. Studenti se dále naučí reflektovat typické výukové situace z pohledu vybraných teorií pedagogické psychologie. Budou schopni analyzovat a porozumět, jaké psychologické faktory ovlivňují učení a vývoj jednotlivce ve školním prostředí.
Didaktika jazykové výchovy Povinný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na představení nejnovějších metod a přístupů pro obohacování slovní zásoby dětí a rozvoj jejich jazykových dovedností. Studenti se seznámí s důležitými oblastmi, jako je fonetika, jazyková kultura a vývoj jazyka u dítěte, aby byli schopni vhodně využívat prostředky jazykově-výchovné práce a motivovat děti. Studenti se v předmětu seznámí s diagnostikou a prevencí nejběžnějších řečových poruch a budou schopni navrhnout efektivní způsoby nápravy těchto problémů. Kromě toho bude důraz kladen na rozvíjení klíčových kompetencí u dětí, především komunikativních schopností a řešení problémů, v kontextu jazykově a kulturně různorodých tříd.
Didaktika literární výchovy Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na teoretické a praktické přístupy k literární výchově a vzdělávání dětí předškolního období. Po absolvování předmětu budou studenti schopni seznámit se s klíčovými teoretickými otázkami literární výchovy a porozumět specifikům práce s uměleckou literaturou pro tuto věkovou skupinu. Cílem předmětu je také rozvoj schopnosti volby vhodného uměleckého textu v souladu s potřebami dítěte, jeho vývojovými dispozicemi a charakteristikami skupiny.
Didaktika hudební výchovy II Povinný

Cíle předmětu

Didaktika hudební výchovy II navazuje na předmět Didaktika hudební výchovy I (podmínkou je splnění tohoto předmětu). Didaktika hudební výchovy II" se zaměřuje na rozvoj dovedností a vědomostí studentů v oblasti hudebního vyjadřování a práce s dětmi předškolního věku. Po absolvování předmětu budou studenti schopni aktivně pracovat s hudebními prvky a aplikovat je při práci s písněmi a poslechovými skladbami. Získají základní znalosti a praktické dovednosti pro výběr vhodných hudebních skladeb a jejich realizaci ve vzdělávacím procesu. Dále se naučí integrovat hudební aktivity do tematických celků, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání.
Didaktika výtvarných činností Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s metodami a strategiemi, které podporují rozvoj tvůrčího myšlení, vyjádření a vnímání prostřednictvím výtvarných aktivit. Během předmětu se zaměří na vývojové charakteristiky dětí předškolního věku a jejich potřeby ve výtvarném projevu. Získané znalosti a dovednosti umožní studentům plánovat, realizovat a hodnotit výtvarné aktivity, které podporují rozvoj kreativity, estetického vnímání a motorických schopností dětí. Předmět zahrnuje také práci s různými výtvarnými technikami a materiály, důraz je kladen na inkluzivní přístup a podporu individuálního rozvoje každého dítěte. Absolventi předmětu budou připraveni na efektivní pedagogickou praxi ve výtvarném vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku.
Pohybové hry a pohybová tvořivost Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností a motorických dovedností dětí prostřednictvím her a tvořivých aktivit. Studenti získají základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti různých pohybových aktivit, které jsou vhodné pro předškolní věk a mládež. Jednoduché úkony s předměty, pomůckami a náčiním. Studenti se seznámí s hravou formou prováděním jednoduchých úkonů, které pomáhají rozvíjet jemnou i hrubou motoriku dětí. Studium zahrnuje hry, které podporují rozvoj smyslů a psychomotorických schopností dětí. Studenti se naučí zvládat základní pohybové dovednosti ve spojení s prostorovou orientací, překonáváním překážek, ovládáním náčiní, pohybem ve skupině dětí a pohybem v různém prostředí a na různých površích. Studenti se seznámí se základními pojmy souvisejícími s vlastními hrami a používaným náčiním. Studenti se budou vzdělávat v oblasti základních pravidel a organizačních pokynů, které jsou potřebné pro realizaci her vhodných pro děti předškolního věku a mládeže. Seznámí se také s tím, jak důležitá je bezpečnost při provádění pohybových her, s konkrétním důrazem na správný výběr oblečení a obuvi, zejména v náročnějších podmínkách. V rámci výuky budou diskutovány metody zaměřené na prevenci úrazů během her, a studenti se naučí uplatňovat různé techniky a metody pro trénink konkrétních pohybových aktivit. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak zařadit tyto aktivity do každodenního programu v mateřské škole, ať už v herně nebo na hřišti.
Environmentální výchova Povinný

Cíle předmětu

Studenti se budou věnovat analýze cílů, prostředků a obsahu environmentální výchovy v mateřské škole i mimo ni. Dále budou identifikovat vhodné formy realizace environmentální výchovy v mateřském školství. Dále se budou zabývat vysvětlením globální propojenosti světa a významu ochrany životního prostředí. Seznámí se s popisem přírodní zahrady jako prostředku environmentální výchovy a pochopí principy s ní spojené. Porozumí významu přírodních zahrad pro ekologickou rovnováhu a biodiverzitu, a uvědomí si vztahy mezi ekosystémy a dopady lidské činnosti na životní prostředí. Studenti také budou reflexí a aplikací získaných znalostí o environmentální výchově v pedagogické praxi připravováni na podporu pozitivního vztahu dětí k životnímu prostředí, ochraně přírody a udržitelnému rozvoji.
Základy sociální pedagogiky Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na pochopení a aplikaci sociálně-pedagogických principů a metod ve společenskovědním kontextu. Studenti získají základní teoretické a praktické znalosti, které jim umožní porozumět významu sociální pedagogiky, charakterizovat prostředí pro člověka a reagovat v sociálně-pedagogických situacích. Předmět přispívá k rozvoji odborných znalostí a dovedností studentů v oblasti sociálního vzdělávání a podporuje jejich schopnost analyzovat a aplikovat sociálně-pedagogické principy v různých kontextech.
Jazyková kultura a komunikační dovednosti Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností a schopností řečnického vystupování. Studenti získají dovednosti a znalosti potřebné k přípravě kvalitních řečnických vystoupení na různá témata. Naučí se také hodnotit řečnická vystoupení z hlediska neverbální komunikace, hlasové techniky, spisovnosti jazyka, stylistické vytříbenosti, kompozice, argumentace a obsahové stránky. Součástí předmětu je seznámení se s komunikativními dovednostmi, které by měly být ovládány dětmi předškolního věku. Studenti se naučí pojmenovat tyto dovednosti a porozumět jejich významu pro rozvoj dítěte. Zahrnuje návrh vhodných didaktických her pro děti předškolního věku, které pomáhají rozvíjet jejich komunikační schopnosti. Studenti seznámí s aktuálními společenskými a politickými otázkami souvisejícími s vzděláváním, školstvím, zejména jeho nejnižšími stupni, výchovou, rodinou a rodinnou politikou. Získají schopnost se orientovat v těchto tématech a porozumět jejich významu pro společnost.
Pedagogicko-psychologická diagnostika Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti diagnostiky a podpory vzdělávání. Jeho cílem je připravit studenty na efektivní identifikaci potřeb a zvláštností dítěte a na návrh a realizaci plánů podpory ve vzdělávání. Po absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat diagnostický proces do své pedagogické praxe. Studenti se nejprve seznámí s různými faktory, které ovlivňují vzdělávání a rozvoj dítěte. Budou rozumět významu poznání znalostí, potřeb a zvláštností dítěte jako základního předpokladu pro úspěšnou podporu jeho vzdělávání. Získají schopnost popsat jednotlivé kroky diagnostického procesu a porozumět jeho důležitosti při identifikaci potřeb a možností dítěte.
Zahrada a přírodní výchova Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět poskytuje studentům praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jim umožní aktivně využívat školní zahradu jako prostředek pro výuku a rozvoj dětí v mateřské škole. Studenti budou schopni vést vzdělávací aktivity v přírodě, pěstovat rostliny, rozvíjet pracovní návyky a dbát na bezpečnostní aspekty. Semináře doplňují cvičení, při kterých studenti aktivně zkouší praktické činnosti i mimo prostory školy (dvůr školy, botanická zahrada, přírodní parky ad.)
Absolventská práce Povinný

Cíle předmětu

Předmět je vytvořen za účelem vedení studenta k napsání, zpracování a odevzdání kvalitní absolventské práce formou individuálních konzultací.
Seminář k absolventské práci Povinný

Cíle předmětu

Předmět studujícím poskytne základní organizační a časové informace související se zpracováním a odevzdáním absolventské práce. Studenti se seznámí s formálními náležitostmi absolventské práce a naučí se je správně užívat. Studenti též získají dovednosti výběru vhodných pramenů a způsobu práce s nimi, včetně citací a odkazování. Předmět také rozvíjí analytické a metodologické kompetence studentů, které jsou klíčové pro úspěšné napsání absolventské práce. Zvláštní důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností nezbytných pro úspěšnou obhajobu absolventské práce.
Speciální pedagogika předškolního věku Povinný

Cíle předmětu

Předmět umožní studentům/osvojit si základní terminologii oboru a získat orientaci v legislativních opatřeních souvisejících se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti se také seznámí s různými typy postižení u dětí předškolního věku.
Školský management Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí komplexních znalostí a dovedností v oblasti řízení a správy škol. Studenti budou seznámeni s principy, strategiemi a praktikami, které jsou klíčové pro efektivní fungování vzdělávacích institucí. Během výuky budou studenti schopni porozumět různým aspektům školského managementu, včetně organizační struktury, řízení lidských zdrojů, financování, plánování a strategického rozvoje škol. Naučí se analyzovat a řešit problémy a výzvy, které se vyskytují ve školním prostředí. Další důležitou součástí předmětu je rozvoj dovedností v oblasti komunikace, leadershipu, týmové spolupráce a rozhodování. Studenti se naučí efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami, vést týmy a podporovat kolektivní výkon školy.
Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělání Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na detailní studium teoretických základů a praktických aspektů vytváření a implementace kurikula pro předškolní vzdělávání. Kurikulum zahrnuje plánování, organizaci a realizaci vzdělávacích aktivit, které mají podporovat celkový rozvoj dětí před nástupem do základní školy.
Kognitivní procesy a řeč Povinný

Cíle předmětu

Studenti se v rámci tohoto předmětu se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty kognitivních procesů a vývoje řeči u dětí předškolního a školního věku. Během výuky budou probírány základní teoretické koncepty a výzkumné poznatky z oblasti kognitivních procesů, včetně pozornosti, paměti, myšlení a jazykového rozvoje. Studující se seznámí s vývojovými stadii kognitivních schopností a řeči u dětí a porozumí vlivu těchto procesů na vzdělávání a rozvoj dětí v předškolním a mimoškolním věku. Dalším důležitým aspektem předmětu je praktická aplikace teoretických poznatků. Studující se naučí diagnostikovat a hodnotit kognitivní procesy a řeč u dětí, a to prostřednictvím vhodných metrik a hodnocení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovány při tvorbě a realizaci pedagogických intervencí a podpůrných opatření pro děti s různými kognitivními a řečovými potřebami.
Metody a techniky výzkumu Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na přípravu studentů na samostatnou realizaci výzkumu v oblasti předškolního a mimoškolního vzdělávání. Předmět poskytuje základní teoretické i praktické znalosti o různých metodách a technikách výzkumu, které jsou relevantní pro pedagogickou praxi v těchto oblastech. Během předmětu se studenti seznámí s různými výzkumnými přístupy, metodami sběru dat, analýzy dat a interpretace výsledků. Důraz je kladen na praktickou aplikaci těchto metod a technik ve vzdělávacím prostředí předškolního a mimoškolního vzdělávání
Předmatematická příprava Povinný

Cíle předmětu

Předmět připraví budoucí učitele v mateřské školce na výuku matematiky pro předškolní děti a poskytne jim nástroje a strategie pro efektivní předávání matematických konceptů. Předmět se zaměřuje na rozvoj pedagogických dovedností, porozumění psychomotorickému vývoji dětí a tvorbu stimulujícího učebního prostředí. Důraz je kladen na vytváření modelů, diferenciaci výuky a podporu tvořivosti učitelů.
Lyžařský výcvik Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět představuje možnost prozkoumávání a pohybu v zasněženém prostředí. Díky moderním výukovým metodám lyžování se studenti naučí základní lyžařské dovednosti. Pohybový program jim poskytne inspiraci pro budoucí pedagogickou praxi a usnadní přípravu a organizaci zimního pobytu v přírodě, včetně výuky lyžování a pohybových aktivit pro děti a mládež.
Sportovně turistický výcvik Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět představuje možnost prozkoumávání a pohybu v přírodě. Výcvik zahrnuje širokou škálu krátkodobých i náročnějších pohybových aktivit realizovaných v přírodním prostředí. Jeho hlavním zaměřením je poskytnout účastníkům autentický zážitek a formovat jejich osobnostní růst a rozvoj jejich potenciálu. Skrze osobní prožitky v pohybových činnostech budou účastníci inspirováni pro svou budoucí pedagogickou praxi a získají dovednosti pro přípravu programů zaměřených na výchovu v přírodě. Hry a cvičení, které jsou součástí výcviku, jsou výzvou a dobrodružstvím samy o sobě. Tyto aktivity v přírodě jsou provázány s původním tělesným a sportovním zaměřením a současně reflektují sociálně-psychologické procesy ve skupině účastníků.
Montessori metody Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá Montessori pedagogikou a metodami, které podporují přirozený rozvoj dítěte a pomáhají mu stát se nejlepší verzí sebe sama. Studenti se seznámí s principy a filozofií Montessori výchovy a naučí se, jak vytvořit prostředí podněcující k přirozenému učení a rozvoji dítěte. Předmět zahrnuje také výběr vhodných hraček a pomůcek s ohledem na rozvojové potřeby dítěte. Studenti se dozvědí, jak dítěti představit pomůcky a aktivity a jak ho vést v situacích, kdy mu něco nejde. Dále se zaměřuje na to, jak podporovat osamostatnění dítěte a umožnit mu žít a přemýšlet svobodně. V neposlední řadě se také zabývá nastavením smysluplných hranic s respektem k sobě i dítěti, což je důležité pro zajištění bezpečného a harmonického prostředí.
Činnosti s rostlinami a zvířaty Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na rozvoj environmentální výchovy v předškolním věku a podporu vztahu dětí k rostlinám a zvířatům. Studenti se seznámí s důležitostí prostředí pro dětský vývoj a budou se učit pedagogickým zásadám a doporučením, které umožní efektivní výuku v této oblasti. Předmět také nabídne různé pedagogické prostředky a metody pro rozvoj citlivosti a vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí.
Metodika AJ Povinně volitelný

Cíle předmětu

Tento předmět je zaměřen na poskytnutí základních metodických nástrojů a technik pro výuku anglického jazyka ve vzdělávacím programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti získají ucelený přehled o vhodných strategiích, aktivitách a materiálech pro efektivní a zábavnou výuku angličtiny s ohledem na specifika dětského věku.
Dítě s odlišným mateřským jazykem Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na problematiku dětí s odlišným mateřským jazykem. Studenti získají důkladné znalosti o specifických výzvách a možnostech výuky dětí, které se učí nový jazyk, a naučí se efektivním způsobům, jak podporovat jejich jazykový, emocionální a sociální rozvoj.
Přírodní pedagogika Povinně volitelný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na význam hry jako základního prvku učení v předškolním věku. Teoretická část předmětu poskytne studentům hlubší vhled do přírodní pedagogiky a významu hry pro rozvoj dětí. Praktická část představí různé typy her a aktivit, které mohou být aplikovány v předškolním věku s důrazem na propojení s přírodou a využitím smyslů dětí.
Polytechnické vzdělávání Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na rozvoj polytechnických dovedností u studentů v rámci vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti se seznámí s principy a metodami, které umožňují dětem rozvíjet praktické dovednosti a schopnosti ve vztahu k technickým, uměleckým a řemeslným činnostem.
Praktická cvičení a hry v angličtině Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na praktickou výuku angličtiny pro studenty v rámci vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti se naučí různé cvičení a hry, které jsou vhodné pro děti v předškolním věku a které podporují jejich jazykový rozvoj, komunikační schopnosti a zájem o anglický jazyk.
Legislativa a praxe lesních mateřských škol Povinně volitelný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na důležité aspekty týkající se legislativy a praxe v oblasti lesních mateřských škol. Studenti získají hlubší znalosti o právních a organizačních záležitostech týkajících se provozu lesních mateřských škol a budou se seznámeni s konkrétními metodikami a přístupy používanými v takovém prostředí.
Mentoring a supervize Povinně volitelný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na koncept mentoringu a supervize jako klíčové nástroje podpory a profesního rozvoje v oblasti pedagogiky a psychologie. Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné k efektivní spolupráci s mentory a supervizory, která přispěje k jejich profesnímu růstu a lepšímu působení ve vzdělávacím prostředí.
Logopedická prevence Volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na problematiku prevence řečových poruch u dětí a komunikace obecně. Studenti se seznámí s významem logopedické prevence, metodami a postupy podpory rozvoje řeči a komunikačních schopností. Tento předmět je vhodný pro studenty, kteří by si následně chtěli rozšířit své profesní portfolio o výkon práce logopedického asistenta.
Znakový jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Předmět poskytuje studentům úvodní znalosti a dovednosti v používání znakového jazyka. Studenti se seznámí s historií a významem znakové komunikace pro komunitu osob se sluchovým postižením. Budou se učit základním znakům, gramatice a struktuře znakového jazyka, a získají praktické dovednosti pro jednoduchou komunikaci ve znakovém prostředí. Důraz bude kladen na rozvoj manuální abecedy, slovní zásoby a jednoduchých frází.
Zážitková pedagogika Volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi využití zážitkových metod ve vzdělávání a výchově. Studenti se seznámí s principy a filosofií zážitkové pedagogiky, a budou zkoumat její vliv na rozvoj osobnostních dovedností a kompetencí. Budou probírány různé zážitkové metody, včetně her, simulací, outdoorových aktivit, teambuildingu a reflexních cvičení. Důraz bude kladen na význam zážitkových prvků při podpoře učení, zapojování žáků a budování skupinového ducha. Studenti se naučí navrhovat a realizovat zážitkové aktivity pro různé věkové skupiny a cílové skupiny. Budou zkoumat strategie řízení skupiny, hodnocení a reflektování zážitkových aktivit.
Předškolní vzdělávání v mezinárodní úrovni Volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na studium mezinárodních přístupů a trendů v oblasti předškolního vzdělávání. Studenti získají hluboké znalosti o různých vzdělávacích systémech a metodách, které jsou aplikovány v mezinárodním kontextu. Součástí předmětu je také studium mezinárodních standardů a směrnic v oblasti předškolního vzdělávání a jejich vliv na vzdělávací politiky a praxi v jednotlivých zemích. Studenti budou zkoumat globální výzvy v oblasti předškolního vzdělávání a hledat efektivní a udržitelné přístupy k podpoře rozvoje dětí ve věku před nástupem do školy.
Základy první pomoci dětského věku Volitelný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na poskytnutí studentům nezbytných znalostí a dovedností v poskytování první pomoci dětem. Studenti se seznámí s důležitostí rychlé a efektivní reakce v případě různých zdravotních nebo traumatických situací, které mohou postihnout děti v různém věku. Součástí předmětu budou praktická cvičení a simulace reálných situací, které umožní studentům procvičit získané znalosti a dovednosti. Bude také kladen důraz na komunikaci s rodiči a spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky.
Orffovy nástroje Volitelný

Cíle předmětu

Tento předmět se zaměřuje na seznámení studentů s využitím Orffových nástrojů. Orffova metoda je kreativní, multimediální a klade důraz na aktivní zapojení žáků do hudby a rytmických aktivit. Během tohoto předmětu studenti poznají Orffovy hudební hry, improvizaci a kompozici. Prakticky procvičovat budou různé hudební techniky a postupy, a tyto dovednosti následně aplikují ve skupinových i individuálních cvičeních. Součástí předmětu je také studium hudební teorie a notace, která umožní studentům porozumět a interpretovat hudební skladby pro Orffovy nástroje.
Německý jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Předmět Německý jazyk je volitelným předmět, který umožňuje studentům prohloubit své jazykové dovednosti v německém jazyce. Předmět klade důraz na interaktivní a praktickou výuku, která umožňuje studentům okamžitě využívat svých nově naučených jazykových dovedností.
Španělský jazyk Volitelný

Cíle předmětu

Předmět Španělský jazyk je volitelným předmět, který umožňuje studentům prohloubit své jazykové dovednosti ve španělském jazyce. Předmět klade důraz na interaktivní a praktickou výuku, která umožňuje studentům okamžitě využívat svých nově naučených jazykových dovedností.
Digitální výchova Volitelný

Cíle předmětu

Předmět Digitální výchova je koncipován tak, aby studenti získali komplexní a hluboké znalosti v oblasti digitálních technologií a digitální gramotnosti, které jim umožní následně vyučovat tento předmět v souvislostech s předškolním vzděláváním. Obsah předmětu se zaměřuje na důkladné porozumění principům a konceptů digitálního světa, včetně práce s počítači, mobilními zařízeními a jejich operačními systémy. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti na internetu, kde studenti seznámí s riziky spojenými s online aktivitami a naučí se prevenci kybernetických hrozeb a phishingových útoků. Důležitým prvkem je také výuka ochrany osobních údajů a soukromí online.

Další studijní obory


přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Obor studia, na který se hlásíte*

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info ), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy k přijímacímu řízení