studijní obor

Projektový management

Program je cíleně zaměřen na přípravu budoucích projektových manažerů. Student již při svém studiu na VOŠ může získat 1. stupeň mezinárodní certifikace v oblasti projektového managementu.

školné :

Školné na jeden školní rok činí 21 900 Kč.

délka studia :

Délka studia oboru je 6 semestrů, tedy 3 roky.

titul :

Studenti po dokončení studia získají titul DiS.

• Projekty

• Podnikání

• Management

Proč studovat obor projektový management?

Studenti tohoto programu se svou vlastní aktivitou, odpovědností a sledováním oboru, odvětví i trhu práce, připraví na širokou paletu projektových manažerských činností. Ty pak využijí v komerční praxi i poradenství.

PRAXE

V rámci tohoto oboru se seznámíte s odbornou terminologií a principy projektového řízení. Naučíte se, jak správně dosáhnout cíle projektu tak, abyste postupovali systematicky a s využitím všech nástrojů a metod. Setkáte se s metodami plánování, budete analyzovat rizika, vyzkoušíte si samotnou realizaci vybraného projektu i jeho kontrolu a hodnocení. Vzhledem ke skladbě vyučovaných předmětů získáte kromě těchto odborných znalostí i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Co všechno se naučíte?

Absolvent oboru Projektový management najde široké uplatnění na trhu práce v nejrůznějších oblastech. Od zavádění nových procesů ve firmě, pořádání konference přes plánování a organizování stavby domu nebo uvedení nového výrobku na trh až po žádosti o dotace. To vše řadíme mezi projekty, které je potřeba nejen realizovat, ale i řídit.


Uplatnění:

Obor Projektový management vám umožní získat teoretický základ a praktické dovednosti k tomu, abyste mohli projekty tvořit a řídit. Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

• projektant
• projektový manažer
• řízení vlastního podniku

Součástí studia je i odborná praxe, která vám umožní nahlédnout do oblasti projektového řízení v reálných situacích a zavedených společnostech.

Názor studentů:

"Studuji projektové řízení, baví mě na něm management, účetnictví, ekonomika. Obor obsahuje všechno, co budu potřebovat, ne jen teoretické věci."

- Nicola

Chcete pokračovat ve studiu na VŠ?

Našim absolventům vybraných oborů umožňujeme doplnění vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia na Panevropské univerzitě a Vysoké škole finanční a správní.

Pusťte si záznam z livestreamu o studiu Projektového řízení


Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru projektový management

Angličtina I, II, III, IV, V, VI Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Poznají reálie anglofonních zemí, umí pracovat s literaturou, používat odvozování významu slov, hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Jazyková cvičení z angličtiny I, II Volitelný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou řečové kompetence na základě jazykových prostředků. Tematicky se navazuje na všeobecné okruhy z osobního a společenského života a postupně se studenti naučí orientovat i v odborném textu a literatuře.
Němčina I, II, III, IV Volitelný

Cíle předmětu

Studenti rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým i nerodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou i ústní formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk
Francouzština I, II, III, IV Volitelný

Cíle předmětu

Rozvoj (mírně pokročilá roveň) nebo získání (začátečník) schopnosti komunikace ve francouzském jazyce. studenti ovládnou po absolvování modulu (4x2h týdně) úroveň A2/B1, a to ve všech dílčích komunikačních oblastech podle SERRJ.
Metodologický seminář k mezinárodní zkoušce z cizího jazyka I, II Volitelný

Cíle předmětu

Studenti budou mít natolik rozvinuté své komunikační kompetence v anglickém jazyce, aby složili mezinárodní zkoušku FCE/CAE. studenti ovládnou zkouškové dovednosti a budou připraveni na typy otázek, jejich zaměření a koncepci, na níž je mezinárodní testování postaveno.
Komunikační dovednosti Povinný

Cíle předmětu

V rámci předmětu Komunikační dovednosti si studenti osvojí všechny druhy komunikace nutné pro jejich další studium, pozdější praxi a život. Předně se naučí vypracovávat odborné písemné práce, osvojí si formální stránku tvorby odborné textu a základy heuristiky, práce s prameny, získávání a zpracování informací, čímž získají základní návyky pro vědecký způsob myšlení. Následně budou seznámeni se zásadami rétoriky, jako umění vystupování na veřejnosti, ať již s vlastním projevem či v diskusi. Vedle toho je předmět koncipován do jisté míry jako úvod do studia, mající za cíl i seznámit studenty s výukou na vyšší odborné škole, jakož i vzájemně mezi sebou.
ICT I, ICT II, ICT-ECDL Povinný / Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s moderními komunikačními technologiemi a budou schopni je efektivně využít v poradenské/podnikové praxi. Naučí se na pokročilé úrovni pracovat s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access). Rozvinou si své ICT kompetence nutné ke složení mezinárodní zkoušky ECDL.
Statistika I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti v modulu statistika získají přehled o statistice, o metodách a formách statistické práce. Studenti si osvojí statistickou terminologii a získají povědomí, proč a jak se statistické výpočty a analýzy provádějí, ať se alespoň na uživatelské úrovni naučí využívat statistiky a možnosti, které poskytují, pro své další působení zde ve škole i později dále v praxi. Taktéž si rozvinou své matematické dovednosti, jakož i logické myšlení.
Seminář k absolventské práci I, II, III Povinný

Cíle předmětu

V Semináři k absolventské práci získají studenti návod, jak si po formální stránce poradit se sepsáním závěrečné, zde absolventské, práce. Seznámí se s harmonogramem tvorby absolventské práce, který pak bude prostřednictvím tohoto semináře ve III. ročníku i organizačně zajištěn.
Management I, II Povinný

Cíle předmětu

V modulu management studenti získají přehled o zásadách organizace, organizačních strukturách a metodách řízení používaných v ekonomické praxi. Praktickým cílem je, že se studenti naučí rozhodovat, přijímat rozhodnutí, a osvojí si zásady pro jednání v rámci svého budoucího zaměstnání, zásady pro jednání se spolupracovníky, kolegy, nadřízenými i podřízenými a klienty.
Marketing I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí teoretické základy marketingové koncepce řízení firmy a naučí se využívat je v praxi. Studenti se naučí se orientovat v tržních mechanismech. Umí provádět výzkum a analyzovat jeho výsledky. Zvládá organizaci prodeje a dokáže nalézt odbytové cesty. Získá poznatky o budování a obhájení úspěchu na trhu.
Personalistika I, II Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je propojit znalosti účastníků z modulů Organizace a management I. a II. s personalistikou. V rámci tohoto modulu se studenti naučí využívat metody personální práce a budou seznámeni s moderními trendy v personalistice. studenti se budou bezpečně orientovat ve všech stěžejních personálních procesech a pracovně právní legislativě.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

Základy psychologie mají poskytnout studentům přehled o psychologii jako humanitní vědě a naučit je orientovat se nejen v samotné psychologii, nýbrž i obecně v životě. Ač jde primárně o teoretický všeobecně vzdělávací předmět, mající za cíl rozšířit všeobecný rozhled absolventů jako vzdělaných lidí nad rámec jejich odbornosti, je v přednáškách z psychologie kladem důraz zejména na pasáže, kterou mohou mít praktické využití i hospodářské praxi – otázky osobnosti a jejího vývoje, motivace, včetně motivace práce.
Základy sociologie Povinný

Cíle předmětu

V modulu základy sociologie získají studenti základní přehled o sociologii jako humanitní vědě. Naučí se orientovat v moderní společnosti, její struktuře i vývoji. Cílem je, aby se studenti naučili získané poznatky uplatňovat v praxi, využívat získané poznatky ve své odborné činnosti, např. dovedli využívat sociologické výzkumy. Modul rovněž rozvíjí celkový všeobecný rozhled, neboť cílem vzdělání nemůže být jen výchova odborníka, nýbrž vzdělaného člověka se širokým rozhledem.
Seminář aplikované psychologie a praktické sociologie Seminář

Cíle předmětu

Seminář aplikované psychologie a praktické sociologie má praktickým způsobem navazovat na přednášky z psychologie a sociologie a rozvinout a hlouběji probrat některé okruhy z těchto věd konkrétně využitelné v ekonomické praxi a naučit studenty je prakticky využívat.
Právní nauka I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s právními normami a jejich užitím, zejména v oblasti občanskoprávní,naučí se pracovat s těmito normami, chápat jejich význam a obsah, naučí se sestavit jednoduchá podání, žaloby atp. Modul je koncipován jako úvodní metodologický a praktický vhled do oblasti práva, který bude následně rozvíjen v dalších čtyřech obdobích.
Právní nauka III, IV, V, VI Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají základní orientaci a přehled o právu a vymahatelnosti práva. Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student znal: - právní normy a předpisy a jejich správné používání - uměl tyto normy v jednotlivých právních odvětvích se zaměřením na znalosti občanského, obchodního, pracovního a správního práva využívat pro řešení problémů - měl rozvinuté právní vědomí, naučil se právně vyjadřovat - uměl pracovat se zákony i jinými právními předpisy
Makroekonomie Povinný

Cíle předmětu

studenti si osvojí základy standardních témat moderního řízení národního hospodářství a jejich aplikací v praxi.
Mikroekonomie Povinný

Cíle předmětu

studenti si osvojí vybrané kapitoly z mikroekonomie, rozvinou základy ekonomických teorií využívaných pro řízení podniku v tržním hospodářství.
Podniková ekonomie I, II Povinný

Cíle předmětu

- studenti si osvojí základní teoretické principy pro efektivní řízení organizací v rámci hospodářských celků při respektování principu racionality, - Rozšíří si znalosti z ekonomiky ve vztahu k manažerským činnostem, - Umí se orientovat v ekonomické problematice podniku, firmy, - Naučí se analyzovat plánování podnikatelské činnosti, - Dokáže odhadnout rizika podnikání, - Zvládne navrhovat vhodnější směr a postup řešení.
Etika podnikání Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti si v modulu etika podnikání osvojí všeobecně platné etické a morální normy, aby se jimi dále dokázali řídit, rozhodovat se podle nich, volit správná řešení. Cílem není přednést jeden správný názor, ale ať se studenti naučí sami si volit správná řešení, která jsou v souladu s normami etiky a morálky. Modul má také přispět, aby si studenti rozvinuli své obzory, rozšířili své obzory i daleko mimo zvolený studijní program, neboť je nutno vychovávat vzdělaného člověka, nikoliv pouhého odborníka.
Hospodářská politika Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou základní poznatky z oblasti ekonomické teorie, ale zejména z praxe hospodářské politiky s cílem dosáhnout uceleného pohledu na danou problematiku. Získají řehled principů a podmínek pro realizaci úspěšné hospodářské politiky státu, která apomáhá efektivnějšímu fungování společnosti. Obsahové zaměření modulu přispěje porozumění jevům a souvislostem hospodářského života společnosti a které bezprostředně e dotýkají jak občanů, tak i podnikatelů. studenti si osvojí vnímat poznatky z oblasti ospodářské politiky, které tvoří důležitou součást řízení státu. Dále se naučí propojovat jevy ekonomice, které se odehrávají jak na mikro, tak i na makro úrovni.
Podnikatelské plánování Povinně volitelný

Cíle předmětu

Sudenti získají komplexní přehled o základních otázkách problematiky podnikání maltředních firem. Osvojí si postupy od založení firmy přes růst a řízení jednotlivých úseků činnosti firmy až po případnou krizi, fúzi a zánik. Naučí se chápat souvislosti v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti, tj. ekonomice a finančnímu řízení, daňové problematice, řízení lidských zdrojů, významu marketingu a úloze managementu. Rozvinou si dosavadní poznatky získané v příbuzných programech (např. ekonomika, metody oceňování podniku, právní nauka apod.).
Dotační politika ČR Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou základní poznatky z oblasti dotační politiky ČR. Seznámí se s dotačními tituly, jejich fungováním a rolí státu při poskytování dotací. Budou mít přehled o možnosti čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů poskytovaných ČR.
ESIF projektování Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti si prohloubí základní poznatky v problematice využívání a řízení Evropských a strukturálních fondů v České republice. Naučí se vyhledávat výzvy, orientovat se v jednotlivých operačních programech, ovládat metodiky financování, kontroly, publicity a dalších oblastí ESIF. Po úspěšném zvládnutí modulu budou připraveni pro pracovní pozice projektových manažerů ESIF.
Projektové řízení I - VI Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají ucelený přehled o problematice projektového řízení pro oblasti podnikání malých a středních firem, neziskových organizací a státní a veřejné správy. Osvojí si postupy a metodiky vhodné pro uplatňování zásad projektového řízení, tvorbu a řízení projektů a také hodnotících a kontrolních mechanismů při vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů. Probírané učivo navazuje a doplňuje poznatky získané v příbuzných programech, jako je management, marketing, ekonomika, účetnictví, právní nauka apod. Úspěšní absolventi budou schopni uplatňovat své dovednosti v práci projektových manažerů v malých a středních firmách, neziskovém sektoru nebo státní a veřejné správě.
Účetnictví I, II, III Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí komplexní účetní pojmy, jejich vztahy a dovednosti: osvojení si schopnosti komunikovat s pracovníky finančního řízení a účetní evidence, naučit se sestavit účetní výkazy a umět z nich posoudit finanční situaci podniku, zaznamenávat vybrané účetní operace v oblasti dlouhodobého majetku, zásob a zúčtovacích vztahů na účtech, znát podstatu základních kontrolních vazeb v účetních záznamech, získat představu o daňových souvislostech zaznamenávaných procesů, stanovit hospodářský výsledek a sestavit daňové přiznání, zvládnutí základů finanční analýzy.
Finanční plánování I, II, III Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají základní přehled o principech podnikových financí, které řeší především otázky efektivního zhodnocení vloženého kapitálu podnikem, naučí se způsoby získávání podnikového kapitálu, dostanou přehled o majetkové a finanční struktuře podniku, finanční aspekty zániku podniku, analýza a hodnocení efektivnosti podnikových investic, problematika finanční analýzy podniku a sestavení finančního plánu, finanční a investiční rozhodování, rozhodování podle čisté současné hodnoty, seznámení s problematikou rizika, efektivnost finančního trhu, základní nástroje kapitálového trhu, fungování finančních trhů ve vyspělých zemích, objasnění úlohy finančních zprostředkovatelů, bankovní systém v ČR, postavení centrální banky v ekonomice, způsoby podnikání komerčních bank.
Odborná praxe souvislá I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti prostřednictvím modulu Odborná praxe souvislá získají vlastní zkušenosti z podnikové praxe. Formou vlastního zapojení se do podnikových činností budou s to reflektovat podnikovou realitu v oblasti obchodních korporací, pojišťovnictví a finančnictví a vyvodit z ní konsekvence pro své vlastní uplatnění. Praxe je pojímána jako dlouhodobá aktivní práce v podniku, a to především na podpůrných administrativních pozicích. Zkušení zaměstnanci a manažeři, kteří budou odbornou praxi vést, poskytnou formou konzultací studentům zpětnou vazbu jak k jejich vlastní práci, tak k jejich výstupům ve všech klíčových oblastech podnikové praxe. Studenti se seznámí s pracovní činností jednotlivých zaměstnanců až po činnost řídících pracovníků pod přímým dohledem pověřeného pracovníka, který také za studenta odpovídá, provádí s ním pracovní postupy a umožňuje mu rozšířit si teoretické znalosti. Nejedná se však o produktivní činnost. Na odborné praxi je možné získat odborné materiály, statistické údaje, aktuální informace o destinacích, které lze použít jako podklad pro vypracování absolventské práce studenta, popř. provádět konzultace o absolventské práci přímo na pracovišti s jednotlivými odborníky. Odborná praxe také napomáhá studentům získat kontakty, případně možnost pracovního uplatnění po ukončení školy.

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Obor studia, na který se hlásíte*

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info ), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy k přijímacímu řízení