studijní obor

projektový management

Program je cíleně zaměřen na přípravu budoucích projektových manažerů. Student již při svém studiu na VOŠ může získat 1. stupeň mezinárodní certifikace v oblasti projektového managementu.

důvody, proč studovat obor projektový management

Studenti tohoto programu se svou vlastní aktivitou, odpovědností
a sledováním oboru, odvětví i trhu práce, připraví na širokou paletu projektových manažerských činností. Ty pak využijí v komerční praxi i poradenství.

PRAXE

V rámci tohoto oboru se seznámíte s odbornou terminologií a principy projektového řízení. Naučíte se, jak správně dosáhnout cíle projektu tak, abyste postupovali systematicky a s využitím všech nástrojů a metod. Setkáte se s metodami plánování, budete analyzovat rizika, vyzkoušíte si samotnou realizaci vybraného projektu i jeho kontrolu a hodnocení. Vzhledem ke skladbě vyučovaných předmětů získáte kromě těchto odborných znalostí i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Co všechno se naučíte?

Absolvent oboru Projektový management najde široké uplatnění na trhu práce v nejrůznějších oblastech. Od zavádění nových procesů ve firmě, pořádání konference, přes plánování a organizování stavby domu nebo uvedení nového výrobku na trh, až po žádosti o dotace. To vše řadíme mezi projekty, které je potřeba nejen realizovat, ale i řídit.

Absolventi oboru:

  • umí sestavit odborný pracovní tým, přidělovat úkoly, koordinovat průběh prací a plánovat jejich postupy
  • ovládají strategie a techniky plánování, řízení a kontroly projektu
  • mají osvojené dovednosti potřebné pro analýzu plánovacích podnikatelských činností, dovedou odhadnout rizika podnikání a projektově manažerské činnosti a navrhnout vhodnější směr a postup řešení
  • ovládají metody a nástroje řízení projektu v celém jeho průběhu
  • znají právní normy a předpisy a umí je využívat pro řešení problémů
  • chápou etické normy a principy, mají přiměřenou kulturu chování, řeči a osobního projevu
  • dovedou vytvořit vlastní taktiku pro řešení různých situací a dokáží volit vhodné prostředky řešení

Kde všude se můžete uplatnit?

Obor Projektový management vám umožní získat teoretický základ a praktické dovednosti k tomu, abyste mohli projekty tvořit a řídit.

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

  • projektant
  • projektový manažer
  • řízení vlastního podniku

Součástí studia je i odborná praxe, která vám umožní nahlédnout do oblasti projektového řízení v reálných situacích a zavedených společnostech.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Nejzajímavější předměty oboru projektového řízení

Projektové řízení

Angličtina

Management

Marketing

Komunikační dovednosti

ESIF projektování

Právo

Podniková ekonomika a účetnictví

Finanční plánování
a statistika

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUKu na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUKu. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUKu jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Markéta Tatarová (marketa.tatarova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.