studijní obor

Cestovní ruch

Cestovní ruch je obor s obrovským potenciálem a velmi dobrým uplatněním na trhu práce.

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i praxi mnoha specializovaných oblastí cestovního ruchu, včetně legislativního rámce, lázeňství a hotelnictví, geografie.

školné :

Školné na jeden školní rok činí 21 900 Kč.

délka studia :

Délka studia oboru je 6 semestrů, tedy 3 roky.

titul :

Studenti po dokončení studia získají titul DiS.

• Cestování

• Jazyky

• Průvodcovství

Proč studovat obor cestovní ruch?

Studenti se připraví na široké spektrum činností, které budou moci uplatnit v praxi cestovního ruchu i v oblasti poradenství. Také díky sledování a vnímání oboru i trhu práce a rychlému zavádění získaných poznatků do vzdělávací praxe školy.

PRAXE

Součástí studia je i odborná praxe ve 3. ročníku v délce 14 týdnů, která Vám umožní využít získané znalosti v reálných situacích a rozšířit si praktické dovednosti tak, abyste získali konkurenční výhodu na trhu práce při hledání svého uplatnění v oblasti cestovního ruchu.

Co všechno se naučíte?

V rámci oboru Cestovní ruch získáte znalosti v oblasti řízení, ať už se jedná o řízení lidí nebo řízení podniku, seznámíte se s potřebnou legislativou, nahlédnete do specializovaných oblastí cestovního ruchu jako je průvodcovství, hotelnictví, ale i historie.

Nebudou chybět ani komunikační dovednosti a etika, které jsou nezbytné pro výkon všech profesí nejen v oblasti cestovního ruchu. Umění komunikace a správné vyjadřování patří mezi důležité dovednosti při jednání s klienty, dodavateli, ale i v rámci společnosti. Kromě odborných znalostí získáte i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Absolventi cestovního ruchu:

  • Ovládají základní principy stimulace a hodnocení pracovníků, znají význam kontrolního procesu a umí použít správné komunikační a prezentační prostředky.

  • Orientují se v teoretickém pojetí marketingu a vnímají marketingové řízení jako efektivní proces uspokojování potřeb zákazníků. Zároveň dovedou aplikovat marketingový přístup při postupech řízení firmy.

  • Získají přehled o geografických souvislostech pro cestovní ruch a jsou schopni v praxi vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých destinací pro cestovní ruch.

  • Ovládají základní principy kvality služeb poskytované cestovní kanceláří a cestovní agenturou a nové trendy v této oblasti.

  • Dovedou zajistit provozně řídící činnosti v ubytovacích zařízeních. Znají obsah činností jednotlivých úseků a oddělení hotelového a restauračního provozu. Znají základní techniky jednotlivých služeb cestovního ruchu.

  • Dovedou na profesionální úrovni zajistit nabídku kulturních produktů domácího cestovního ruchu. Mají teoretické vědomosti pro práci průvodce a umí je aplikovat v praktických činnostech.

Uplatnění:

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

• průvodce
• kvalifikovaný pracovník cestovní kanceláře
• delegát
• majitel cestovní agentury
• a mnoho dalších.

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Chcete pokračovat ve studiu na VŠ?

Našim absolventům vybraných oborů umožňujeme doplnění vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia na Panevropské univerzitě a Vysoké škole finanční a správní.

Pusťte si záznam z livestreamu o studiu Cestovního ruchu


Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru cestovní ruch

Angličtina I, II, III, IV, V Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají řečové dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Poznají reálie anglofonních zemí, umí pracovat s literaturou, používat odvozování významu slov, hovoří gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Základy psychologie Povinný

Cíle předmětu

V předmětu Základy psychologie studenti získají základní přehled o psychologii jako humanitní vědě. Studenti se naučí orientovat v oboru psychologie. Cílem je, aby se studenti naučili získané poznatky přenést do svého odborného i osobního života, dokázali je uplatnit v rámci dalšího studia i později v praxi. Předmět rovněž rozvíjí všeobecný přehled studentů, neboť cílem vzdělání nemůže být výchova odborníka se specializovanými znalostmi a dovednostmi, nýbrž vzdělaného člověka se všeobecným rozhledem.
Účetnictví I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí základní účetní pojmy, získají ucelený pohled na stav a pohyb majetku a jeho zdrojů krytí. Naučí se zaznamenávat vybrané účetní operace, sestavovat účetní výkazy, vypočítat hospodářský výsledek, včetně stanovení daňové povinnosti hospodářského subjektu. Získají dovednosti v oblasti finanční analýzy a posuzování finanční situace hospodářského subjektu. Studenti budou vedení k systematickému ekonomicko- finančnímu myšlení tak, aby dokázali své poznatky uplatnit v praxi.
Management v cestovním ruchu I, II Povinný

Cíle předmětu

V předmětu management v cestovním ruchu studenti získají přehled o zásadách organizace, organizačních strukturách a metodách řízení používaných v ekonomické praxi a specifikách cestovního ruchu. Praktickým cílem je, že se studenti naučí rozhodovat, přijímat rozhodnutí, a osvojí si zásady pro jednání v rámci svého budoucího zaměstnání, zásady pro jednání se spolupracovníky, kolegy, nadřízenými i podřízenými a klienty.
Právní nauka I, II Povinný

Cíle předmětu

Studující se seznámí s právními normami a jejich užitím, naučí se pracovat s těmito normami, chápat jejich význam a obsah, naučí se sestavit jednotlivá podání, bude mít rozvinuté právní vědomí a naučí se právně vyjadřovat.
Marketing I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí teoretické základy marketingové koncepce řízení firmy, měst a obcí a naučí se využívat je v praxi. Dále se naučí se orientovat v tržních mechanismech, provádět výzkum a analyzovat jeho výsledky. Studenti zvládnou organizaci prodeje a dokáží nalézt odbytové cesty. V rámci modulu získají poznatky o budování a obhájení úspěchu na trhu.
Komunikační dovednosti I, II Povinný

Cíle předmětu

V modulu komunikační dovednosti si studenti osvojí všechny druhy komunikačních dovedností nutných pro jejich další studium i pozdější praxi. V rámci komunikačních dovedností I. získají studenti základy rétoriky, naučí se vystupovat na veřejnosti, před auditoriem, ať s vlastním projevem či v diskusi. V rámci komunikačních dovedností II. si studenti osvojí všeobecně platné etické a morální normy.
Geografie cestovního ruchu Povinný

Cíle předmětu

V průběhu kursu studenti získají přehled o rozmístění jednotlivých předpokladů pro cestovní ruch v geografických souvislostech. Absolvent předmětu bude schopen základní komparace jednotlivých území pro cestovní ruch tak, aby v praxi dokázal vyhodnotit výhody a nevýhody určité destinace pro cestovní ruch v porovnání s konkurencí.
Němčina I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v německém jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Francouzština I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky ve francouzském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Španělština I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky ve španělském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Ruština I, II, III, IV, V Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají základní schopnost pasivního i aktivního zvládnutí jazyka v písemné i ústní podobě nejen v oblastech běžného života, ale i ve svém oboru. Upevňují znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Obecný cíl směřuje k schopnosti vyjádřit vlastní myšlenky v ruském jazyce a k dovednosti pracovat v oboru zvolené specializace.
Makroekonomie Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí základy standardních témat moderního řízení národního hospodářství a jejich aplikaci v praxi.
Mikroekonomie Povinný

Cíle předmětu

Studenti si osvojí vybrané kapitoly z mikroekonomie a rozvinou základy ekonomických teorií využívaných pro řízení podniku v tržním hospodářství.
Personální management I, II Povinný

Cíle předmětu

Cílem modulu je propojit znalosti účastníků z modulů Management I., II. s personálním managementem. Studenti získají přehled o personálních procesech a naučí se v nich orientovat, zároveň budou seznámeni s moderními trendy. Studenti budou připraveni na přijímací pohovor, vedení podřízených, motivaci a stimulaci, sebehodnocení a hodnocení kolegů a ukončování pracovních poměrů. Studenti se budou orientovat v pracovně právní legislativě a budou ji umět aplikovat.
Ekonomika cestovního ruchu I, II, III Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají klíčové kompetence nezbytné pro odborné pracovníky v cestovním ruchu. Výuka předmětu umožňuje získat potřebné znalosti a dovednosti ve všech aspektech cestovního ruchu v oblasti makroekonomické, mikroekonomické i podnikové, v rovině regionální i mezinárodní. Studenti dále získají schopnosti potřebné pro posuzování činností v oboru cestovního ruchu v širokých společenských souvislostech.
Technika služeb cestovního ruchu I, II, III Povinný

Cíle předmětu

Výuka předmětu orientuje studenty na získání přehledu o jednotlivých druzích služeb. Seznámí studenty se všemi předpoklady, aspekty a specifiky podnikatelské činnosti, realizované poskytování komplexu služeb v rámci cestovního ruchu. Student získá teoretický i praktický základ z oblasti dopravních služeb, ubytovacích a stravovacích služeb, dále problematiku pojištění v cestovním ruchu, směnárenských, peněžních a vízových služeb a služeb pasových a celních orgánů.
ICT I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou potřebné kompetence pro práci s moderními komunikačními technologiemi v oblasti cestovního ruchu a budou schopni je efektivně využít v poradenské/podnikové praxi. Naučí se na pokročilé úrovni pracovat s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), osvojí si práci s rezervačními systémy, cestovatelskými blogy a s grafy v řešení dopravních problémů.
Dějiny kultury a ochrana kulturního dědictví I, II Povinně volitelný

Cíle předmětu

Student získá přehled o základních teoretických východiscích kulturních dějin a estetickém vnímání, z nějž vychází podněty pro střídání uměleckých směrů. Zároveň bude student obeznámen s problematikou uchování kulturních památek pro budoucí generace. Modul dotváří strukturu souvisejících odborných předmětů.
Hotelnictví I, II, III Povinně volitelný

Cíle předmětu

Student získá a rozšíří znalosti a dovednosti, jež jsou v praxi nezbytné pro úspěšné uplatnění absolventů. Studenti jsou vedeni k dovednosti aplikovat poznatky i z dalších předmětů, zejména Management v praxi řízení hotelového provozu. Modul svým pojetím doplňuje komplex předmětů zaměřených na management a marketing v cestovním ruchu, resp. v průmyslu cestovního ruchu.
Gastronomie I, II, III Povinně volitelný

Cíle předmětu

Student získá a rozšíří znalosti a dovednosti, jež jsou v praxi nezbytné pro úspěšné uplatnění absolventů. Studenti jsou vedeni k dovednosti aplikovat poznatky i z dalších předmětů, zejména Management v praxi řízení gastronomického provozu. Modul svým pojetím doplňuje komplex předmětů zaměřených na management a marketing v cestovním ruchu, resp. v průmyslu cestovního ruchu.
Průvodcovství I, II, III Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají teoretické poznatky a nacvičí praktické dovednosti nezbytné pro výkon průvodcovské činnosti. Tento modul rozšiřuje možnost uplatnění absolventa v praxi.
Lázeňství I, II, III Povinně volitelný

Cíle předmětu

Studenti získají přehled o problematice lázeňských služeb na úrovni středně pokročilého kurzu. Modul svým pojetím doplňuje komplex předmětů zaměřených na management a marketing v cestovním ruchu, resp. v průmyslu cestovního ruchu a zvyšuje tak uplatnitelnost absolventa v praxi.
Seminář k absolventské práci Povinný

Cíle předmětu

Studenti si rozvinou své komunikační, analytické a metodologické kompetence nutné k úspěšnému napsání a obhájení absolventské práce.
Odborná praxe Povinný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s pracovní činností jednotlivých zaměstnanců až po činnost řídících pracovníků pod přímým dohledem pověřeného pracovníka, který také za studenta odpovídá, provádí s ním pracovní postupy a umožňuje mu rozšířit si teoretické znalosti. Nejedná se však o produktivní činnost. Na odborné praxi je možné získat odborné materiály, statistické údaje, aktuální informace o destinacích, které lze použít jako podklad pro vypracování absolventské práce studenta, popř. provádět konzultace o absolventské práci přímo na pracovišti s jednotlivými odborníky. Odborná praxe také napomáhá studentům získat kontakty, případně možnost pracovního uplatnění po ukončení školy.
Etika v podnikání, ochrana spotřebitele v cestovním ruchu I, II Volitelný

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s povinnostmi subjektů činných v cestovním ruchu a s etickými normami v oboru. Studenti budou vedeni k odpovědnosti za veškerou činnost, kterou budou ve své profesi vykonávat. Studenti budou znát platné legislativní normy chránící spotřebitele ve službách cestovního ruchu a povinnosti podnikatelů v oboru z těchto norem vyplývající. Dále budou znát a respektovat etické normy v oboru.
Evropská integrace v cestovním ruchu I, II Volitelný

Cíle předmětu

Studenti budou seznámeni se strukturou a procesy Evropské unie, a to především v oblasti cestovního ruchu. Studenti jsou vedeni k posuzování a zohledňování všech činností v cestovním ruchu v kontextu evropských vazeb. Studenti pochopí mechanismy evropské integrace a ekonomické, legislativní a společensko-kulturní prostředí Evropské unie.
Světové dějiny I, II Volitelný

Cíle předmětu

Studenti pochopí historický vývoj a současné situace ve vybraných teoriích a tím se zorientují ve společenském životě, kultuře a hospodářství zemí, které jsou vyhledávanými destinacemi cestovního ruchu.

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Obor studia, na který se hlásíte*

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info ), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy k přijímacímu řízení