studijní obor

cestovní ruch

Cestovní ruch je obor s obrovským potenciálem a velmi dobrým uplatněním na trhu práce.

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i praxi mnoha specializovaných oblastí cestovního ruchu, včetně legislativního rámce, lázeňství a hotenictví, geografie.

Proč studovat obor cestovní ruch?

Studenti se připraví na široké spektrum činností, které budou moci uplatnit v praxi cestovního ruchu i v oblasti poradenství. Také díky sledování a vnímání oboru i trhu práce a rychlému zavádění získaných poznatků do vzdělávací praxe školy.

PRAXE

Součástí studia je i odborná praxe ve 3. ročníku v délce 14 týdnů, která Vám umožní využít získané znalosti v reálných situacích a rozšířit si praktické dovednosti tak, abyste získali konkurenční výhodu na trhu práce při hledání svého uplatnění v oblasti cestovního ruchu.

Co všechno se naučíte?

V rámci oboru Cestovní ruch získáte znalosti v oblasti řízení, ať už se jedná o řízení lidí nebo řízení podniku, seznámíte se s potřebnou legislativou, nahlédnete do specializovaných oblastí cestovního ruchu jako je průvodcovství, hotelnictví, ale i historie.

Nebudou chybět ani komunikační dovednosti a etika, které jsou nezbytné pro výkon všech profesí nejen v oblasti cestovního ruchu. Umění komunikace a správné vyjadřování patří mezi důležité dovednosti při jednání s klienty, dodavateli, ale i v rámci společnosti. Kromě odborných znalostí získáte i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Co po škole?

Absolventi cestovního ruchu:

 • Ovládají základní principy stimulace a hodnocení pracovníků, znají význam kontrolního procesu a umí použít správné komunikační a prezentační prostředky.
 • Orientují se v teoretickém pojetí marketingu a vnímají marketingové řízení jako efektivní proces uspokojování potřeb zákazníků. Zároveň dovedou aplikovat marketingový přístup při postupech řízení firmy.
 • Získají přehled o geografických souvislostech pro cestovní ruch a jsou schopni v praxi vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých destinací pro cestovní ruch.
 • Ovládají základní principy kvality služeb poskytované cestovní kanceláří a cestovní agenturou a nové trendy v této oblasti.
 • Dovedou zajistit provozně řídící činnosti v ubytovacích zařízeních. Znají obsah činností jednotlivých úseků a oddělení hotelového a restauračního provozu. Znají základní techniky jednotlivých služeb cestovního ruchu.
 • Dovedou na profesionální úrovni zajistit nabídku kulturních produktů domácího cestovního ruchu. Mají teoretické vědomosti pro práci průvodce a umí je aplikovat v praktických činnostech.

Uplatnění:

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

 • průvodce
 • kvalifikovaný pracovník cestovní kanceláře
 • delegát
 • majitel cestovní agentury
 • a další.

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Nejzajímavější předměty oboru cestovní ruch

Průvodcovství

Hotelnictví
a lázeňství

Geografie
cestovního ruchu

Technika služeb
cestovního ruchu

Jazyky

Management
a řízení lidí

Komunikační dovednosti a etika

Právo

Ekonomika
a účetnictví

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUKu na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUKu. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUKu jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Markéta Tatarová (marketa.tatarova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.