Informace o provozu podatelny VOŠ a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.
Eliášová 827/22
160 00 Praha

Úřední hodiny podatelny (ve školním roce i o prázdninách)

Čtvrtek 9:30 - 11:00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty)

Podatelna-ceduk@ceduk.info

Identifikátor datové schránky
f83vbex

Další možnosti elektronické komunikace

info@ceduk.info
studijni@ceduk.info

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických či jiných parametrů

Formáty datové zprávy, které C:EDUK v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

(pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd)

Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany C:EDUK omezena. Pro email je maximální velikost do 10 MB, pro elektronické podání prostřednictvím on-line systému maximálně do 0 MB. Omezena ze strany provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové schránky. Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

4. Formáty výstupu obsaženého v datové zprávě

PDF (Portable Document Formát) verze 1.7 a vyšší

§ 23

Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě

(1) Výstupním datovým formátem dokumentů v digitální podobě se rozumí:

a) datový formát výstupu z elektronického systému spisové služby,

b) datový formát dokumentu ukládaného ve spisovně, která je součástí elektronického systému spisové služby,

c) datový formát pro předávání do digitálního archivu.

(2) Výstupním datovým formátem statických textových dokumentů a statických kombinovaných textových a obrazových dokumentů je datový formát Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005).

(3) Výstupním datovým formátem statických obrazových dokumentů je:

a) datový formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),

b) datový formát Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný),

c) datový formát Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918).

(4) Výstupním datovým formátem dynamických obrazových dokumentů je:

a) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818),

b) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172),

c) datový formát Graphics Interchange Format (GIF).

(5) Výstupním datovým formátem zvukových dokumentů je:

a) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),

b) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),

c) datový formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM).

(6) Výstupním datovým formátem pro databáze je datový formát Extensible Markup Language Document (XML), kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD), o kterém veřejnoprávní původce vede dokumentaci.

(7) Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě, jejichž obsahem je elektronická faktura, je datový formát Information System Document (ISDOC) verze 5.2 a vyšší nebo datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

(8) Výstupním datovým formátem metadat, jimiž jsou opatřovány dokumenty v elektronickém systému spisové služby, je datový formát Extensible Markup Language Document (XML) podle schématu XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi elektronickým systémem spisové služby stanoveného národním standardem nebo datový formát Extensible Markup Language Document (XML) podle schématu XML pro vytvoření datového balíčku SIP stanoveného národním standardem, který obsahuje metadata podle schématu XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP stanoveného národním standardem.

(9) Veřejnoprávní původce může pro výstup z elektronického systému spisové služby podle odstavce 1 písm. a) současně použít také jiný datový formát.

§ 24

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty
v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Škola nepřijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat. Nepřijímá prostřednictvím faxu.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích (škodlivý kód)

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje.

Důsledky vad dokumentů

Pokud C:EDUK zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, C:EDUK ho vyrozumí a vyzve k nápravě. Odesílatele vyrozumí o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se C:EDUKu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, C:EDUK dokument dále nezpracovává. Není-li C:EDUK schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu (elektronické) podatelny (nepovinné)

777410512