studijní obor

Management objektů a majetku

Na CEDUKu se naučíte nejen teorii, ale i praxi specializovaných oblastí facility a property managementu, včetně finančního řízení, údržby, plánování projektů, udržitelnosti a komunikace

školné :

Školné na jeden školní rok činí 21 900 Kč.

délka studia :

Délka studia oboru je 6 semestrů, tedy 3 roky.

titul :

Studenti po dokončení studia získají titul DiS.

• Technologie

• Finance

• Management

Proč studovat obor Management objektů a majetku?

Studium vás připraví na řadu pracovních pozic v oblasti správy nemovitostí a budov. Osvojíte si dovednosti v oblasti správy komerčních nebo bytových prostor, energetického managementu, udržitelnosti, výkresové a projektové dokumentace, automatizace a digitalizace.

PRAXE

Součástí studia je i odborná praxe v délce 30 týdnů (16 týdnů v zimním semestru a 14 týdnů v letním semestru 3. ročníku), která Vám umožní seznámit se s konkrétním prostředím správy a řízení budov a nemovitostí. Poznáte pracovní procesy, prohloubíte si své komunikační dovednosti a získáte podklady pro zpracování vaší závěrečné práce.

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

 • Facility manažer

 • Realitní makléř

 • Asset a property manažer

 • Referent správy budov

 • Developer

Všechny tyto profese mají společné uplatnění nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Pracovních nabídek: 78
Průměrný plat: 57 000 Kč měsíčně

Prozkoumejte aktuální poptávku po facility a property specialistech. Zjistěte, jak budete po absolvování studií žádaní na trhu práce.

Čeho se obor týká?

Facility management

Zajišťuje služby spjaté s chodem a provozem zázemí organizace. Jeho cílem je nejen perfektní správa zázemí organizace, ale i zajištění vedlejších činností a procesů pro snížení provozních nákladů prostřednictvím integrace služeb a dodavatelů. Integrovaný Facility je organizován tak, aby klient nemusel řešit zajišťování služeb, administrativu ani hledání pracovníků.

Property management

Obnáší správu, provoz a dohled nad nemovitostmi, včetně rezidenčních, komerčních a průmyslových budov. Stará se o administrativní správu majetku organizace, včetně účetnictví, realitní a reklamní činnosti a dalších služeb. Pokud má firma nevyužité prostory, property management se postará o jejich pronájem. Dále může pomoci propagovat nejen Vaše prostory, ale i produkty či zajímavé promo akce.

Služby:

 • zabezpečení a administrativa objektu

 • pravidelný úklid a technická údržba

 • kontrola a servis technologického vybavení (i revize)

 • školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

 • údržba zeleně a vnějších komunikací

Služby:

 • správa a údržba majetku

 • vztahy s nájemci

 • správa financí a aktiv

 • marketing a reklama

 • dodržování právních předpisů

Naše partnerské firmy pro praxi

Co všechno se naučíte?

 • Osvojíte si širokou škálu technických a manažerských úkolů spojených se správou a údržbou budov a nemovitostí

 • Budete schopni bezproblémové orientace v systémech budov

 • Naučíte se přemýšlet o energetickém managementu a udržitelnosti nemovitostí

 • Osvojíte si řadu strategických a finančních manažerských činností, jakými jsou například nákup a outsourcing služeb, komunikace a jednání s klienty

 • Dozvíte se, jak dosáhnout snížení nákladů, úspor energií a optimalizace zdrojů

Chcete pokračovat ve studiu na VŠ?

Našim absolventům vybraných oborů umožňujeme doplnění vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia na Panevropské univerzitě a Vysoké škole finanční a správní.

Absolventi Managementu objektů a majetku:

 • Jsou schopni řídit a koordinovat aktivity facility a property managementu

 • Dovedou analyzovat a hodnotit technické aspekty budov

 • Umí sestavit a udržovat plán preventivní údržby a plán revizí

 • Disponují řadou kompetencí pro efektivní řízení projektů

 • Orientují se v digitálních i technologických inovacích a ví, jak je uplatnit v praxi udržitelným způsobem

 • Dokáží vypracovat pasportizaci objektů – dle znalostí TZB a požárních zařízení

Garant oboru | Ing. Jiří Knap

Jiří se v FM pohybuje déle než 25 let. Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Pracoval 12 let na pozici COO ve se společnosti ISS Facility services s.r.o..  Aktuálně se zabývá poradenstvím v oblasti FM, přednáší základy FM na VŠB-TUO, VUT Brno i ČVUT a je lektorem akreditovaného kurzu MŠMT Správa budov pod DTOCZ Ostrava. Již 5 let je prezidentem české pobočky IFMA CZ (International Facility management association), jejiž členem je od roku 2008. Konzultantem v OTO týmech České agentury pro standardizaci, s.p.o., členem rady pro BIM při ČASu, členem pracovní skupiny CEN/TC 442 WG 9 (Digital twins) a předsedou redakční rady FM Journal CZ+SK a Ročenky IFMA CZ.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Předměty oboru management objektů a majetku

Angličtina I, II, III, IV, V, VI Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají komunikační dovednosti, které umí uplatnit jak v běžném společenském životě, tak i obchodním styku na příslušné úrovni, upevňují stávající znalosti prostřednictvím intenzivního, zejména praktického užívání jazyka. Studenti se naučí číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu, rozumět dotazníkům a také je vyplňovat, napsat životopis a sestavit zprávu s vyhodnocením výsledků, komunikují v úředním styku, vedou pracovní jednání ve všech jeho fázích, rozumí obchodní korespondenci a umí stylizovat různé typy obchodních dopisů. Mluví gramaticky správně a jsou schopni autokorekce.
Facility management I, II Povinný

Cíle předmětu

Studenti získají souhrnné znalosti o základech Facility managementu (FM). Předmět je orientovaný na vymezení logického rámce FM, na pojmy a definice používané ve FM, na role a odpovědnosti, standardizaci FM, ale také na druhy služeb a zásady vedení evidence a pasportizace s vazbou na ekonomické využití nástrojů FM (využití ploch, pronájem, náklady na energie). Předmět se dotýká problematiky inovativních nástrojů k prodloužení užitku a efektivnosti stavebního díla v kontextu veřejného zájmu a životního cyklu staveb s využitím facility managementu. Je zdůrazněn technický aspekt správy majetku s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů.
Technická správa budov I, II, III, IV, V Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá činnostmi vykonávanými pro technickou správu staveb. Pozornost je kladena zejména na revizní činnosti ve vztahu k vyhrazeným technickým zařízením a jejich povinnostmi plynoucími z právních předpisů. Mimo vyhrazených technických zařízení se předmět věnuje i zařízením a instalacím. V tomto předmětu si studenti osvojí znalosti z oblasti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení budov a s nimi související právní předpisy, dozorové orgány. Zároveň se studenti naučí vytvářet a vyhodnocovat plány plánované preventivní údržby (PPM) a technické a technologické pasporty.
Technické kreslení a základy CAD I, II Povinný

Cíle předmětu

Předmět se soustředí na technické kreslení a zobrazování stavebních prvků do 2D zobrazení (půdorysy a řezy). Zároveň budou studenti seznámeni se základní prací v SW nástrojích pro podporu projektování. Předmět se zabývá zakreslováním stavebních prvků a čtení z výkresu půdorysu, řezu, pohledu a axonometrie. Součástí předmětu je také představení možnosti projektování staveb pomocí SW nástrojů firmy AUTODESK.
IT a CAFM I, II, III, IV Povinný

Cíle předmětu

Obsah předmětu je orientován na výpočetní techniku a nástroje pro Facility a Property management. V tomto předmětu budou studenti seznámeni se SW podporou pro zvládání běžné denní operativy prostřednictvím nástrojů MS Office a pro plánování a řízení FM procesů. Dále bude studentům představeno vybrané CDE řešení pro práci s informačními modely staveb.
Základy ESG Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět nabízí studentům facility a property managementu důkladné a praktické pochopení základních principů udržitelného a odpovědného podnikání. Objasnění konceptu trvale udržitelného rozvoje jakožto obecného modelu chování a fungování všech subjektů (jednotlivců, rodin, institucí, municipalit, států, regionů), který je postaven na principu rovnováhy tří základních pilířů: ekologického, sociálního, ekonomického.
Psychologie I, II Povinný

Cíle předmětu

Předmět poskytuje úvodní přehled o této vědecké disciplíně a její roli v rámci humanitních věd i v obecné struktuře věd. Studenti se seznámí s vývojem psychologie od počátků zkoumání vědomí a nevědomí až po současný behaviorismus. Dále se věnuje definici psychologie jako vědy a rozdělení do jednotlivých oborů, které se zabývají psychickými jevy, psychikou, chováním, učením a sociálním učením. Předmět také klade důraz na porozumění lidským smyslům, imaginativním procesům, paměti, myšlení a řeči prostřednictvím kognitivního přístupu. Celkově je předmět nápomocným základem pro pochopení lidského chování, myšlení a emocí z vědeckého pohledu, a poskytuje ucelený obraz psychologie jako vědy zabývající se lidskou psychikou a chováním.
Marketing I, II Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět nabízí studentům facility a property managementu důkladné a praktické pochopení základních principů marketingu, v tradiční i online formě. Předmět kombinuje teoretické koncepty s praktickými příklady, aby studentům představil různé marketingové postupy, strategie komunikace a propagace. Kromě toho se studenti seznámí s aktuálními trendy a novými nástroji v marketingové praxi. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni pochopit a uplatnit role a význam marketingu v každodenních operacích ve facility a property managementu.
Základy ekologie a trvalé udržitelnosti Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět představuje studentům, kteří studují Facility a property management, klíčové principy ekologie a trvalé udržitelnosti a jejich aplikaci v oblasti správy nemovitostí a zařízení. Studenti se seznámí s důležitostí udržitelného přístupu v rámci facility managementu a jeho dopadem na efektivitu provozu budov a ochranu životního prostředí.
Základy BOZP a PO Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá problematikou BOZP a PO ve stavbách. V předmětu budou představena témata týkající se BOZP a její právní legislativy a požadavky z ní plynoucí na provoz ve stavebních objektech. Další kapitolou je problematika požární bezpečnosti a na ni navazující platná právní úprava řešící pravidla bezpečného provozu z pohledu požární ochrany. V předmětu zazní témata týkající se dozorových orgánů činných nad dohledem BOZP a PO a požadavků na potřebnou dokumentaci BOZP a PO. Součástí je také téma prevence rizika a školení zaměstnanců v provozu.
Základy pozemního stavitelství Povinný

Cíle předmětu

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s konstrukčními systémy budov, spodní stavbou budov podsklepených, získají informace o svislých konstrukcích nosných a nenosných, stropních konstrukcích, podlahách a zastřešení. Součástí nauky budou také speciální dokončovací práce – truhlářské, klempířské, tesařské.
Taxonomie EU a katastr nemovitostí Povinný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku taxonomie Evropské unie, její snahu o klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit, o Zelenou politiku, o klimatické změny, a na dopady pro prostředí ČR. V předmětu budou zmiňována témata týkající se uhlíkové stopy a neutrality, cirkulární ekonomiky a jejich dopad na nastavení procesů v organizacích. Další problematika, která je zmiňována je materie Katastru nemovitostí, jeho významu pro pracovní činnosti facility a property managera, katastrální operát.
Základy pasportizace I, II Povinný

Cíle předmětu

Předmět řeší problematiku procesu pasportizace a tvorby jednotlivých druhů pasportů a jejich uplatnění v praxi facility a property managera. V předmětu budou zmiňována druhy pasportů, způsoby jejich pořízení, klasifikační systémy a jejich význam v pasportizaci, možnosti zpracování pasportů a jejich následné aktualizace. Do popředí budou vystupovat moderní metody pořizování grafické podoby staveb pomocí 3D laser scanovaní související s trendem digitalizace stavebnictví.
Ekonomika a řízení společnosti I, II Povinný

Cíle předmětu

Absolventi předmětu Ekonomika a řízení společnosti budou disponovat znalostmi ohledně zakládání podniku, podnikových funkcí, základních cílů podnikání a procesu plánování při zakládání podniku. Studenti po ukončení studia daného předmětu budou umět aplikovat metody hodnocení efektivity podniku a jeho „finančního zdraví“ a budou seznámení s klíčovými aspekty všech významných podnikových činností, kdy cílem je představení nástrojů efektivního řízení v rámci jednotlivých oblastí. Největší důraz je kladen na finanční a investiční oblast.
Řízení lidských zdrojů I, II Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům praktické dovednosti potřebné pro efektivní řízení lidských zdrojů v různých organizačních prostředích. Dále vyvinout porozumění pro různé aspekty řízení lidských zdrojů, včetně náboru a výběru, hodnocení výkonu, vývoje a školení, odměňování a řízení vztahů se zaměstnanci. Předmět připraví studenty na řešení současných a budoucích výzev v oblasti řízení lidských zdrojů, jako je správa diverzity, digitalizace a flexibilní pracovní uspořádání. Studenti budou umět pracovat s etickými a právními aspekty řízení lidských zdrojů. Studenti budou vybaveni dovednostmi potřebnými pro strategické rozhodování v oblasti lidských zdrojů a rozvoje organizace.
Základy managementu a leadership Povinný

Cíle předmětu

V rámci daného studovaného předmětu studenti získají základní přehled o obecných zásadách organizace, organizačních strukturách a moderních metodách řízení v manažerské praxi. Naučí se jednat s lidmi, spolupracovníky a nadřízenými. Studenti si osvojí metody plánování a budou znát jednotlivé styly vedení a jejich použití v praxi. Student bude zcela chápat význam leadershipu v rámci procesu řízení lidí. Absolvent daného předmětu bude schopen řídit lidské zdroje organizace bude umět motivovat pracovníky v organizaci, efektivně s nimi komunikovat a bude schopen dané praktiky aplikovat obecně v jakékoli organizaci obecně, ale i v rámci multikulturních a diverzních celků, v neposlední řadě také ve společnostech zabývajících se facility a property managementem.
Quality management a ISO normy Povinný

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základní znalosti systému řízení kvality dle standardu ISO. Předmět má zajistit seznámení bazální postupy vedení systému managementu kvality dle ISO 9001. Součástí výuky je definice jednotlivých parametrů, procesů a odpovědností nutných k řízení systému managementu kvality při správě majetku. Rovněž bude student seznámen s periodicitou certifikací a recertifikačních auditů ISO 9001.
Komunikační dovednosti Povinný

Cíle předmětu

V modulu komunikační dovednosti si studenti osvojí všechny druhy komunikačních dovedností nutných pro jejich další studium i pozdější praxi. V rámci komunikačních dovedností I. získají studenti základy rétoriky, naučí se vystupovat na veřejnosti, před auditoriem, ať s vlastním projevem či v diskusi. V rámci komunikačních dovedností II. si studenti osvojí všeobecně platné etické a morální normy.
Soft skills ve facility managementu Povinný

Cíle předmětu

Předmět klade důraz rozlišení následujících faktorů souvisejících s motivací a aktivitou směřující k dosahování výsledků. Je porovnáno proaktivní a reaktivní chování ve vztahu k osobnímu postoji. Je zhodnocen vliv odměn, trestů, vědomí smyslu aktivity a prožití přirozených důsledků ve vztahu k přijetí zodpovědnosti a samostatnosti při řešení pracovních aktivit. Poukázání na sílu informace a popisu, vědomí pocitů a potřeb při podávání zpětné vazby při teamové práci v porovnání s neefektivními komunikačními styly, tak aby směřovala energie k dosažení cíle, a ne k boji v rámci teamu. Nedílnou součástí předmětu je výcvik a prožitková forma cvičení umožňující formovat zkušenost podpořit další osobní růst studentů. Dále si vyzkouší i některé manažerské postupy a činnosti jako jsou delegování pravomocí, kontrola stresu, akční plány motivování zaměstnanců, ovlivňování skupinové efektivity a vytváření synergických efektů v týmové práci apod. Prostřednictvím případových situací si vyzkoušejí i fungování některých vybraných technik např. v oblasti rozhodování a stanovování cílů, partnerské komunikace a efektivity práce.
Procurement a nákupní procesy Povinný

Cíle předmětu

Předmět klade důraz na základní operace nákupních procesů spojených s pozicí facilita managera. Definuje základní orientaci v dodavatelsko- odběratelských vztazích, určení kategorizaci jednotlivých komodit, vyhodnocení optimální nabídky s parametrizací cen, dodacích podmínek, zpětných ročních bonusů a hodnoty ceny peněz v cash flow obchodního případu. Součástí předmětu je orientace v základních smluvních pojmech, právních definicích obchodních vztahů, orientaci v požadovaných rozlišení následujících faktorů souvisejících s motivací a aktivitou směřující k dosahování výsledků.
Základy metody BIM Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá oblastí digitálního stavebnictví a využití informačních modelů staveb (Building Information Modeling, BIM) při návrhu, realizaci i užívání stavby, případně její likvidaci. Tyto technologie jsou založeny na propracovaném digitálním modelu budovy a součástí výuky je seznámení se s prostředím softwarové podpory a sdílených úložištích.
Energetický management budov Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá problematikou energetického managementu, jeho dopadem do řízení organizace a vyzdvihuje význam sledování trendů v oblasti nových technologií s respektem k udržitelnému chování a v kontextu taxonomie EU. V předmětu jsou probírána témata dle zákona o hospodaření energií a dále trendy v energetickém managementu, kterými lze snižovat energetickou náročnost a zvyšovat efektivitu organizace.
Seminář k absolventské práci I, II Povinný

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí studujícím základních organizačních a časových informací souvisejících se zpracováním a odevzdáním absolventské práce. Studenti se seznámí s formálními náležitostmi absolventské práce a naučí se je správně dodržovat. Získají dovednosti výběru vhodných pramenů a způsobu práce s nimi, včetně citací a odkazování. Předmět také rozvíjí analytické a metodologické kompetence studentů, které jsou klíčové pro úspěšné napsání absolventské práce. Zvláštní důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností nezbytných pro úspěšnou obhajobu absolventské práce.
Odborná praxe I, II Povinný

Cíle předmětu

Odborná praxe poskytne studentům příležitost k uplatnění a rozšíření vědomostí a dovedností, které získali během svého studia. Díky praxi si studenti osvojí reálné pracovní metody a rutiny ve svém vybraném oboru a začnou se integrovat do profesního světa. Tato integrace může otevřít dveře k prvním obchodním kontaktům, a dokonce i k pozdějšímu zaměstnání u firem, kde studenti praxi absolvovali. Odborná praxe také může sloužit jako základ pro sestavení absolventské práce, a studenti si mohou dokonce domluvit konzultace týkající se jejich absolventské práce přímo na místě praxe. Klíčovým cílem je spojení teoretických znalostí se skutečnou praxí, aby absolventi byli připraveni na vykonávání specifických pracovních rolí v oboru.
Absolventská práce Povinný

Cíle předmětu

Předmět je vytvořen k vedení studenta k napsání, dokončení a odevzdání kvalitní absolventské práce formou individuálních konzultací.
Základy personalistiky a pracovního práva Povinný

Cíle předmětu

Předmět Základy personalistiky a pracovního práva poskytuje studentům komplexní základní znalosti v oblasti pracovního práva a personalistiky se zaměřením na administrativní a operativní aspekty řízení lidských zdrojů, jako jsou nábor a výběr, platy a mzdová administrativa, evidence a administrace zaměstnanců, dodržování právních předpisů atd. Pracovní právo je studováno jako integrální součást efektivního řízení lidských zdrojů, s důrazem na pochopení a aplikaci klíčových zákonů a regulací, které ovlivňují pracovní vztahy. Tento předmět zahrnuje studium základních principů pracovního práva, včetně práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců, ochrany před diskriminací a šikanou na pracovišti a základů bezpečnosti a zdraví při práci.
Základy oceňování nemovitých věcí I, II Povinný

Cíle předmětu

Po dokončení tohoto předmětu bude student schopen porozumět základnímu obsahu, základním principům a terminologii v oblasti oceňování nemovitých věcí. Základní znalosti v oblasti oceňování nemovitých věcí v rámci daného předmětu vyústí k souhrnnému ocenění nemovité věci pro potřeby realitních makléřů a dalších odborníků pohybujících se v oblasti nemovitého majetku. Studenti budou seznámeni s oceňováním dle cenového předpisu, nicméně hlavní orientace bude soustředěna na tržní metody. V rámci praktické výuky se studenti naučí najít, analyzovat a vyhodnotit tržní faktory důležité pro odhad tržní hodnoty nemovitých věcí včetně uplatnění oceňovacích nástrojů, a dále také ovládat dílčí přístupy k oceňování z hledisek nákladů, užitku a porovnání. Absolventi budou schopni ovládat základní metody a postupy v rámci dané problematiky, budou umět aplikovat vybrané metody a přístupy a budou schopnizpracovat jednoduchou analýzu trhu s nemovitými věcmi. Po ukončení daného předmětu též budou schopni odhadnout hodnotu nemovité věci z hledisek nákladů, užitku a porovnání. Absolventi budou schopni zpracovat jednoduchý odhad hodnoty základních nemovitých věci (např. pozemek, byt, rodinný dům).
Space management a LEED, BREEAM Povinný

Cíle předmětu

V předmětu je pozornost věnována space managementu a certifikace zelených budov certifikačními metodikami LEED, BREEAM a dalšími. Budou probírána témata řešící problematiku měření a ploch a prostorů dle norem ČSN EN 15221-6 A ČSN 73 4055, klasifikaci a druhy prostor. Součástí výuky bude praktické využití prostorových pasportů k plánování a pronájmu prostor pro potřeby property managementu. Certifikační metody budou představeny z pohledu úhlu pohledu a požadavků, které jsou na zelené budovy kladeny.
Projektový management Povinný

Cíle předmětu

V rámci daného předmětu jsou nejprve studenti seznámeni se základním pojmoslovím dané studijní oblasti. Studentům jsou dále prezentovány projekty, jejich specifika, životní cyklus, možné přístupy k řízení projektu a standardy projektového řízení. Na praktických příkladech si studenti procvičí současné trendy a užívané metody projektového managementu využívané při návrhu, plánování a řízení projektu. Získané znalosti a dovednosti jsou studenti schopni využívat v praxi v rámci řízení reálných projektů obecně, ale i v oblasti facility a property managementu.
Automatizace pro facility management Povinný

Cíle předmětu

Tento předmět poskytuje studentům komplexní přehled o automatizaci a její aplikaci v rámci facility managementu. Facility management představuje řízení a optimalizaci všech aspektů prostředí, ve kterém organizace působí, s cílem zlepšit efektivitu a komfort pro zaměstnance a uživatele. V rámci tohoto předmětu studenti seznámí s moderními technologiemi a systémy, které umožňují automatizaci různých aspektů facility managementu. Budou zkoumat návrh, implementaci a správu těchto automatizovaných systémů a jejich praktické využití v reálném světě.
Služba SECURITY Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá základním přehledem o fyzické, technické i kybernetické bezpečnosti. Předmět klade důraz na osvojení základních terminologií pro definování výkonu služby, popisu zadání perimetru fyzické ostrahy. Součástí obsahu je i definice prvků technické ostrahy objektu či skupiny objektů, informace o současných technikách technické ostrahy a úvod popisu prvků kybernetické ostrahy. Nedílnou součástí předmětu je základní definice právní způsobilosti pro výkon strážní služby, přehled pravomocí dle Občanského zákoníku pro security pracovníky, definice povinností pro obsluhu kamerového systému dle GDPR a koordinace s Policií ČR.
Odpadové hospodářství Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět přináší úvod do problematiky řízení služby odpadového hospodářství v rámci facility managmentu. Ukazuje na základní povinnosti v rámci nakládání s odpady administrativních budov či neprovozních odpadů průmyslových či jiných výrobních podniků. Předmět seznamuje studenty se zákonnými povinnostmi třídění odpadů vznikajících při podnikání každé společnosti, možné sankce při porušení těchto povinností. Předmět představí základní parametry cirkulární odpadový management a současnou praxi požadovanou EK.
Služba LANDSCAPING Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět uvede studenty do základů venkovního úklidu letní i zimní údržby při správě areálů v rámci facility managementu. Připraví je pro řízení služeb s nastavením kalkulace lidských zdrojů, techniky a technologie venkovního úklidu a údržby. Při zohlednění různých kategorií povrchů a velikostí spravovaných areálů dokáží připravit technické řešení pro zajištění dodávky služby, požadované frekvence i parametrů KPI.
Smart buildings Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá disciplínou smart buildings čili inteligentními budovami. V předmětu budou řešena témata technologií, která povyšují běžně realizované stavby na inteligentní stavby, jejich provoz je monitorován 24/7 a z jejichž provozu jsou sbírána data, na základě kterých, budoucí facility manažer optimalizuje a zvyšuje efektivitu provozu. Předmět se zabývá technologiemi řídící a monitorující spotřeby energií a provoz v objektu, dále IoT a diskutované téma umělé inteligence.
Služba ÚKLID Povinně volitelný

Cíle předmětu

Jeden ze základních předmětů facility managementu, znalost technologie, rajonizace a úklidových prostředků je potřebná pro všechny prvoliniové manažery ve facility managementu ve společnostech dodávající služby či pro zástupce property managementu či řízení správy majetku na straně odběratelské. Předmět seznámí studenty se základními technologiemi vnitřního úklidu a postupy pro výkonovou kalkulaci služby úklid.
Digitalizace vystavěného prostředí Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět se zabývá digitalizací vystavěného prostředí, které v sobě nese metodu BIM a řízení výstavbových projektů prostřednictvím Informačního modelu staveb. V předmětu jsou diskutována témata uplatnění metody BIM a informačního managementu staveb ve fázi provozu a užívání staveb, nástroje, kterými lze podpořit efektivní plánování a řízení procesů nad daty získanými z předešlých fází projektu.
Služba CATERING Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět seznámí studenty se službou dodávky stravovacích služeb jako součástí integrovaného facility managementu. Jedná se především o závodní stravování, zajištění pitného režimu na pracovišti, řízení služby kávových automatů. Studenti získají přehled s prodejními automaty zajišťující stravovací služby zejména ve vícesměnných provozech. Předmět je zaměřený na kalkulaci, personální nastavení i řízení dodavatelských vztahů pro catering v základních parametrech.
Zavádění a řízení informační bezpečnosti Povinně volitelný

Cíle předmětu

Předmět zavádění a řízení informační bezpečnosti poskytuje komplexní přehled o principu a metodologiích, které se vztahují k ochraně informačních systémů a dat v organizacích. Obsahuje teoretické a praktické aspekty řízení rizik, bezpečnostní politiky, norem a regulací, a také implementaci a audit bezpečnostních řešení.
Správa a údržba infrastruktury I, II Volitelný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na poskytnutí uceleného teoretického základu v oblasti správy a údržby infrastruktury. Cílem tohoto předmětu je připravit budoucí odborníky schopné efektivně a zodpovědně vést a udržovat infrastrukturní systémy a zařízení. Během výuky se studenti seznámí s klíčovými principy a strategiemi správy infrastruktury a budou schopni identifikovat, analyzovat a řešit různé problémy a výzvy, kterým mohou čelit infrastrukturní systémy.
Kritické myšlení I, II Volitelný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na poskytnutí znalostí a dovedností v oblasti identifikace, hodnocení a řízení rizik spojených s provozem a správou budov a zařízení ve facility managementu. Během předmětu se studenti seznámí s teoretickými základy a praktickými přístupy k analýze rizik. Budou zkoumat různé typy rizik, kterým jsou majetky, infrastruktura a provozy vystaveny, a pochopí jejich potenciální dopady na bezproblémový chod provozu. Důraz bude kladen na komplexní pohled na rizika zahrnující nejen technické aspekty, ale také bezpečnostní, finanční a environmentální faktory.
Prezentační dovednosti I, II Volitelný

Cíle předmětu

Předmět poskytuje studentům komplexní a praktický přehled o efektivních technikách prezentace a komunikace. Studenti se seznámí s klíčovými aspekty a pravidly profesionální prezentace a získají dovednosti, které jim umožní představit své nápady a myšlenky s jistotou a přesvědčivostí. Během praktických rozborů a videotréninků studenti budou mít možnost vyzkoušet si naučené dovednosti na svých připravených prezentacích na zadaná témata. To jim umožní získat zpětnou vazbu a posílit jejich prezenční dovednosti.
Analýza rizik I, II Volitelný

Cíle předmětu

Studenti se naučí systematickým metodám pro identifikaci rizik a jejich kvantifikaci. Budou se zabývat hodnocením pravděpodobnosti výskytu rizika a velikosti jeho dopadu, což jim umožní efektivní prioritizaci a plánování protiopatření. Po absolvování předmětu budou studenti schopni efektivně identifikovat a analyzovat rizika ve facility managementu a přijmout informovaná rozhodnutí pro minimalizaci a řízení těchto rizik. Získané dovednosti umožní studentům lépe chránit majetek a infrastrukturu, optimalizovat náklady a zlepšit celkovou bezpečnost a efektivitu provozu ve facility managementu.
Veřejná správa a evropská unie I, II Volitelný

Cíle předmětu

Předmět bude rozdělen do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na zkoumání postavení veřejné správy a významných rozdílů oproti správě soukromé. Druhá část předmětu bude věnována státní správě a územní samosprávě v České republice. Důraz bude kladen na vztah mezi státní správou a územní samosprávou a na aplikaci tohoto modelu v České republice. Následně se studenti seznámí s vývojem evropské integrace, cíli a klíčovými mezníky.
Budování vztahů s klienty I, II Volitelný

Cíle předmětu

V rámci výuky daného předmětu studenti získají přehled o strategiích a metodách budování vztahu s klienty skrze různé kanály, a to včetně specifikace jednotlivých nástrojů. Při studiu předmětu Budování vztahů s klienty budou studenti obeznámeni s různými nástroji pro efektivní budování vztahu s klienty, které přispívají k posílení loajality klientů a úspěšné marketingové komunikaci firmy, produktu nebo instituce.
Řízení změn I, II Volitelný

Cíle předmětu

Předmět je zaměřený na pochopení a efektivní aplikaci procesů řízení změn ve firemním prostředí. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti nutné k úspěšnému plánování, implementaci a monitorování změn v organizaci. Během výuky se studenti seznámí s klíčovými koncepty, teoriemi a metodami řízení změn, které mají za cíl zlepšit schopnost organizace přizpůsobit se dynamickému a neustále se měnícímu prostředí. Důraz je kladen na pochopení faktorů, které ovlivňují úspěšnost změn a identifikaci potenciálních rizik a výzev.
Startup I, II Volitelný

Cíle předmětu

Předmět propojuje znalosti podnikatelského plánování, managementu, marketingu a dalších podnikových oblastí, přičemž je orientován na praktickou aplikaci nabytých znalostí a zkušeností. Na problematiku je nahlíženo z pohledu začínajícího podnikatele, který formuje a rozvíjí nový podnikatelský záměr. Studenti získají ucelený přehled o kariéře ve start-upu, právních aspektech založení start-upu, tvorbě podnikatelského plánu start-upu až po prezentaci záměru před investory a hodnotiteli ze start-up inkubátoru. Během výuky budou studentům prezentovány úspěšné inovativní podnikatelské záměry a start-upy.

Další studijní obory


přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Obor studia, na který se hlásíte*

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info ), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy k přijímacímu řízení