Povinně zveřejňované informace

Strukturu stanovuje vyhláška 515/2020 Sb.

Název

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.

Akreditované obory

 • Projektové řízení

 • Odhadcovství

Důvod a způsob založení


Škola je zřízena jako společnost s ručením omezeným za účelem poskytování vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech vedoucích k dosažení vyššího odborného vzdělání.

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.
Eliášová 827/22
160 00 Praha

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.
Eliášová 827/22
160 00 Praha

Úřední hodiny:

Studijní oddělení:
Úterý ONLINE 10:00–12:00

Podatelna:
Čtvrtek 9:30–11:00

Ředitelka školy:
Čtvrtek ONLINE 13:00–14:00

Telefonní čísla

Tel.: + 420 775 872 178 - kancelář / studijní oddělení / podatelna

Adresa internetové webové stránky

Adresa podatelny

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.
Eliášová 827/22
160 00 Praha
https://www.ceduk.info/kopie-informace-o-provozu-podatelny-a-o-podminkach-prijimani-dokumentu

Adresa e-podatelny

Podatelna-ceduk@ceduk.info
ID datové schránky
f83vbex

Další elektronické adresy

Sekretariát školy
info@ceduk.info
Informace pro studenty
studijni@ceduk.info

Žádosti o informace

 1. na základě individuálních žádostí – Žádost o poskytnutí informace,

 2. zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (lze ji doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu info@ceduk.info).

Žádost musí obsahovat následující údaje:

 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa emailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu),

 2. předmět a zdůvodnění žádosti,

 3. způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně),

 4. datum a podpis (u právnické osoby i razítko).

Písemné a ústní žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přijímá a vyřizuje ředitel školy.
V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možno využít kterýkoliv z kontaktů na webových stránkách https://www.ceduk.info/.

Vyřízením žádosti se rozumí:

 1. poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání či předání informací v jiné formě),

 2. odkaz na veřejnou informaci,

 3. vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti (podle § 7-11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a jeho odeslání nebo jiném předání žadateli,

 4. odložení žádosti.

ustanoveními zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Příjem podání a podnětů

Veškerá podání lze učinit v podatelnách školy a to osobně (viz výše "Úřadovny pro osobní návštěvu") či písemně na adresu školy či elektronicky na e-adresu školy (viz výše 4.7. Adresa e-podatelny)

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy